YETA 17

1Yi ka aga Amfipoliasi azini Apoloniaasi 'bo, yi ca Tesalo-nikia, 'daa pari 'ba Yahudini yi okᴜzᴜri indi. 2Paulo 'ye ekile erini adrile 'yelerile, fi 'ba 'diyi vᴜ, te o'du sabatoni pi pi na 'diyisi eri ga agata yi be e'yo sizasi, 3erini efini nzeria azini operia eceria adarᴜ yi dri kini eco ndra Kristo ma nya candi, ma enga 'ba draza ma eseliarisi ra, 'yozᴜ indi, Yesu 'diri mani olᴜle emi tiari eri Kristo'i. 4'Ba azini yi eselia a'i ra, eci yi Paulo pi vᴜ Sila be; 'ba Girikini Mungu rᴜpi 'diyi kakaᴜ 'ye 'dini indi, azini okᴜ 'wara okᴜ dri cepi 'diyi yi were yo. 5Te 'ba Yahudini yi ovᴜ ma'yalasi tᴜ, yi 'du 'ba onzi 'ba toko toko 'diyi ma eselia, yi okᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ amborᴜ, yi 'ba otreŋa ambo aku nderi ezazᴜ, yi mu ombasi Yasoni vile joa, yi ndazᴜ ofᴜzᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ vᴜ. 6Yi ka eco yi isuzarᴜ kᴜ, yi se Yasoni pi adripi azini 'diyi be, jizᴜ 'ba amborᴜ aku nde alia 'diyi drilia, yini oyᴜria kini, 'Ba wudri-kuru ezapi 'diyi yi eca vuni 'doa indi, 7te Yasoni a'i yi ra; yi dria eza azita Kaisarini, 'yozᴜ kini opi amborᴜ azini indi, rᴜni Yesu'i. 8'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ azini 'ba amborᴜ aku nde alia 'diyi ma asi 'ba oti oti yi ka e'yo nderi eri ra. 9Yi ka afa Yasoni pini bi aruŋarᴜ 'ba jolokorᴜ 'diyi be 'bo, yi trᴜ yi ra. 10Coti adripi yi pe Paulo pi ma ti Sila be inisi muzᴜ Beroyaa; yi ka ca 'dale ra yi mu fi jo 'ba Yahudini yi okᴜzᴜria. 11'Ba 'doyi yi ovᴜ onyirᴜ aga 'ba ovᴜpi Tesalonikia 'dayi ra, a'disikᴜ yi a'i e'yo nderi avasi e'yo siza ndazᴜ etuzu, ndruzᴜ nizᴜ kani e'yo 'diyi ovᴜ 'dinile yani. 12E'yo 'dirisi 'ba kakaᴜ yi eselia a'i ani, okᴜ 'wara 'ba Girikini agupi be yi were yo. 13Te 'ba Yahudini ovᴜpi Tesalonikia 'diyi ka e'yo Pauloni e'yo Munguni olᴜzᴜ Beroyaa indiri eri ra, yi eca 'dale indi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma asi ezazᴜ asᴜkolosi. 14Coti adripi yi pe Paulo ti muzᴜ miri tia, te Sila pi awᴜ nga 'dale Timoteo be. 15'Ba Paulo dri cepi 'diyi yi ji eri cazᴜ kpere Atenea; Paulo ka yi azi yi ma 'yo Sila pi tia Timoteo be emuzᴜ i vᴜ mbele yini ecolerile 'bo, yi da dri mvizᴜ. 16Pauloni yi teria Atenea, orindi erini ovᴜ matᴜsi erini ndrele aku ambo nderi ga tre wura toko 'bani inzile 'diyisirisi. 17E'yo 'disi eri ga agata 'ba Yahudini be jo yini yi okᴜzᴜri ma alia, 'ba engapi suru azinia Mungu inzipi 'diyi be indi, imba 'ba erini dri fᴜzᴜ yi be pari 'bani aje jezᴜria 'diyi etuzu indi. 18'Ba azini ondᴜa imbapi 'diyi, 'ba Epikurioni azini Sitoikini, yi fᴜ dri eri be. 'Ba azini yi eselia 'yo ra kini, Agu e'imania be 'diri le e'yo ngoni 'yo ya? 'Ba azini kini, Eri ekile eri adroᴜ o'dirᴜ ma e'yo olᴜ'ile. —erini e'yo Yesuni olᴜle engata erini berisi. 19Yi bi eri, yi ji Areopagoa, yi ‘yora, Eco amani e'yo o'dirᴜ mini imbale 'dori nizarᴜ ya? 20Te mi eji e'yo o'dirᴜ ama bilia; e'yo 'disi ama le e'yo 'diyi ma efi ngoni yari nizᴜ. 21Te 'ba dria Atenea 'diyi, azini 'ba ani'barᴜ ovᴜpi 'daa 'diyi be, yi 'yeni e'yo azini kᴜ, le lᴜ yini yi ma 'yo kani yi ma eri e'yo o'dirᴜ. 22Te Pauloni pa soria Areopago ma agaduaria, eri 'yo kini: Emi 'ba Atenea 'diyi, e'yo driasi ma ndre emi ovᴜ 'ba adroᴜ emini inzipi tᴜ 'diyi. 23Te mani agaria geria ma one afa emini inzile 'diyi, ma isu orijo 'bani sile drinia, MUNGU NILE KURI DRI-ri indi. Afa emini inzile nikokorᴜri ma olᴜ emi tia'i. 24Te Mungu nyaku 'bapi afa dria alenia 'diyi beri, eri Opi 'buni nyakuni indi, eri adrini adroᴜjo 'bani sile drisi 'diyi ma alia kᴜ; 25'ba ma dri koni eri ma aza kᴜ, wᴜni afasi kᴜ, a'disikᴜ eri ma ngᴜ-lᴜpi fe 'ba dri dria idri pi, ava 'yaza pie, afa dria beni. 26Te eri 'ba ndra 'ba alᴜ, eri ofᴜ eri ma alia suru 'bani dria adrizᴜ nyaku dria, eri pe ewu yini ekile erini egalerile, osi lokiri angᴜ yini adrizᴜrini indi; 27'dini yi ma nda Mungu, kani yi eco o'bizᴜ eri isuzᴜ yani. Te di ovᴜni ama alᴜ alᴜ be ziri kᴜ, 28te Eri ma alia ama idrirᴜ, ama aci, ama ovᴜ; ekile 'ba azini 'ba ongo ngopi emi eselia 'diyini 'yolerile, Te ama'i, ama ovᴜ a'bianzi erini. 29Ama ka ovᴜ a'bianzi Munguni, eri onyirᴜ yo ama ka ega Mungu ovᴜ wura be melele, kani dahabule, kani oni ondᴜoᴜni opale ondᴜa 'banisirile. 30Te Mungu asini ndra ewu 'bani e'yo nizᴜ kᴜri ma e'yosi kᴜ, te curu'do eri azi 'ba dria dri pari dri dria asi ojazᴜ, 31a'disikᴜ eri pe o'du alᴜ erini ngazᴜ 'ba wudrikuru 'diyi ma e'yo lizᴜ onyi alia, 'ba nde erini pele azi ndesirisi. Eri ece e'yo nde ma ada 'ba dria dri, erini 'ba nderi engale dra ma eseliarisi. 32Te yi ka engata 'ba draza eseliari ma e'yo eri ra, 'ba azini yi gu gᴜ, te azini yi ‘yora, Ama nga e'yo 'diri eri mi vᴜ dika. 33'Dini Paulo fᴜ yi eseliasi ra. 34Te 'ba azini 'diyi eci yi eri be, yi a'i ra; 'ba 'diyi ma eselia Dionisio 'ba Areopagoni pi, okᴜ runi Damari'iri pie, 'ba azini 'diyi pie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\