YETA 19

1Eri eca 'dini Apoloni ovᴜria Korintoa, Paulo aga angᴜ urulerᴜria cazᴜ Efesoa. 'Dale eri isu 'ba Yesu vᴜti bipi azini 'diyi. 2Eri 'yo yi tia kini, Emi isu Orindi Alatararᴜ emini a'iria ra ya? Yi 'yo eri tia, Yo, te ama erini kini Orindi Alatararᴜri indiri kᴜ. 3Eri 'yo kini, Ka'dini emi bi baputizi ngori ya? Yi ‘yora, Baputizi Yohanani. 4Paulo ‘yora, Yohana eri fe baputizi asi ojazani, 'yozᴜ yi ma a'i 'ba ngapi ecapi i vᴜtiari'i, 'ba nderi Yesu'i. 5Yini e'yo 'diri eriria 'boria, yi bi baputizi ru Opi Yesuni-risi. 6Pauloni i dri tiria yi dria, Orindi Alatararᴜ eca yi dria; yi 'yo ti ndᴜ ndᴜsi, yi olᴜ e'yo ekile nabile. 7'Ba 'diyi yi ovᴜ ekile agupi mᴜdri drini irile. 8Eri fi jo 'ba Yahudini yi okᴜzᴜria, azini mba na ma eselia dria eri olᴜ e'yo uri kokorᴜ, agata gazᴜ azini 'ba dri esezᴜ suru Munguni ma e'yosi; 9te 'ba azini yi ma eselia ovᴜ asi mbaza be, yi a'ini kᴜ, te yi o'da Geri nderi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma milia; e'yo 'disi eri nga fᴜ yi ma eseliasi, nga 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi ma esele co ndᴜ, eri imba etuzu jo 'bani ondᴜa imbazᴜ Turanoniria. 10Eri 'ye 'dini eli iri ma alia dria, 'dini 'ba dria ovᴜpi Asiaa 'diyi yi eri e'yo Opini, 'ba Yahudini 'diyi 'ba Girikini 'diyi be. 11Mungu 'ye tali ndᴜ tᴜ geri Paulo ma driarisi, 12'dini engazᴜ Paulo ma ruaa yi ji kitambala pi 'ba azorᴜ 'diyi vᴜ, bongo azi 'diyi be, azoni nga ani yi rua kᴜ ra, orindi onzi yi fᴜ mu indi. 13Te 'ba Yahudini azini, adripi acipi saarᴜ orindi onzi ofᴜpi 'diyi, yi o'bi Yesu ru omve 'ba orindi onzi be 'diyi ma dria, 'yozᴜ, Ma otri emi Yesu Pauloni olᴜleri ma rusi. 14'Ba Yahudini azini, kuhani amborᴜ runi Sikeva ma anzipi aziri 'diyi 'ye 'dini. 15Te orindi onzi omvi e'yo yi tia kini, Yesuni ma ni ra, Pauloni ma va ra, te emi'i, emi a'dipi ya? 16Te 'ba nde orindi onzini ovᴜzᴜ aleniari mbᴜ yi dria, aga yi dria okpo inisi, 'dini yi apa ani jo ndearisi pililirᴜ bile be rᴜaa indi. 17E'yo 'diri eri ku 'ba Efesoa 'dayi vᴜ dria, 'ba Yahudini 'ba Girikini be; uri amborᴜ bi yi dria; azini rᴜ Opi Yesuni 'ba i amborᴜ. 18'Ba kakaᴜ indi 'ba a'ipi 'diyi ma eselia, yi emu e'yo yini 'yele 'diyi ofᴜzᴜ e'dazᴜ. 19'Ba kakaᴜ 'ba andri ndripi 'diyi ma eselia 'diyi yi okᴜ buku yini tualᴜ, yi eve yi 'ba dria ma milia ; yi la aje yini, isu kalafe ovᴜ silingi alifᴜ kali towi 'dipi. 20'Dini e'yo Opini eri zo okpo be, aga dria. 21E'yo 'diyi ma vᴜtia, Paulo 'ba i ma asi agazᴜ Makedoniaasi azini Akayaasi, muzᴜ Yerusalemua, 'yozᴜ kini, Ma ka ovᴜ 'dale 'bo, ma ma ne Rumini indi. 22Eri ka 'ba iri 'ba i aza kopi 'diyi ma eselia 'diyi ma ti pe Makedoniaa 'bo, yi ma ru Timoteo pi Erasito be, eri ngᴜlᴜpi awᴜ Asiaa ewu were. 23Ewu nderisi o'yoŋa amborᴜ eca Geri nde ma e'yosi. 24Agu alᴜ runi Demeterio'i, 'ba oka dipiri, eri adri orijo gaŋa jojoarᴜ Dianani ede dahabusi, eri ma e'yosi 'ba ondᴜoᴜrᴜ 'diyi isu orodri kakaᴜ. 25Eri okᴜ ondᴜoᴜ nde 'diyi tualᴜ 'ba azi 'dinile 'diri ngapi 'diyi be indi, ‘yora, Ma agupi, emi ni ra ama isu lonyi amani azi 'dorisi. 26Emi ne, emi eri indi, agu Paulorᴜ 'diri eri ose 'ba, oja yi kakaᴜ, kiri Efesoa a'dule kᴜ te ace were Asia dria ma alia indi, 'yozᴜ mungu 'ba drini edeleni 'diyi ovᴜni mungurᴜ kᴜ. 27Te ace were 'ba nga azi amani 'diri onzo onzo, te kiiri 'diri a'dule kᴜ, 'ba nga hekalu mungu okᴜrᴜ ambo Diananiri ma e'yo ega ekile afa tokole indi, te inzita erini dria nga de ra, eri'i Asia dria azini 'ba wudrikuru driani inzileri. 28Yi ka e'yo nderi eri 'bo, adra ti yi asia tre, yi otre urᴜ kini, Diana 'ba Efesoa 'diyini eri amborᴜ! 29'Dini aku amborᴜ nderi ga tre otreŋasi; yi nzᴜ asi alᴜsi tualᴜ pari avita avizᴜria, yi obi Gayo pi Arisitariko be, yi 'ba Makedoniaa acipi tualᴜ Paulo be 'diyi. 30Paulo le fi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia, te 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi a'ini erini fizᴜ kᴜ; 31'ba azini 'ba amborᴜ 'ba dri cepi Asiaa 'diyi ma eselia 'diyi, yi agu Pauloni, yi pe 'ba ti indi eri vᴜ, matᴜ 'bazᴜ eri ma fe i fizᴜ pari avitaniria kᴜ. 32'Ba azini yi otre 'dini, azini 'diyi otre 'doni; a'disikᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ovᴜ osazarᴜ, azini 'ba kakaᴜ agapi yi eselia 'diyi nini e'yo yini yi okᴜzᴜri kᴜ. 33'Ba azini ofᴜ Alegezanda 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia, 'ba Yahudini 'ba eri drileni. Alegezanda oga 'ba drisi, le e'yo nze 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ tia. 34Te yi ka va eri 'ba Yahudini, yi otre o'duko alᴜsi sawa pi pi iri kini, Diana 'ba Efesoa 'diyini eri amborᴜ! 35'Ba amborᴜ waraga sipi aku ndeari ka 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'ba ovᴜzᴜ ndi, eri 'yo, Emi 'ba Efesoa 'diyi, a'di nini kᴜnini ya, aku Efesoni eri hekalu Diana amborᴜni agei te, tualᴜ wura onirᴜ engapi 'bua e'depi vari be ya? 36Awa'dini 'ba econi agata gazᴜ e'yo 'disi kᴜ, onyirᴜni emi ma ovᴜ ciri, emi ma 'ye e'yo rᴜakpokposi kᴜ. 37Te emi eji agu 'diyi 'doa, te 'ba nde 'diyi yi 'ba afa ogupi hekalua 'diyi yo, yi o'dani mungu okᴜrᴜ amaniri kᴜ indi. 38Demeterio azini ondᴜoᴜ ovᴜpi eri be 'diyi ka ovᴜ e'yo liza be 'ba 'diyi vᴜ, o'du 'bani e'yo lizᴜ 'diyi ci, azini opi Rumini 'diyi indi, eco onyirᴜ yi ma mu e'yo yini nze yi drilia. 39Te emi ka ovᴜ e'yo ziza azini be, yi nga e'yoni ede okᴜza azitani peleri ma alia. 40Te adarᴜ kani e'yo lizani nga ovᴜ ama dria otreŋa ombarᴜ andrᴜri ma e'yosi, erini ovᴜle efi kokorᴜrisi; te e'yo 'dirisi ama ngani eco e'yo omvizarᴜ okᴜza saarᴜ 'dorisi kᴜ. 41Eri ka e'yo 'diyi 'yo 'bo, eri ere 'ba yi okᴜpi 'diyi ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\