YETA 2

1O'du Pentekositori ka eca 'bo, isu yi dria okᴜ yi tualᴜ pari alᴜa. 2Mbelerᴜ noza enga 'bua ekile oliriko nopi okposirile, eri ga jo alia tre pari yini rizᴜria. 3Andre awaza e'da yi milia ekile aci ma dizale, ri yi dria alᴜ alᴜ. 4'Ba 'diyi dria ga Orindi Alatararᴜsi tre, yi 'ba e'yo 'yo ti ndᴜ ndᴜsi, ekile Orindini fele yi dri 'yozᴜrile. 5Isu 'ba Yahudini Mungu rᴜpi engapi suru dria 'bu ma etia 'diyia 'diyi adri ovᴜ Yerusalemua. 6Yini o'duko noza 'dirini eriria, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ okᴜ yi tualᴜ, yi osu tᴜ a'disikᴜ 'ba 'diyini e'yo 'yoria yi alᴜ alᴜ eri e'yoni yi ma ngᴜlᴜpi ma tisi. 7Yi dria ovᴜ taisi osuta be tᴜ, 'yozᴜ, Emi lu, 'ba e'yo 'yopi 'doyi yi ovᴜni dria 'ba Galilia 'diyi'i kᴜ ya? 8Ama alᴜ alᴜ eri e'yo 'yoza yini ti ama ngᴜlᴜpinirisi ngoni ngoni ya? 9'Ba Paritia 'diyi pi 'ba Mediaa 'diyi pie, 'ba Elamua 'diyi pie, azini 'ba engapi Mesopotamiaa 'diyi, Yudiaa 'diyi, Kapadokiaa 'diyi, Pontoa azini Asiaa 'diyi, 10Ferugiaa azini Pamfuliaa 'diyi, Misiria azini 'ba engapi esele Libiani ovᴜpi ogogo Kurenearia 'diyi, azini 'ba emupi engapi Rumia 'diyi, 'ba Yahudini azini 'ba yi ojapi ecapi Yahudioᴜrᴜ 'diyi, 11'ba Kiretea 'diyi pi 'ba Arabuaa 'diyi pie, ama eri yini azi amborᴜ Munguni 'diyi ma e'yo olᴜria ti ama ngᴜlᴜpinisi. 12Te yi dria osu osu tᴜ, yi aba aba, ozizᴜ yi ma eselia ceni ceni kini, 'Dori a'di e'yo efini ya? 13Te 'ba azini nga 'yo oguta be kini, 'Ba 'diyi ati ati ewa afufusi ka! 14Te Peteroni pa soria 'ba mᴜdri drini alᴜ 'diyi be, eri 'yo yi tia o'duko urusi kini, Emi 'ba Yudiaa 'diyi, azini emi 'ba dria adripi ovᴜpi Yerusalemua 'diyi, emi ma ni 'eyo 'diri, emi co bile e'yo mani 'yoleri vᴜ. 15Te 'ba 'doyi yi atini ewasi emini egalerile kᴜ, te eri kiri etu na a'ioni; 16te e'yo 'dori eri e'yo ndra nabi Yoelini 'yoleri : 17Eri nga eca 'dinile o'du vilerisi, Mungu 'yo, ma nga Orindi mani osᴜ 'ba dria ma dria; agupianzi emini azini ezoanzi emini yi nga e'yo ondri, karile emini yi nga afa ndreza ndre, mbaza emini, orobini nga yi obini ; 18adarᴜ, ma nga Orindi mani osᴜ ati'ba mani agupirᴜ azini ati'ba mani okᴜrᴜ 'diyi ma dria o'du nde 'diyisi; yi nga efᴜ nabirᴜ ani. 19Ma nga tali osutarᴜ ofᴜ uru 'bua azini eceta nyakua va indi, ari, azini aci, azini acika acini; 20etuni nga i oja inirᴜ, mbani nga i oja arile, de nga o'du Opini ecani kᴜ, o'du amborᴜ kuzarᴜri. 21Eri nga eca 'dinile, 'ba dria ru Opini omvepi 'diyi nga ovᴜ pazarᴜ. 22Emi agupi Israelini, emi eri e'yo 'dori: Yesu 'ba Nazaretia, ndra Munguni ecele emi milia azi ambo-rᴜsi azini tali osutarᴜ 'diyisi, azini eceta Munguni 'yele erisi emi eselia 'diyisiri, ekile emi ngᴜlᴜpini nile-rile 23'ba 'diri, emini ndra fele juru dri ekile Munguni lele pele ndra okokelerileri, emi di eri pati ruaa, fu eri 'ba onzi ma dria. 24Te Mungu enga eri uru, ayu eri candi drani ma alia, a'disikᴜ drata econi eri ombezarᴜ kᴜ. 25Te Daudi 'yo ndra eri ma e'yosi, Ma ne Opi etuzu ma milia, eri ovᴜ ma dri ndiria, ma ngani aba kᴜ beni ; 26e'yo 'disi asi mani ovᴜ ayikosi, andre mani ga ongosi tre; rᴜa mani nga vini ovᴜ e'yere e'yo tezᴜ. 27A'disikᴜ mi ngani orindi mani kᴜ Pari 'ba drazaniri ma alia kᴜ, mi ngani 'Ba Alatararᴜ miniri kᴜ mazᴜ kᴜ. 28Mi ece ma dri geri idrini 'bo; mi nga fe asi mani ma ga ayikosi tre mani mile mini ndrelerisi. 29Adripi, ma eco a'bi amani Daudi ma e'yo 'yozarᴜ emi tia uri kokorᴜ; eri dra ra, yi sa eri ra, azini nyadri erini ovᴜ ama eselia ecazᴜ andrᴜ. 30Erini ovᴜle nabinirisi, erini niria Mungu so oyo i dri kini a'bimva alᴜ a'bianzi ini ma eseliari nga ri ogᴜŋa ini dria, 31eri ondri e'yo, 'yo e'yo Kristoni engazu 'ba draza eseliari, 'yozᴜ Mungu kᴜni eri Pari 'ba drazaniri ma alia kᴜ, rua erini mani kᴜ indi. 32Mungu enga Yesu 'diri ra; ama dria ovᴜ 'ba e'yo 'diri ma eti nzepi 'diyirᴜ. 33'Dini Munguni eri 'baria urᴜ i ma dri ndiria, azini erini aziza Orindi Alatararᴜni isuzᴜ Ata dri 'boria, eri osᴜ te e'yo emini nele, emini erile curu'do 'dori. 34Te Daudi tuni uru 'bua kᴜ; te eri ma ngᴜlᴜpi 'yo, Opi 'yo Opi mani ma tia, Mi ri ma dri ndiria, 35de nga ma 'bani ari'ba mini ovᴜzᴜ afa mi pa 'bazᴜ driniarirᴜ kᴜ. 36Onyirᴜ 'ba Israelini 'diyi dria ma ni ndi ndi kini Mungu 'ba Yesu emini dile pati ruaa 'diri Opirᴜ azini Kristo'i. 37Yini e'yo 'diri eriria eri li yi ma asi, yi 'yo Petero pi ma tia 'ba ti opele azini 'diyi be indi, Ama adripi la! ama nga 'ye sini ya? 38Petero nga e'yo omvi yi tia kini, Emi oja emi asi, emi bi baputizi emi alᴜ alᴜ rᴜ Yesu Kristonisi, e'yo onzi emini wuzᴜ; emi nga -di feta Orindi Alatararᴜni a'i ani. 39Te aziza nde ovᴜ emi dri, anzi emini pie, 'ba dria ovᴜpi ziri 'dale Opi Munguni ngale omvele 'diyi dri indi. 40Eri nze yi dri e'yo eti kakaᴜ, matᴜ 'bazᴜ yi vᴜ 'yozᴜ, Emi ma pa emi ngᴜlᴜpi engazᴜ suruti onzi 'dori ma aliarisi. 41'Dini fe baputizi 'ba e'yo erini a'ipi 'diyi dri, te o'du 'darisi 'ba alifᴜ na yi o'ba yi 'ba a'ipi 'diyi ma ruaa. 42Yi fe yi asi dria imbata 'ba ti opele 'diyini erizᴜ 'dani, ti ecizᴜ tualᴜ, enya otiria nyaria Mungu ziza be indi. 43Uri bi 'ba dria; 'ba ti opele 'diyi yi 'ye tali kakaᴜ eceta amborᴜ be. 44'Ba a'ipi 'diyi dria yi ovᴜ pari alᴜa, yi eci afa yini dria tualᴜ; 45yi ofe anyapa azini afa yini be je, yi awa yi 'ba dria dri ekile 'ba alᴜ alᴜni ovᴜle afa kokorᴜrile. 46Etuzu yi ovᴜ asi tezasi asi alᴜsi, hekalua azini enya nyaria aku yinia, yi nya enya yini ayikosi asi lokiri kokorᴜrisi, 47Mungu inzizᴜ azini ovᴜzᴜ 'ba dria vᴜ ayikosi. Etu vᴜsi alᴜ alᴜ dria Opi o'ba 'ba erini opale 'diyi yi ma rᴜaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\