YETA 21

1E'yo nga eca 'dini, ama ka esele co yi be 'bo, ama zo ogurᴜsi kililirᴜ cazᴜ Kosia, dru ama ca Rodoa, engazᴜ Rodoa ama zo Pataraa. 2Te ama ka ogurᴜ mupi Foenikiari isu ra, ama fi alenia, ama zo ra. 3Ama ka Kuporoni ne ra, amani eri kᴜzᴜ dri ejialerᴜ ama aga ca Suriaa, efᴜzᴜ Turoa; a'disikᴜ 'dale yi le afa ogᴜrᴜni ejile 'diyi ofᴜzᴜ. 4Ama ka 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi isu ra, ama ovᴜ 'dale o'du aziri. 'Ba 'diyi 'yo Paulo tia Orindi-si eri ma 'ba pa Yerᴜsalemua kᴜ. 5O'du nde ka yi de ra, ama ko dri muzᴜ aci amani muzᴜria; yi dria tualᴜ okᴜyi be, anzi be, yi ji ama kᴜ kpere aku tia amve ; 'dale yi tia ama osi kᴜmᴜti Mungu zizᴜ, ama nga di ama zi muzᴜ. 6Ama fi ogᴜrᴜ alia, te yi da dri mvi vile aku yinia. 7Acita amani engazᴜ Turoari ka i de ra, ama eca Petolemaia; 'dale ama zi adripi ci ci, ovᴜzᴜ yi be o'du alᴜ. 8Drᴜsi 'dini ama nga, ama mu ca Kaisariaa; ama fi Filipo 'ba e'yo bari olᴜpiri vile joa, ovᴜzᴜ erᴜ be, eri ovᴜ 'ba alᴜ 'ba aziri 'diyi ma eseliari. 9Eri ovᴜ ezoanzi jele nga kᴜ 'diyi be su, yi olᴜ e'yo nabile. 10Amania ovᴜria 'dale o'du kakaᴜ nabi rᴜni Agabo engapi Yudiaari eca ra. 11Erini ecaria ama vᴜ, trᴜ enyiriko Paulo ma opileari, ombe i ma pa dri ini be ceni, ‘yora, Orindi Alatararᴜ 'yo 'dini, 'Ba Yahudini Yerᴜsalemua 'diyi nga enyiriko 'di ma e'ini ombe 'dinile, yi nga eri fe Juru dri. 12Ama ka e'yo 'diyi eri ra, ama 'ba matᴜ eri vᴜ okposi, 'ba angᴜ ndea 'da 'diyi be, eri ma mu Yerusalemua kᴜ. 13Paulo omvi yi tia kini, Emi 'ye a'dini ya, wᴜzᴜ asi mani nyozᴜ candisi 'doni ya? Te ma ovᴜ ngonde ovᴜzᴜ kiri ombezarᴜ a'dule kᴜ, te drazᴜ indi Yerusalemua Opi Yesu ma rᴜsi. 14Ama ka isu ama econi eri ojazᴜ e'yo amani 'yolerisi kᴜ, ama adri ciri, kini, Opi ma 'ye ini leleri'i. 15O'du 'diyi ma vᴜtia ama odro afazᴜ amani, ama tu Yerᴜsalemua. 16'Ba azini Yesu vᴜti bipi Kaisariaa 'diyi aci ama be tualᴜ, yi ji ama Manasoni 'ba Kuporoari vile joa, eri 'ba Yesu vᴜti bipi driori, amani ngazᴜ muzᴜ lazᴜ eri vᴜ. 17Amani caria Yerᴜsalemua adri-pi yi a'i ama ayikosi. 18Dru 'dini Paulo fᴜ ama be muzᴜ Yakobo vᴜ; 'ba 'wara dria yi 'daa indi. 19Eri ka yi zi 'bo, eri olᴜ yi dri e'yo alᴜ alᴜ Munguni 'yele Juru eselia ini azi ngaria 'diyi. 20Te yi ka eri ra, yi inzi Mungu. Yi 'yo eri tia kini, Mi ne, adripi, 'ba Yahudini a'ipi 'bo 'diyi yi ovᴜ alifᴜ si 'dapi; te yi dria ma asi ve azita ma e'yosi; 21te yi eri e'yo mini, kini mi imba 'ba Yahudini dria ovᴜpi Juru eselia 'diyi azita Musani kᴜzᴜ, 'yozᴜ kini ma li anzi yini ma agele kᴜ, ma aci adriza 'ba Yahudini ma vᴜtia kᴜ indi. 22'Do ngoni ya? Adarᴜ, yi nga e'yo mini ecazᴜ 'bori eri eceko-korᴜ. 23Ka'dini mi 'ye e'yo amani 'yole mi tiari. 'Ba su 'doa yi so oyo 'bo; 24mi 'du yi, mi ede mi rᴜa alarᴜ yi be tualᴜ, mi fe anyapa yini afa edezᴜ 'diyi kuhani dri mi'i, yi eco dribi yini fazᴜ ani. 'Dini yi dria nga ni adarᴜ e'yo mini yini erileri ovᴜ toko, te mi ma ngᴜlᴜpi aci kilili azita ta mbazᴜ. 25Te 'ba a'ipi 'ba Jururᴜ eselia 'diyi ma e'yosi, ama pe ndra waraga ti e'yo liza amani ecezᴜ, kini yi ma ga afa 'bani fele wura toko inzizᴜri, ari pie, anyapa 'bani nzile nzi 'diyi pie, ali 'baza pie. 26Awa'dini Paulo 'du 'ba nde 'diyi, dru 'dini eri ede i rua alarᴜ yi pie, fi hekalua o'du yini yi rᴜa edezᴜ alarᴜ 'diyi ma asiza ecezᴜ, de nga yi feni anyapa edeta edezᴜri yi alᴜ alᴜ ma e'yosi kᴜ. 27O'du aziri 'diyi ka 'ye yi de ra, 'ba Yahudini engapi Asiaa Pauloni ndrepi hekalᴜ alia 'diyi, yi emu 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma asia aoko enga, bi eri, 28yini oyᴜria uru kini, Emi 'ba Israelini, emi ko ama aza! 'Do agu nde e'yo onzi imbapi pari drisi dria, suru amani ma rᴜaa, azita ruaa, pari 'dori pieri'i; kiri 'di a'dule kᴜ, te eri eji 'ba Girikini hekalu alia indi, eri eza pari alatararᴜ 'dori 'bo. 29Yi 'yo 'dini yini Turofimo 'ba Efesoari ndrele tualᴜ Paulo be aku amborᴜ nderi alia 'borisi, yi ega yi ma asisilea Paulo ji eri hekalu alia ra. 30'Ba aku amborᴜ ndea 'diyi enga dria, nzᴜ tualᴜ ; yi bi Pauloni okposi, ese eri hekaluarisi amve, coti yi opi kalitile ci. 31Yini 'yeria eri furia, e'yo Yerᴜsalemu driani i ezazᴜ otreŋasiri ku opi amborᴜ asikari driliari vᴜ. 32Coti eri 'du asikari, tualᴜ asikari tᴜrᴜ drilia 'diyi be, nzᴜ ongusi yi vᴜ; te yi ka opi nderi ne asikari be, yi kᴜ Pauloni coko ja. 33Opi nderi eca Paulo vᴜ eri bizᴜ, eri azi yi ma ombe eri anzirikᴜ irisi. Eri zi eri tia eri a'di'i ya, 'ye a'dini ya? 34'Ba azini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ eselia 'diyi yi oyᴜ o'duko alᴜsi, azini 'diyi oyᴜ o'duko azinisi; 'dini erini ecole e'yo kililirᴜ ma pa nile otreŋa dri kᴜrisi, eri azi eri ofizᴜ kali asikarinia. 35Eri ka ca pari 'bani tuzᴜ uru joaria, asikari yi 'du eri, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜni 'yele eri bile okposi-risi; 36te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ bi vᴜtini, otrezᴜ uru kini, Ma ja eri dri ra! 37Yini 'yeria Pauloni ofiria kali asikarinia, eri zi opi asikari ma driliari ma tia kini, Ma eco te e'yo 'yozarᴜ mi be ra ya? Eri omvi tinia, Mi ni Giriki ti ra ya? 38Mi ovᴜni Misirioᴜ ndra omba 'bapi o'du agapi 'dasi, 'ba 'ba fupi alifᴜ su 'diyi dri cepi roko driari'i kᴜ ya? 39Paulo omvi e'yo kini, Ma ovᴜ Yahudioᴜ engapi Tariso angᴜ Kilikiaariari, aku amani ovᴜni aku tokoni kᴜ; ma matᴜ 'ba mi vᴜ, mi fe ma dri geri e'yo 'yozᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ be fo. 40Te eri ka a'i ra, Paulo erini pa soria pari 'bani tuzᴜ ururia, eri oga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ drisi; yi ka ovᴜ ndi 'bo, eri 'yo yi tia Ebrania tisi kini:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\