YETA 4

1Yini nga e'yo 'yoria 'ba nde 'diyi tia, kuhani azini asikari ambo hekaluari nga eca yi vᴜ 'ba Sadukayoni 'diyi be; 2yi ovᴜ aokosi tᴜ yini 'ba nde 'diyi imbale-risi, azini yini engata 'ba draza eselia Yesusiri ma eti nzelerisi. 3Yi obi yi ci, yi ofi yi arujoa cazᴜ kpere o'bitisi, angᴜni ovᴜle ondre-nirisi. 4Te 'ba karakaraᴜ e'yo eripi 'diyi yi a'i ra; kalafe agupini eca ekile alifᴜ towile. 5Eri eca drᴜsi 'dini, 'ba 'ba dri cepi 'diyi pi okᴜ yi tualᴜ Yerusalemua 'ba 'wara pie, 'ba waraga sipi 'diyi pie; 6Anasi kuhani amborᴜri pi indi, Kaifa pie, Yohana pie, Alegezanda pie, 'ba ovᴜpi ori'ba kuhani amborᴜni ma alia 'diyi pie dria. 7Ka yi 'ba yi eselia 'bo. yi zi yi tia, Emi 'ye e'yo 'diri okpo ngorisi ya, kani ru ngorisi ya? 8Etu 'dasi Petero gapi Orindi Alatararᴜsi treri nga di 'yo yi tia, Emi'i 'ba 'ba dri cepi 'diyi azini 'ba 'wara, 9emi ka ama ozi andrᴜ azi onyirᴜ 'ba acozarᴜ 'diri vᴜrisi, eri isu atiza ngoni ngoni ya, 10emi dria ma ni, azini 'ba Israelini 'diyi dria ma ni eri ovᴜ Yesu Kristo 'ba Nazaretiari ma rᴜsi, eri'i emini dile pati ruaa te Munguni engale 'ba draza eseliari; eri ma rusi 'ba 'dori so pa emi milia rua alarᴜ be 'do. 11'Ba 'diri ovᴜ oni emi 'ba jo sipi 'diyini 'bele amve te eri eca curu'do jo kalati ma oni drirᴜri'i 12'Ba econi yi pazarᴜ 'ba azini ma e'yosi kᴜ, te ru andini 'bu etia ovᴜpi fezarᴜ 'ba eselia, amani ama pazᴜ aniri alᴜni yo. 13Te yi ka Petero pi ndre Yohana be yini ovᴜria uri kokoru, ni ra yi ovᴜ 'ba 'bani imbale tᴜ kᴜ, 'ba tokoni 'diyi, yi osu ani tᴜ; yi va ani yi ovᴜ ndra Yesu be ra. 14Yini 'ba ovᴜpi atizarᴜri ndreria erini pa soria tualᴜ yi be, yi econi e'yo 'yozarᴜ agatarᴜ kᴜ. 15Te yi fe yi dri azita yi ma fᴜ nga amve were, yi ega e'yo tualᴜ, 16'yozᴜ, Ama nga 'ye 'ba 'diyisi ngoni ya? Adarᴜ yi 'ye tali kuzarᴜ yi ma drisi; 'ba dria adripi Yerusalemua 'diyi ni ra, te ama econi 'yozarᴜ kini eri inzoni, 'dini kᴜ. 17Ama ma ega yi dria, yi ma olᴜ ru nderi dika 'ba alᴜni tia kᴜ, e'yo nderi kazᴜ kuzᴜ 'ba ma eselia dika kᴜ. 18Yi omve yi, yi azi yi ma tia yi ma olᴜ kani imba ru Yesunisi dika kᴜ. 19Te Petero pi Yohana be yi omvi e'yo yi tia kini, Emi ma li e'yo 'diri emi'i, kani eri onyirᴜ Mungu ma milia ama ma eri emi aga Munguni ra ya ; 20te ama econi e'yo amani ndreleri azini erileri kᴜzarᴜ 'yokokorᴜ kᴜ. 21Yi ka ega yi dria dika, yi fe geri yi dri, yi econi yi inzazarᴜ dika kᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma e'yosi; 'ba driani Mungu inzile e'yo nderisirisi. 22Te agu nde ovᴜpi atizarᴜ tali osuzarᴜ 'dirisiri ma eli aga kali su ra. 23Yini yi kᴜria, yi eca 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yini 'diyi vᴜ, yi ece yi dri e'yo dria kuhani amborᴜ 'diyini azini 'ba 'wara 'diyini 'yole yi tiari. 24'Ba 'diyi ka e'yo 'diri eri 'bo, yi enga o'duko yini Mungu vᴜ asi alᴜsi, yi ‘yora, Opi la, mi 'bu 'bapi nyaku be, miri pie, afa dria yi alia 'diyi pieri, 25mi 'yo ndra ama a'bi Daudi ati'bo mini ma tisi Orindi Alatararᴜsi, 'Ba jururᴜ yi enga adrasi a'disi ya? Azini 'ba suru ndᴜ ndᴜni 'diyi yi e'yo toko otᴜ a'disi ya? 26Opi wudrikurᴜni yi ede yi a'di 'dizᴜ, 'ba opirᴜ yi okᴜ yi tualᴜ a'di 'dizᴜ Yehova be azini Kristo erini be— 27te adarᴜ Herode pi okᴜ yi tualᴜ aku 'diri alia, Pontio Pilato pie, 'ba Jururᴜ 'diyi pie, 'ba Israelini 'diyi pie, lezᴜ a'di 'dizᴜ Yesu Mvi mini alatararᴜ mini odᴜ osᴜle driniari be, 28e'yo dria mi drini ndra edele azini mi ma eyikizani ndra otᴜle okokele 'diyi 'yezᴜ. 29Te curu'do, Opi, mi lu, 'ba 'diyi li ama bilendu ra, te mi fe ati'ba mini dri e'yo 'yozᴜ uri kokorᴜ. 30Mi'i mi ejᴜ mi wu azo atizᴜ, azini eceta tali be amborᴜ 'diyi 'yezᴜ Mva alatararᴜ mini Yesu ma rusi. 31Yi ka zi 'bo, pari yini yi okᴜzᴜ tualᴜri ovᴜ oyazarᴜ; yi ga Orindi Alatararᴜsi tre, yi 'yo e'yo Munguni uri kokorᴜ. 32'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ a'ipi 'diyi yi ovᴜ dria asi alᴜsi, orindi alᴜsi indi, te 'ba alᴜni 'yoni afa ini ovᴜ i ma ngᴜlᴜpini kᴜ, te afa dria yi awa yi eselia tualᴜ. 33Te 'ba ti opele 'diyi nze engata Opi Yesuni 'ba draza ma eseliari ma e'yo eti okposi tᴜ, azini asi ndriza amborᴜ ovᴜ yi ma dria dria. 34Yi ma eselia 'ba alᴜni ovᴜni afa kokorᴜ kᴜ, te nyaku e'ipi dria azini jo e'ipi dria yi ofe afa yini je, yi eji silingi yini isule 'diyi, 35yi 'ba yi 'ba ti opele 'diyi ma palaa; yi awa 'ba alᴜ alᴜ dri ekile 'ba alᴜ alᴜni ovᴜle afa kokorᴜrile. 36'Dini Yusufu, ru azini 'ba ti opele 'diyini fele eri driri Baranaba'i (ru 'diri ma ojazani 'dinile, Mva asi omizani), 'ba Levini osipi ndra Kuporoari, 37eri ovᴜ amvu be, eri fe je, eri eji silingini, 'ba 'ba ti opele 'diyi ma palaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\