YETA 7

1Te kuhani amborᴜri 'yo ra kini, E'yo 'diri 'dini adarᴜ ya? 2Te Setefano nga 'yo ra : Ma adripi azini ma atipi, emi eri nga e'yo ma tia. Mungu ovᴜpi dizarᴜri ece i ndra a'bi amani Iburahimu vᴜ, erini ovᴜria Meso-potamiaa, de nga eri ecani adrizᴜ Harania kᴜ, 3eri 'yo eri tia, Mi efᴜ angᴜ miniasi, mi kᴜ ori'ba mini, mi fi angᴜ mani ngale ecele mi driria. 4Awa'dini eri enga Kalideyaa, ri Harania. Vᴜtinia ati erini ka dra 'bo, Mungu enze eri angᴜ 'daria, eji eri angᴜ 'do emini ovᴜzᴜ curu'doria; 5te eri feni nga angᴜ eri dri awᴜrᴜsorᴜ kᴜ, kani pa 'bazᴜ alᴜni kᴜ, te de nga eri tini mva kᴜ eri azi eri tia kini i nga angᴜ nderi fe eri dri, a'bianzi erini 'diyi dri indi. 6Mungu eri 'yo 'dini, a'bianzi erini nga ovᴜ angᴜ andinia ani'barᴜ, 'ba nga yi 'ba ati'barᴜ, yi nga yi inza eli tᴜrᴜ su. 7Te Mungu kini, Ma nga suru yi inzapi 'diyi na e'yo li ma'i, vᴜtinia yi nga efᴜ emvi ma inzizᴜ pari 'doria. 8Te eri fe eri dri aziza agele lizani. 'Dini Ibura-himu ti Isakani, li ageleni o'du arosi ; azini Isaka ti Yakoboni, Yakobo ti a'bi amani mᴜdri drini iri 'diyi. 9Ama a'bipi ovᴜ ndra ma'yalasi Yusufu vᴜ, yi fe eri je Misiria; te Mungu ovᴜ eri be, 10eri pa eri inzata erini ma alia dria, eri fe eri dri asi ndriza ondᴜa be Farau opi Misiriari ma milia, nga eri 'ba ani opirᴜ Misiri ma drilia, aku ini ma drilia indi. 11Te liki amborᴜ 'de angᴜ Misirinia Kanani be dria candi amborᴜ be, e'yo 'disi a'bi amani econi nyaka isuzarᴜ kᴜ. 12Te Yakobo ka eri kini anya ovᴜ angᴜ Misirinia, eri pe a'bi amani ti pale alᴜrisi. 13Te pale iririsi Yusufu e'da i adripi ini 'diyi dri, eri ece ori'ba ini Farau dri indi. 14Te Yusufu nga 'ba ti pe Yakoboni omvezᴜ suru erini be dria, kalafe 'ba nde 'diyini kali aziri drini towi ; 15'dini Yakobo eri si Misiria. Eri dra 'daa, a'bi amani be dria, 16yi nga yi ji sa Sekemua, 'bile Iburahi-muni ndra jele silingisi anzi Hamo-rini 'diyi dri Sekemuari ma alia. 17Te etu ndra Munguni e'yo azizᴜ Iburahimu beri ka eca ogogo ra, suru nde yi ezᴜ tᴜ angᴜ Misirinia, 18ecazᴜ kpere opi azini Yusufuni nipi kᴜrini opi nyazᴜi Misiri ma driliaria. 19'Ba 'diri 'ye suru amani lokirisi, eri 'ye ama a'bipi onzi erini azita feria yi ma o'be anzi yini odekᴜarᴜ amve, yi ma ovᴜ idrirᴜ kᴜ beni. 20Ewu nde 'darisi Musa nga osi ra, eri ovᴜ ndrizarᴜ Mungu ma milia. Mba na andri ozi eri ati ma joa ba ndrᴜzᴜ; 21yi ka eri 'be amve 'bo, Faran zi nga eri isu, nga eri ma ta mba ekile mva i ma ngᴜlᴜpinirile. 22Yi imba Musani ondᴜa dria Misirinisi; eri ovᴜ 'ba okporᴜ e'yo 'yozasi azini 'yeta 'yezasi. 23Eli erini ka ca kali su, eri ega i asia muzᴜ adripi ini anzi Israelini 'diyi andrizᴜ. 24Erini neria agu azinini candi nyaria 'ba azini dri, eri fi agu candi isupi 'dari ma arioti ofezᴜ, co di agu Misirioᴜrᴜri kai ra. 25Te eri ega i asia kini i adripi yi nga ni Munguni nga yi pa i drisi, te yi vani kᴜ. 26Drᴜsi 'dini eri isu vini 'ba azini Israelini yini yi coria, eri 'ye yi arizᴜ, kini, Emi adrizini are, emi omba 'ba emi eselia a'disi ya? 27Te 'ba agyini 'yepi onziri ze Musani 'dale, kini, A'di 'ba mi opirᴜ ama drilia e'yo lizᴜni ya? 28Mi le ma fᴜ ekile mini aje agu Misirini fulerile ya? 29Erini e'yo omvile 'dinirisi Musa apa ra, eri eca ani'borᴜ angᴜ Midianinia. 'Dale eri oti agupianzi iri. 30Eli ka aga drinia kali su 'bo, malaika e'da i eri vᴜ pati oci beri ma rᴜaa diza acini ma alia oni Sinai ma rokoa. 31Musa ka ndre ra eri osu tᴜ afa ini ndrelerisi; eri ka i ese ogogo luzᴜ, eri eri o'duko Opini kini, 32Ma Mungu mi a'bipini, Mungu Iburahimuni, azini Isakani, azini Yakoboniri. Te Musa ma rua ya ya, eri econi luzarᴜ uri dri kᴜ. 33Opi 'yo eri tia, Mi trᴜ enyiriko mi paari, a'disikᴜ pari mini pa sozᴜ 'diri eri alatararᴜ. 34Ma ne adarᴜ inzata 'ba mani Misiri ma alia 'diyini, ma eri otaza yini, ma esi va yi pazᴜ. Te curu'do mi mu di, ma nga mi ti pe Misiria. 35Mungu pe Musa nde 'di yini ndra gale si 'yozᴜ kini, A'di 'ba mi opirᴜ e'yo lizᴜni ya?-ri ma ti ovᴜzᴜ opirᴜ azini 'ba 'ba onzepirirᴜ, geri malaika erini ndrele pati nde ruaari vᴜrisi. 36'Ba 'diri ofᴜ yi amve, ce yi dri erini tali 'yeria eceta be Misiria 'dale, azini miri Ekarᴜria, azini angᴜ roko driaria eli kali su 'boria. 37'Diri Musa nde 'yopi anzi Israelini 'diyi ma tia kini, Munguni nga nabi enga adripi emini eselia ekile male-ri'i. 38Musa 'diri eri 'ba ndra ovᴜpi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia angᴜ roko dria malaika e'yo 'yopi eri tia oni Sinai driari beri, tualᴜ ama a'bipi pie indi; eri a'i e'yo 'yoza idrirᴜ 'diyi fezᴜ ama dri. 39Ama a'bipi ga ndra e'yo erini eriko si, te ze eri 'dale, oja asisile yini Misiri ma dria, 40'yozᴜ Aroni tia, Mi ede amani mungu ama dri cezᴜ; a'disikᴜ Musa ndra ama enzepi Misiria 'diri, ama nini a'di 'ye erini yari kᴜ. 41O'du nde 'dayisi yi nga afa si wura be ekile kojamvale, yi nga afa edetarᴜ ji wura inzile inzi 'diri vᴜ, yi nga ovᴜ ayikosi afa yi ma drini edelerisi. 42Te Mungu oja i ra, kᴜ yi ongᴜlᴜmᴜ 'bua 'diyi inzizᴜ, erini ovᴜle sizarᴜ buku nabini ma aliarile : Suru Israelini la, emi fe ma dri anyapa liza azini edetarᴜ roko dria eli kali su 'diyisi ra ya? 43Emi 'du hema Molokini, azini 'bi'bio mungu Refanini, wura ndᴜ ndᴜ emini edele inzizarᴜ 'diyi; ma nga emi nze ji re angᴜ Babulonini ma kalaa 'dale. 44Ama a'bipi ovᴜ ndra hema Mungu ma e'yo eti nzezaniri be roko dria, ekile Mungu e'yo 'yopi Musa tiarini azilerile, kini eri ma ede eri wura erini ndrele 'borile. 45Ama a'bipi yi vᴜtia Yosua be 'diyi yi ji hema nderi yi be ewu yini 'ba Jururᴜ Munguni drole ama a'bipi ma drilia 'diyi ma angᴜ pazᴜrisi. Eri ovᴜ 'dinile ecazᴜ kpere ewu Daudiniria, 46eri'i asi ndriza isupi Mungu ma miliari, eri a'i pari ovᴜzᴜri ndazᴜ Mungu Yakoboniri dri. 47Te Sulemani si jo eri drini. 48Te Mungu Uru Tᴜri adrini jo 'bani sile drisi 'diyi ma alia kᴜ; ekile nabini 'yolerile, 49'Bu eri ogᴜŋa mani, nyaku eri pari mani pa 'bazᴜri. Emi nga ma dri jo ngonile si ya, Opi ‘yora, kani pari mani ava lizᴜri ngori ya? 50Dri mani 'bani afa 'diyi driani kᴜ ya? 51Emi 'ba ombele mbazarᴜ 'diyi, emi asi be azini bile be ekile 'ba lile kᴜ 'diyinile, emi ga Orindi Alatara-rᴜri si 'dani. Emi 'ye ekile emi a'bipi 'diyini 'yelerile tro tro. 52Emi a'bipi inzani kᴜni nabi ngori ya? Yi'i, yi ofu ndra 'ba 'Ba Kililirᴜ Onyi beri ma emuza ma e'yo ecepi 'diyi ra, te emi'i, emi oja emi curu'do 'ba Agu nde ma o'di nyapi 'diyirᴜ 'bo, emi oja emi 'ba eri fupi 'diyirᴜ indi; 53emi'i, emi a'i ndra azita efele malaika ma driari ra, te emi mbani tani kᴜ. 54Te yini e'yo 'diri eriria, asi yini ovᴜ aokosi tᴜ, yi nga sikala nya eri vᴜ. 55Te erini garia Orindi Alatararᴜrisi tre, eri lu uru 'bua okposi, eri ndre diza Munguni, azini Yesuni pa soria uru Mungu ma dri ndiria; 56eri ‘yora, Emi lu, ma ne 'bu zi i mgbo, azini Mvi 'banini pa tᴜria Mungu ma dri ndiria. 57Te yi otre o'duko urusi, yi ose yi bile ci, yi e'de drinia dria asi alᴜsi. 58Yi 'be eri akuarisi amve, yi o'be eri onisi; 'ba asᴜ sᴜpi eri ruaa 'diyi yi otrᴜ bongo yini, kᴜzᴜ karilaᴜ omvele Saulori ma palaa. 59Yi o'be di Setefanoni ra erini Mungu ziria kini, Opi Yesu, mi a'i orindi mani. 60Eri osi kᴜmᴜti va, oyᴜ o'duko urusi kini, Opi, mi 'ba e'yo onzi 'diri yi dria kᴜ. Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, o'du 'be eri ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\