YETA 8

1Saulo a'i ndra 'ba ma fu eri ra. O'du nderisi inzata amborᴜ eca kanisa ovᴜpi Yerusalemuari vᴜ; yi dria ere yi nzᴜ angᴜ Yudiari pi ma alia, Samaria pie, kiri 'ba ti opele 'diyi aceni. 2'Ba Mungu rᴜpi 'diyi sa Setefanoni ra, yi owᴜ eri tᴜ. 3Te Saulo inza 'ba kanisani 'diyi tᴜ, erini firia jo vᴜsi dria agupi osezᴜ okᴜyi be, yi o'bezᴜ arujoa. 4'Ba 'diyi yini yi ereria, yi mu e'yo bari olᴜzᴜ. 5Filipo si aku amborᴜ Samariaaria, eri olᴜ yi dri Kristo'i. 6'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi ka e'yo Filiponi olᴜleri eri ra, ka tali erini 'yele 'diyi ne ra, yi a'i e'yo erini olᴜleri asi alᴜsi. 7A'disikᴜ orindi onzi fᴜ 'ba kakaᴜ ma aliasi oyᴜzᴜ o'duko urusi; azini 'ba kakaᴜ azo yayaani be 'diyi, azini 'ba acozarᴜ 'diyi be, yi ma rᴜa ati ra. 8Ayiko amborᴜ tᴜ ovᴜ aku nderi ma alia. 9Agu alᴜ runi Simoni, eri oku 'ba andri ndripiri, eri fe 'ba Sama-riaa 'diyini osuzᴜ tᴜ, kini i ojoᴜ amboni. 10Te yi dria eri e'yo erini, engazᴜ anzisi cazᴜ 'ba 'wara vᴜ, kini, Agu 'diri eri okpo Munguni, omvele Ambori'i. 11Te yi eri e'yo erini a'disikᴜ ewu kakaᴜ eri fe yi osu tᴜ andri ndriza inirisi. 12Te yi ka e'yo bari suru Mungunirini Filiponi olᴜle yi tia ru Yesu Kristonisiri a'i ra, yi bi baputizi, agupi azini okᴜ. 13Te Simoni'i, eri a'i alᴜ indi, azini erini baputizi biria 'bo eri ebi i Filipo be 'dani. Erini eceta luria tali amborᴜ ovᴜpi 'yezarᴜ 'diyi be, eri osu tᴜ. 14'Ba ti opele Yerusalemua 'diyi ka eri kini 'ba Samariaa 'diyi yi a'i e'yo Munguni ra, yi nga Petero pi ma ti pe yi vᴜ Yohana be. 15Yi ka si cazᴜ 'dale 'bo, yi nga Mungu zi yi dri yi ma a'i Orindi Alatararᴜ ani; 16a'disikᴜ eri 'deni nga yi dria alᴜni kᴜ, te yi bi nga kiri baputizi rᴜ Opi Yesunisi a'dule. 17Awa'dini etᴜ 'dasi yi ti dri yi dria, yi nga di Orindi Alatararᴜ a'i ani. 18Te Simoni ka ndre Orindi Alatararᴜ ovᴜ fezarᴜ yi dri 'ba ti opele 'diyini dri tile yi driarisi, eri le silingi fe yi dri, 19'yozᴜ kini, Emi fe okpo 'diri ma dri alᴜ indi, 'ba dria mani dri tile drinia 'diyi ma isu Orindi Alatararᴜ indi beni. 20Te Petero 'yo eri tia, Dahabu miniri ma ja dri mi be, mini egale mi eco feta Munguni isuzarᴜ silingisirisi! 21Te e'yo mini, kani esele mini e'yo 'dori ma alia alᴜani yo, asi minirini ovᴜle kililiro Mungu ma milia kᴜrisi. 22Mi oja di asi mini e'yo onzi mini 'dirisi, mi zi Opi tia ka eco ra eri ma wu e'yo onzi asi miniari ani. 23Te ma ne ra, mi ovᴜ oji drazarᴜ be mi alia, azini mi ovᴜ ombezarᴜ e'yo onzi ma alia. 24Simonini e'yo omviria, eri ‘yora, Mi zi Opini ma dri indi, 'dini e'yo nde mini 'yole 'diyi alᴜni kazᴜ 'dezᴜ ma dria kᴜ beni. 25'Ba ti opele 'diyi ka e'yo eti nze, azini ka e'yo Opini olᴜ 'bo, yi da dri vile Yerᴜsalemua; yi olᴜ e'yo bari wakaka aku Samariaa 'diyi ma alia. 26Te malaika Opini 'yo Filipo tia kini, Mi nga, mi mu angᴜ urᴜlerᴜria, cazᴜ geri engapi Yerᴜsalemua sipi Gazaaria. Angᴜ nderi rokoni. 27Eri enga, eri mu ra. Mi lu, 'ba nzele ranyarᴜ engapi Etiopiaa, azi ngapi Kandake opi okᴜrᴜ Etiopiaari dri lonyi erini ma ta mbazᴜri, eri mu Yerᴜsalemua Mungu inzizᴜ. 28Erini emviria eri ri gari ini akanyani seleniri ma alia, buku nabi Isayani lazᴜ. 29Orindi 'yo Filipo tia, Mi si ogogo mi ecizᴜ gari 'dari be. 30'Dini Filipo nzᴜ di eri vᴜ, eri eri erini buku nabi Isayani laria. Eri zi tinia kini, Mi va e'yo mini laleri ra ya? 31Eri nga ‘yora, 'Ba ka efini ece ma dri kᴜ, ma eco vazᴜ ngoni ngoni ya? Eri le Filipo ma tu ri i be. 32Te pari e'yo sizani erini laleri eri 'di: Ekile kabilo 'bani jile lilerile, ekile kabilomvani ovᴜle ndi 'ba 'bikoni lipiri ma driliarile, 'dini eri zini i tile kᴜ. 33'Bani drinza feria eri dri, yi nde eri e'yo lizasi ra. A'dini nga ori'ba erini ma e'yo eceni ya? Yini idri erini nzele nyakua rarisi. 34Agupi ranyarᴜ 'di nga e'yo omvi Filipo tia kini, Ma zi mi tia, nabi 'yo e'yo 'diri a'di ma dria ya, kani i ma ngᴜlᴜpi ma e'yoni ya, kani 'ba azini ma e'yo ya? 35Te Filipo zi i tile, 'ba e'yo ece pari te erini buku lazᴜria, olᴜ Yesu eri tia. 36Te yini muria geria yi eca yi tia, agu ranyarᴜ teri kini, Mi lu, yi eri indi 'do! A'di oga mani baputizi bizᴜni ya? 37Filipo kini, Mi ka a'i asi driasi ra, mi eco baputizi bizarᴜ ra. Eri nga e'yo omvi kini, Ma a'i Yesu Kristoni Mungu ma Mvi'i. 38Eri azi gari ma so pa ci, azini yi iri tro nga esi va fi yia, Filipo pi 'ba ranyarᴜ be, eri fe di baputizi eri dri. 39Yini fᴜria yiarisi Orindi Opini 'du Filiponi ra; agu ranyarᴜ 'diri neni eri dika kᴜ, te eri mu geri inia ayikosi. 40'Ba yi isu Filiponi Azotoa, te erini agaria 'dale eri olᴜ e'yo bari aku dria ma alia cazᴜ kpere Kaisariaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\