YETA 9

1Te Saulo kᴜni 'ba Opi vᴜti bipi 'diyi ma omᴜko tozᴜ, yi inzazᴜ, yi ofᴜzᴜ kᴜ; eri mu kuhani amborᴜri vᴜ., 2eri a'i waraga muzᴜ Damasikia pari 'bani yi okᴜzᴜ 'dayi vᴜ, 'dini eri ka 'ba Geri ndea 'diyi isu, kani agupi kani okᴜ, eri ma o'i yi ejizᴜ Yerusalemua. 3Erini muria caria Damasikia ogo-go, coti diza ibi enga 'bua dizᴜ eri ma ageia. 4Eri eco i va nyakua, eri eri o'duko 'yozᴜ eri tia kini, Saulo, Saulo, mi ma inza a'disi ya? 5Eri ‘yora, Opi, mi a'di'i ya? Eri ‘yora, Ma Yesu mini inzaleri'i; 6te mi nga, mi fi aku amborᴜa, te mi nga e'yo mani lele mi ma 'yeri eri ra. 7'Ba nde mupi eri be 'diyi oso pa ciri, yini o'duko eriria, te yi ndreni 'ba kᴜ. 8Saulo enga nyakuarisi, mileni ka yi zi 'bo eri econi afa alᴜni ndrezarᴜ kᴜ. Yi se eri drisi, fizᴜ Damasikia. 9O'du na 'dipi eri ndreni angᴜ kᴜ, nyani afa kᴜ, mvᴜni afa kᴜ indi. 10'Ba azini indi Damasikia Yesu ma vᴜti bipiri, rᴜni Anania'i. Opi 'yo eri tia eceta erini ndrelerisi kini, Anania. Eri ‘yora, Ma 'do'i, Opi. 11Opi 'yo eri tia, Mi enga, mi mu geri 'bani omvele Kililirᴜria, mi zi jo Yudasinia 'ba engapi Tarisoa omvele Saulo'iri ci ya ; mi ne, eri ovᴜ Mungu ziria, 12eri ndre 'ba azini rᴜni Ananiani efiria dri tiria i dria, i ma mile ma ndre angᴜ ani dika. 13Te Anania eri omvi e'yo tinia, Opi, ma eri e'yo 'ba 'dirini 'ba kakaᴜ ma tia, e'yo onzi kakaᴜ erini 'yele 'ba mini alatararᴜ Yeru-salemua 'diyi vᴜri; 14te 'doa eri ovᴜ okpo kuhani amborᴜ 'diyini fele eri driri be, 'ba dria mi ma rᴜ omvepi 'diyi o'izᴜ. 15Te Opi 'yo eri tia, Mi mu, a'disikᴜ eri ovᴜ afazᴜ mani pele ru mani ojizᴜ suru ndᴜ ndᴜ vᴜ, azini opi vᴜ, azini anzi Israelini vᴜ indiri; 16te ma nga inzata amborᴜ erini ngale isule ma rusiri ece eri dri. 17Ka'dini Anania nga di mu ra, eri fi jo nderia, erini dri tiria eri dria eri 'yo kini, Ma adripi Saulo, Opi Yesu, eri'i i e'dapi mi vᴜ geria mini emuriari pe ma ti mi vᴜ, 'dini mi ma ndre angᴜ dika azini mi ma ovᴜ gazarᴜ tre Orindi Alatararᴜsi ani. 18Coti afa e'de eri miliasi va ekile ongoro'bole, eri ndre angᴜ dika. Te eri enga, eri bi baputizi, 19azini eri ka nyaka nya 'bo eri isu okpo ra. Eri ovᴜ 'ba Yesu vᴜti bipi Damasikia 'diyi be o'du were. 20Coti eri olᴜ Yesu pari 'bani yi okᴜzᴜria, kini, Eri Mvi Munguniri'i. 21'Ba dria e'yo erini 'yoleri eripi 'diyi yi osu tᴜ, yi 'yo ra kini, Agu 'diri ovᴜni 'ba 'ba ru 'diri omvepi Yerusalemua 'diyi inzapiri kᴜ ya? Eri eca 'doa e'yo nderisi indi, eri ma o'i yi ejizᴜ kuhani amborᴜ milia. 22Te Saulo isu ini okpo o'dirᴜ drile drile 'dani, eri fe 'ba Yahudini ovᴜpi Damasikia 'diyini abazᴜ aba erini yi ndele ra, erini eceria kini agu 'diri eri Kristo'i adarᴜ rarisi. 23O'du kakaᴜ ka aga 'bo, yi eci ti tualᴜ ndazᴜ eri fuzᴜ, 24te Saulo eri ni e'yo yini otᴜle i ma ruaari ra. Yi te kalitile agei etu zu ini rra, lezᴜ eri fuzᴜ; 25te 'ba vᴜti bipi 'diyi yi 'du di eri inisi ra, yi osi eri abi rᴜaasi va acalaka alia. 26Eri ka eca Yerusalemua eri o'bi fizᴜ tualᴜ 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyi be, te yi dria rᴜ eri tᴜ, yi a'ini kᴜ kini eri ovᴜ 'ba Yesu vᴜti bipirirᴜ. 27Te Baranaba 'du eri, ji 'ba ti opele 'diyi vᴜ, ece yi dri e'yo erini Opini ndrezᴜ, azini Opini e'yo 'yozᴜ eri be letiari, azini e'yo erini e'yo olᴜzᴜ uri kokorᴜ Damasikia ru Yesunisiri. 28'Dini eri ovᴜ yi be Yerusalemua fizᴜ azini fᴜzᴜ, 29azini e'yo olᴜzᴜ Opi ma rusi uri kokorᴜ. Eri 'yo e'yo, eri ga agata 'ba Yahudini Giriki ti 'yopi 'diyi be; te yi nda eri fuzᴜ. 30Adripi yi ka e'yo nderi ni ra, yi ji eri Kaisariaa, tini pezᴜ Tarisoa. 31'Dini kanisa ma alia Yudiaa, azini Galilia, azini Samariaa dria, yi ovᴜ asi anzurᴜ be, yi zo drile drile; yini aciria rᴜta Opiniri pi ma alia asi omiza Orindi Alatararᴜniri be, yi ezᴜ tre. 32Te Peteroni aciria yi eselia pari dri dria, eri si 'ba alatararᴜ ovᴜpi Ludaa 'diyi vᴜ indi. 33'Dale eri isu 'ba alᴜ rᴜni Aenea, eri ovᴜ azo 'ba ombepi omberi be valesi pari dria eli aro. 34Petero 'yo eri tia kini, Aenea, Yesu Kristoni mi ati; mi enga, mi tra pari mini! Coti eri enga ra. 35'Ba ovᴜpi Ludaa azini Saronaa 'diyi dria yi ndre eri ra, yi oja yi Opi vᴜ ani. 36Te okᴜ alᴜ Yesu vᴜti bipi Yopaari rᴜni Tabita, ru nderi ma efi ti azinisi Dorokasi. Okᴜ nderi ovᴜ 'ba gapi azi onyirᴜsi tre, azini afa feza erini fele 'ba aliorᴜ dri 'diyi yi tre indi. 37Ewu nderisi azo bi eri, eri dra ra; yini eri ojiria 'bo, yi 'ba eri jo urulerᴜria. 38Te Ludani ovᴜzᴜ ogogo Yopa berisi, 'ba Yesu vᴜti bipi 'diyini e'yo Peteroni ovᴜzᴜ 'daleri eriria, yi pe 'ba iri ti eri vᴜ matᴜ 'bazᴜ kini, Mi emu ama vᴜ tekokorᴜ fo! 39'Dini Petero enga, eri mu yi be. Erini ecaria 'boria yi ce eri dri jo urulerᴜria. Awᴜzi dria yi otᴜ pa eri ageia awᴜ wᴜzᴜ, azini yi ece eri dri bongo 'beza Doro-kasini cile erini ovᴜria nga yi be 'diyi, bongo azini erini cile 'diyi be indi. 40Te Petero ofᴜ yi dria amve, eri osi kᴜmᴜti va Mungu zizᴜ; eri oja i avᴜ vᴜ ‘yora, Tabita, mi enga! Eri zi i mile, eri ka Peteroni ndre ra eri enga ri uru. 41Eri ejᴜ i dri eri engazᴜ, azini eri omve 'ba alatararᴜ okᴜ awᴜzirᴜ 'diyi be, eri ece di eri yi dri idrirᴜ. 42E'yo nderi ku Yopaa dria wakaka, 'ba kakaᴜ yi a'i Opini. 43Eri eca 'dini, Petero ovᴜ Yopaa o'du kakaᴜ Simoni 'ba enyi edepiri vile akua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\