KOLOSAIA 2

1Te ma le emi ma ni a'di mani 'dile emi ma e'yosi, 'ba Laodikiaa 'diyi pie, 'ba dria ma rᴜa ndrepi imilesi kᴜ 'diyi pieri ovᴜ amborᴜ tᴜ. 2Yi ma omi yi asi ani yini ovᴜria ecizarᴜ tualᴜ leta avasirisi, yi ma isu lonyi e'yo vaza asi adarᴜsirini dria, yi ma ni ani e'yo vale kᴜ zizarᴜ Munguniri, 'di Kristo'i. 3Eri ma alia lonyi ondᴜa pini nita be 'diyi dria ovᴜ zizarᴜ. 4Ma 'yo e'yo 'diri, 'ba alᴜni kazᴜ emi icizᴜ e'yo 'yole lokirirᴜ ti aluzasirisi kᴜ. 5Te ma ka tro ovᴜ emi be ruasi kᴜ ti, ma ovᴜ emi be tualᴜ orindisi, ovᴜzᴜ ayikosi acita emini kililirᴜri pi ndrezᴜ, pa soza kirikiri a'ita emini Kristoni a'izᴜri ma aliari be. 6E'yo 'disi ekile emini Kristo Yesu Opini a'ilerile, emi ma aci eri ma alia 'dinile, 7pa sozᴜ kirikiri pati ola okporᴜ berile, ovᴜzᴜ eri ma alia jo sile okpo berile, ovᴜzᴜ okporᴜ a'ita nde ma alia, ekile yini emi imbalerile, ovᴜzᴜ awa'difo be tre aga ra. 8Emi te emi agei 'ba azini kazᴜ emi bizᴜ ati'borᴜ ondᴜa 'banisi azini lokiri tokorᴜrisi kᴜ, imbata 'bani idrileri ma vᴜti bizᴜ, azita nyakunile te e'yo Kristonile kᴜ. 9A'disikᴜ e'yo dria gapi Mungu ma alia tre erini ovᴜzᴜ Mungurᴜri oja i rua 'banirᴜ, ovᴜ dria Kristo ma alia; 10te eri ma alia emi ga tre e'yo ndesi 'bo indi, eri ovᴜ opi nyaza pi ma drirᴜ okpo be dria. 11Te eri ma alia yi fe emi dri agele liza 'bani lile drisi kᴜri, eri agele liza Kristoni e'yo ruani trᴜzᴜri'i; 12'dini yi sa emi tualᴜ eri be baputizi ma alia, fe vini emini engazᴜ eri ma alia tualᴜ eri be indi, emini Mungu eri engapi 'ba draza ma eseliari ma okpo a'ilerisi. 13Te emini de ovᴜria drazarᴜ ezata eminisi azini rua agele lizaako eminisi, eri 'ba ndra emi idrirᴜ tualᴜ eri be, te eri wu ezata amani dria; 14eri ini e'yo siza ama ogapi azita ndᴜ ndᴜsi ama dri arᴜpiri, eri 'du eri geriasi ra, eri di eri pati alaza ma ruaa. 15Eri nde opi nyaza 'diyi pi teketeke, okpo azini 'diyi be, eri fe yi e'dazᴜ mgborᴜ, eri isu inzita amborᴜ erini yi ndele pati alazasirisi. 16E'yo 'dirisi 'ba alᴜni ma li e'yo emini nyaka ma e'yosi kᴜ, kani afa mvᴜzasi, kani o'du omunisi, kani mba o'dirᴜsi, kani o'du sabatonisi dria kᴜ indi. 17E'yo 'diyi yi e'yo ngapi ecapi 'diyi ma endrilendri; te rua nde eri Kristoniri'i. 18'Ba alᴜni ma eza geri emini afa feza orodrirᴜri isuzᴜri inzosi kᴜ, lezᴜ emi ma ovᴜ afᴜ kokorᴜ tᴜ malaika inzizᴜ'i, pa sozᴜ eceta erini ndreleri ma alia, i ipizᴜ afᴜsi toko asisile drozᴜ e'yo ruani ma driarisi, 19te yi ecini yi Dri be kᴜ, de drini okpo fe rua dria drini, te ruani i eciria tualᴜ falako pisi isu be, eri zo ani Munguni eri ezolenirisi. 20Ka'dini emi ka dra Kristo be azita nyakuni vᴜ 'bo, emi ovᴜ azita ma palaa ekile 'ba ovᴜpi idrirᴜ e'yo nyakuni vᴜ 'diyile a'disi ya? 21Ki-ni, Mi bi kᴜ, Mi 'bi ajini kᴜ, Mi elo ruani kᴜ 22(te afa 'diyi dria nga dri ja ra 'bani 'yeria yi be 'boria), yi e'yo azile azita 'bani vᴜsi azini imba-ta 'bani vᴜsi 'diyi. 23E'yo 'diyi ka tro yi e'da ekile ondᴜale inzita ceniri pi ma e'yosi, asisile afᴜ kokorᴜri pie, e'yo ruani gazᴜri pie ada, te yi ovᴜni orodrirᴜ li ruani ogazᴜ alᴜni kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\