EFESOA 5

1E'yo 'disi emi ma 'ye e'yo, ma si ekile Munguni 'yelerile, ekile anzi lele avasi 'diyile. 2Emi ma aci ani letasi ekile Kristoni emi lelerile, ekile erini i ma ngᴜlᴜpi fele afa feza edetarᴜ Mungu dri ovᴜzᴜ afa aji be arikarirᴜrirᴜ amasirile. 3Te ali 'baza pi ma ru ma efᴜ emi tilia e'yo alatara kokorᴜri pie dria, li 'bazᴜ afasiri pie alᴜni kᴜ, ekile e'yoni 'ba alatararᴜ 'diyi silerile. 4E'yo drinzarᴜri pi ma ovᴜ emi eselia alᴜni kᴜ, e'yo 'yoza azazarᴜri pie, aparaka pie, 'diyi e'yo onyirᴜni yo; te adani awa'difo 'yozᴜ Mungu tiari'i. 5Te emi ma ni 'di, kini, 'ba ali o'bapiri kani 'ba e'yo onzikanyarᴜ 'yepiri, kani 'ba li 'bapi 'ba azini ma afasiri (eri 'ba wura toko inzipiri) alᴜni isuni awᴜrᴜso suru Kristo pini Mungu beri ma eselia kᴜ. 6'Ba alᴜni ma ici emi e'yo 'yole efi kokorᴜ 'diyisi kᴜ, te e'yo 'diyisi adra Mungunini emu ani anzi e'yo inzipi kᴜ 'diyi ma dria. 7E'yo 'disi emi ma eci ti yi be kᴜ, 8a'disikᴜ emi ndra inini, te curu'do emi dizani Opi ma alia; emi ma aci ani anzi dizanile 9(te diza ma efi 'yazari eyo onyirᴜ 'diyi ma alia dria, e'yo kililirᴜri pie, e'yo adarᴜri pie), 10emi o'bi e'yo ngori ayiko fe Opi driniari nizᴜ. 11Emi ma eci emi ti 'yeta efi 'yaza kokorᴜ inini 'diyi be kᴜ, te bani emi ma ega yi ma dria ega. 12A'disikᴜ e'yo yini 'yele zizarᴜ 'diyi eri 'ba dri drinzarᴜ 'yozᴜ; 13te e'yo dria dizani egale yi ma dria 'diyi e'da yi ra, a'disikᴜ afa afa e'dapi ceri eri dizani. 14E'yo 'disi eri ‘yora, Mi orᴜ mi, mi 'ba o'du kopiri, mi ma enga 'ba draza ma eselia, te Kristoni nga diza fe mi dri. 15E'yo 'disi emi ma ovᴜ mile be acita emini ndrezᴜ kililirᴜ, ekile 'ba ondᴜa kokorᴜ 'diyile kᴜ, te ekile 'ba ondᴜarᴜ 'diyile; 16etu ma aga emi dria pirini kᴜ, ewuni ovᴜle onzirisi. 17E'yo 'disi emi ma ovᴜ egata kokorᴜ kᴜ, te emi ma va e'yo Opini leleri. 18Emi ma ati ewasi kᴜ, a'disikᴜ e'yo nderi e'yo saarᴜni; te emi ma ga tre Orindisi, 19e'yo 'yozᴜ emi eselia zaburi pisi, ongo pie, ongo Orindini imbale 'diyi pie, ongo ngozᴜ o'disi, ngozᴜ emi asia Opi dri, 20awa'difo fezᴜ o'du dria e'yo driasi Mungu Ata dri, Opi amani Yesu Kristo ma rᴜsi. 21Emi ma ovᴜ inzita onyirᴜ be emi eselia rᴜta Kristonisi. 22Emi okᴜ, emi ma ovᴜ inzitasi agupi emini vᴜ ekile Opi vᴜrile. 23A'disikᴜ agupi eri okᴜ ma drini, ekile Kristoni ovᴜle kanisa ma drinirile, eri 'ba rua papiri'i. 24Te ekile kanisani Kristo ma e'yo inzilerile, okᴜ ma inzi agupi yini e'yo driasi 'dinile. 25Emi agupi, emi le okᴜ emini avasi ekile Kristoni kanisa lele avasi i ma ngᴜlᴜpi fezᴜ erisirile, 26'dini eri ma 'ba eri alarᴜ, eri ojizᴜ e'yo Mungunirisi, ekile yisirile, 27eri ma fe ani kanisani pa sozᴜ dizarᴜ eri ma milia nyibele kokorᴜ, e'yo onzi kani afa azini 'dinile 'diyi kokoro dria, te eri ma ovᴜ alarᴜ azini e'yo kokorᴜ. 28'Dinile le agupi ma le okᴜ yini ekile yini yi ngᴜlᴜpi ma rᴜa lelerile. A'disikᴜ agupi okᴜ ini lepiri le 'di i ma ngᴜlᴜpi'i. 29Drio 'ba alᴜni nguni nga i ngᴜlᴜpi ma rua onzi kᴜ, te eri adri eri agei te tani mbazᴜ, ekile Kristoni kanisa ma agei telerile, 30a'disikᴜ ama rua erini ma esele. 31E'yo 'dirisi 'ba ma kᴜ i ati pi andri be, ma ebi i okᴜ ini be, te yi iri tro nga yi oja ovᴜzᴜ rua alᴜrᴜ. 32E'yo zizarᴜ vale kᴜ 'diri amborᴜ tᴜ, te ma 'di e'yo Kristo pini kanisa beri 'yo'i. 33Te emi alᴜ alᴜ ma le okᴜ emini, emini emi ngᴜlᴜpi lelerile, te okᴜ ma inzi vini agupi ini indi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\