GALATIAA 2

1Vilerisi eli mᴜdri drini su ma vᴜtia ma nga tu Yerusalemua dika Baranaba be, Titoni 'duzᴜ jizᴜ ma be indi. 2Te ma tu Munguni e'yoni ecele ma dririsi; ma e'da e'yo bari mani olᴜle 'ba Jururᴜ ma eseliari yi dri (te ndindirᴜ, 'ba e'daza ma inilia), kani nzᴜta mani curu'dori pi andrari be yi toko yani. 3Te Tito ovᴜpi ma berini tro ovᴜzᴜ Girikioᴜ-niri ti, yi omini eri okposi agele liza a'izᴜ alᴜni kᴜ. 4Te eri ovᴜ 'dini adripi inzorᴜ ofile ndindirᴜ, efipi ecapi ndindirᴜ trᴜta amani amani ovᴜzᴜ eri be Yesu Kristo ma aliari ma e'yo mbazᴜ, yi ma oja ama ati'barᴜ beni, 'diyi ma e'yosi— 5te ama 'bani ama yi ma palaa yi inzizᴜ kani etu alᴜ 'dipi ra 'dinini kᴜ, e'yo bari ma ada ma ta mbazᴜ emi dri 'dani ani. 6Te 'ba e'daza inzile inzi 'diyi vᴜ—yi ka tro ndra ovᴜ 'ba ngonirᴜ yani ti, eri ma dri e'yo amborᴜni yo; Mungu openi 'ba kᴜ —ada, 'ba e'daza 'diyi imbani ma e'yo o'di azinisi kᴜ; 7te drinisi yi ka ndre a'i e'yo bari kᴜzᴜ ma dri olᴜzᴜ 'ba agele lile kᴜ 'diyi dri ra ekile kᴜle Petero dri olᴜzᴜ 'ba agele lile ra 'diyi dririle, 8(a'disikᴜ 'ba 'yepi okposi Petero vᴜ eri 'bazᴜ 'ba tini pelerirᴜ 'ba agele lile ra 'diyi vᴜri 'ye ma vᴜ okposi indi 'ba jurᴜru 'diyi vᴜ), 9yini 'yeta anzutiri fele ma driri niria, Yakobo pi Kefa pie Yohana be, yi 'ba e'daza agoferᴜ 'diyi, yi fe ndra ama dri Baranaba be dri ndi ti ecitaniri, ama ma mu 'ba jururᴜ 'diyi vᴜ, te yi'irᴜni 'ba agele lile ra 'diyi vᴜ; 10te e'yo alᴜ, yi le ama ma ega 'ba aliorᴜ 'diyi ma e'yo, 'di bani e'yo mani lele 'yele avasiri'i. 11Te Kefani ndra ecaria Antio-kiaa ama aru ama dri eri be milia milia, e'yoni eri ndele rarisi. 12A'disikᴜ de nga 'ba azini engapi Yakobo vᴜ 'diyi ecani kᴜ, eri adri nyaka nya 'ba jururᴜ be tualᴜ ra; te yi ka eca 'bo, eri nga i nze vile, nga i esele co yi be, erini 'ba agele lile ra 'diyi rᴜlerisi. 13'Ba Yahudini acepi 'diyi nga 'ye lokirisi indi eri be tualᴜ, 'dini lokiri yini se vini Baranaba-ni indi. 14Te ma ka ndre yi acini kililirᴜ e'yo ada e'yo barinile kᴜ, ma 'yo Kefa tia yi milia dria, Mi ovᴜpi 'ba Yahudinirᴜri ka adri 'ba jururᴜrile, te ekile 'ba Yahudinirile kᴜ, ka'dini mi 'ba jururᴜ 'diyi omi okposi adrizᴜ 'ba Yahudinirᴜ ngoni ngoni ya? 15Ama ka tro ovᴜ 'ba Yahudini ma efi, 'ba jururᴜ e'yo onzi 'yepi 'diyirᴜ kᴜ ti, 16te amani niria kini 'ba ovᴜni lazarᴜ kililirᴜ 'bani 'yeta azitani 'diyi 'yelerisi kᴜ te 'bani Yesu Kristoni a'ilerisi, ama'i ama a'i Kristo Yesuni ra, ama ma ovᴜ di lazarᴜ ani kililirᴜ amani Kristo a'ilerisi, amani 'yeta azitani 'diyi 'yelerisi kᴜ, a'disikᴜ 'ba rua ari beri alᴜni ngani ovᴜ lazarᴜ kililirᴜ 'yeta azitani 'diyisi kᴜ. 17Te amani o'biria ovᴜria lazarᴜ kililirᴜ Kristosi, de isu ama ngᴜlᴜpi ovᴜ 'ba onzi 'yepi 'diyi, ka'dini Kristoni azi nga onzi aza kozᴜ ya? 'Dini alᴜni yo! 18Te ma ka afa mani anzᴜle 'diyi si dika, ma ece ma 'ba azita ezapirirᴜ. 19Te azita ndesi ma dra azita vᴜ, ma ma ovᴜ ani idrirᴜ Mungu vᴜ. 20Yi di ma pati ruaa Kristo be 'bo; ma ovᴜni di idrirᴜ curu'do ma'i kᴜ, te Kristo ovᴜ idrirᴜ ma aliani; te e'yo mani curᴜ'do ovᴜzᴜ idrirᴜ rᴜasiri, ma ovᴜ idrirᴜ a'ita mani Mvi Munguni ma lepi avasi, i ma ngᴜlᴜpi fepi ma pariari a'izᴜrisi. 21Ma 'bani 'yeta anzutiri Mungunirini ovᴜzᴜ toko kᴜ; te e'yo 'ba lazᴜ kililirᴜri ka ovᴜ azitasi, de di Kristo dra oye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\