GALATIAA 3

1Emi 'ba Galatiaa ondᴜa kokorᴜ 'diyi la! A'di oso emi bileni ya, de isu ece Yesu Kristoni dizᴜ pati rᴜaari ma e'yo emi milia mgborᴜ 'bo? 2Ma le e'yo alᴜ 'diri ni emi dri: Emi a'i ndra Orindi emini azita 'yelerisi kani e'yo erizᴜ a'itasirisi ya? 3Emi ovᴜ ondᴜa kokorᴜ 'dini ya? Emi e'do Orindisi 'bo, curu'do emi di vini ji de e'yo ruanisi ya? 4Emi ecandi emi e'yo kakaᴜsi oye ya?—eri kani oye ada yani. 5Eri'i Orindi fepi emi dri azini tali okporᴜ 'yepi emi eseliari, eri 'ye 'dini emini 'yeta azitani 'yelerisi kani emini e'yo erile a'itasirisi ya? 6Ekile Iburahimuni Mungu a'ile, yini eri lazᴜ kililirᴜ anirile. 7Emi ma ni di ani,'ba a'ita be 'diyi yi anzi Iburahimuni. 8Te e'yo siza ni drio kini Munguni nga 'ba jururᴜ la kililirᴜ a'itasi, eri nga e'yo bari olᴜ Iburahimu ma tia oko ani kini, 'Ba jururᴜ 'diyi dria yi nga drileba isu misi. 9Awa'dini 'ba a'ita be 'diyi ovᴜ drilebarᴜ Iburahimu 'ba a'ita beri be. 10Te otrita ovᴜ 'ba dria lepi yi papi 'yeta azitanisi 'diyi ma dria, a'disikᴜ e'yo siza kini, 'Ba dria e'yo dria ovᴜpi sizarᴜ buku azitani ma alia 'diyi 'yepi 'dani kᴜ 'diyi ma ovᴜ trizarᴜ. 11'Dini e'da i mgborᴜ kini yi ngani 'ba la kililirᴜ azitasi Mungu ma milia alᴜni kᴜ; a'disikᴜ kini, 'Ba kililirᴜri nga ovᴜ idrirᴜ a'itasi; 12te azita nde ovᴜni a'itasi kᴜ, te 'Ba azita 'yepiri nga ovᴜ idrirᴜ azita ndesini. 13Kristo je ama ama onzezᴜ otrita azita ndeni ma alia, 'ba i otrizarᴜ ama paria—a'disikᴜ e'yo siza kini, 'Ba dria alᴜ alᴜ yini dile pati rᴜaari ma ovᴜ trizarᴜ— 14'dini drileba Iburahimuniri ma ca 'ba Jururᴜ 'diyi vᴜ Kristo Yesu ma alia ani, ama ma bi vini aziza Orindiniri a'itasi indi. 15Adripi, ma e'yo 'bani 'yo: ka tro eri aziza 'baniri ti, ka e'yoni a'i 'bo, 'ba alᴜni eri ojapi toko kani e'yo azini erepi driniani yo. 16'Yo ndra aziza nde 'diyi Iburahimu pi ma tia ori'ba erini be. 'Yoni, Ori'ba 'diyi ma tia, ekile 'ba kakaᴜ ma tiarile 'dini kᴜ; te ekile 'ba alᴜ ma tiarile, kini, Ori'ba miniri ma tia, 'diri Kristo'i. 17E'yo mani 'yoleri 'di: azita emupi eli tᴜrᴜ su drini kali na aziza ma vᴜtia nderi 'bani aziza Munguni e'yoni a'ile okporᴜ drio 'bori okpo kokorᴜ, e'yo Munguni azileri 'bazᴜ tokorᴜ, 'dini kᴜ. 18Awᴜrᴜso ka ovᴜ e'yo azitanisi, eri ovᴜni nga 'dani azizasi kᴜ; te Mungu fe eri avasi Iburahimu dri azizasi 'bo. 19Ka'dini 'ba azita a'disi ya? O'ba eri ezata ma e'yosi ecazᴜ kpere ori'ba nde aziza azizᴜ tiniarini emuria; azi eri malaikasi geri 'ba pa sopi 'ba asalaa e'yo edepiri ma driasi. 20Te 'ba pa sopi 'ba asalaa e'yo edepiri edeni 'ba alᴜsi kᴜ; te Mungu eri alᴜ. 21Azita pi yi ofu yi aziza Munguni azile 'diyi be ra ya? 'Dini alᴜni kᴜ ; azita ecopi idri fepiri ka ndra ovᴜ fezarᴜ, te'do ndra e'yo 'ba lazᴜ kililirᴜri ovᴜ azitasi ada. 22Te e'yo siza ombe afa dria e'yo onzi ma palaa 'bo, aziza ma ovᴜ ani fezarᴜ 'ba a'ipi 'diyi dri beni a'ita yini Yesu Kristo a'izᴜrisi. 23De nga a'ita nde emuni kᴜ, mba ama ta ombezarᴜ arujoa azita ma palaa, a'ita ngapi i ecepi vilerisiri tezᴜ. 24'Dini azita ovᴜ 'ba ama imbapirirᴜ ama jizᴜ Kristo vᴜ, ama ma ovᴜ ani lazarᴜ kililirᴜ a'itasi beni. 25Te a'itani ecaria 'boria ama asini di ovᴜzᴜ 'ba 'ba imbapiri ma palaa 'dani kᴜ; 26a'disikᴜ emi dria ovᴜ anzi Munguni a'itasi Yesu Kristo ma alia. 27Te emi dria baputizi bipi fizᴜ Kristo ma alia 'diyi emi su Kristoni 'bo. 28Alenia 'ba Yahudinirᴜ kani 'ba Girikirᴜni yo, alenia 'ba ati'borᴜ kani karimvarᴜni yo, alenia 'ba agupirᴜ kani okᴜrᴜni yo; a'disikᴜ emi dria ovᴜ alᴜ Kristo Yesu ma alia. 29Te emi ka ovᴜ Kristoni, emi di ovᴜ ori'ba Iburahimuni, awᴜrᴜso nyapi azizani 'yolerile 'diyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\