YOHANA 11

1Agu alᴜ eri ndra azorᴜ, runi Lazaro Betaniari, aku nderi Mariamu pini amvi Marita beri'i. 2Mariamu 'diri Opi ma rua efipi odᴜsi eri ma pa inipi dribisiri'i; Lazaro azo beri eri ma adri'i. 3E'yo 'disi amvipi erini pe ani 'ba ti eri vᴜ 'yozᴜ, Opi, mi ndre, 'ba mini leleri eri azorᴜ. 4Te Yesu ka e'yo eri ra, eri ‘yora, Azo 'diri eri 'bani drazᴜri'i yo, te diza Mungunisi, Mvi Munguni ma isu diza erisi ani beni. 5Te Yesu le Marita pi, amvi be, Lazaro pie avasi. 6Eri ka eri ani kini eri azorᴜ, eri ovᴜ di pari erini ovᴜzᴜria o'du iri. 7Vilerisi eri nga di 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Ama mu Yudiaa dika. 8'Ba erini imbale 'diyi nga 'yo eri tia, Rabi, curu’do 'ba Yahudini yi ndrᴜ mi o'bezᴜ onisi yare; mi mu 'dale dika ya? 9Yesu nga e'yo omvi, Etu o'du alᴜni ovᴜni mᴜdri drini iri kᴜ ya? 'Ba ka aci etusi, kᴜmᴜ ngani eri pa si kᴜ, erini diza nyaku 'dirini ndrelerisi. 10Te 'ba ka aci inisi, kᴜmᴜni nga eri pa si ra, dizani ovᴜle eri alia kᴜrisi. 11Eri 'yo e'yo 'diyi ra, te vilerisi eri 'yo yi tia, Ama agyi Lazaro ko o'du 'bo, te ma mu ra ma ma enga eri o'duasi beni. 12'Ba erini imbale 'diyi nga 'yo tinia ani, Opi, eri ka o'du ko ra, eri nga i pa ra. 13Isu de Yesu 'yo drata erini ma e'yo, te yi ega kini eri ava liza o'du kozasiri ma e'yo 'yo'i. 14Yesu nga di 'yo ani yi tia mgba kini, Lazaro dra 'bo. 15Ma ovᴜ ayikosi emisi mani ovᴜle 'daa kᴜrisi, 'dini emi ma a'i ani beni ; te ama mu di eri vᴜ. 16Toma 'bani omvele Ejorᴜri 'yo ani i agyi Yesuni imbale 'diyi ma tia, Ama mu alᴜ indi, ama ma odra eri be. 17Te di Yesu ka eca ra, eri isu de eri la gᴜlea ca o'du su 'bo. 18Isu Betani ovᴜ inyia Yerusalemu vᴜ ogogo ekile mailo iri 'dipile; 19'ba Yahudini kakaᴜ emu Marita pi vᴜ Mariamu be, yi asi omizᴜ adripi yini ma e'yosi. 20Marita ka eri kini Yesuni emu emu, eri nga mu dri fu eri be, te Mariamu ri nga ini joa 'dani. 21Marita nga 'yo Yesu tia ani, Opi, mi ka ndra ovᴜ 'doa, te'do adripi mani drani kᴜ. 22Te di curu’do ma ni ra kini e'yo ngoni ngori mini a'ile Mungᴜ driri, Mungᴜni nga fe mi drini. 23Yesu nga 'yo eri tia, Mi adrini nga enga dika. 24Marita nga 'yo eri tia, Ma ni ra eri nga enga dika engata o'du ewuni asizᴜrisiri ma alia. 25Yesu nga 'yo eri tia, Ma engatani, ma idrini indi; 'ba ma a'ipiri, ka dra ti, eri nga ovᴜ idrirᴜ; 26azini 'ba ovᴜpi idrirᴜ ma a'ipiri ngani dra 'dani 'dani kᴜ. Mi a'i 'diri ra ya? 27Eri nga 'yo eri tia, E, Opi; ma a'i ra kini mi Kristo, Mvi Munguni, emupi nyakuari'i. 28Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, eri nga fᴜ mu i amvi Mariamuni omve ndindirᴜ, kini, 'Ba 'ba Imbapiri eri 'doa 'do, eri mi omve. 29Eri'i eri ka eri ra, eri enga mbele, mu vᴜnia. 30Te Yesu ecani nga de akua kᴜ, te ovᴜ nga 'dani pari te yini dri fuzᴜ Marita beria. 31'Ba Yahudini ovᴜpi Mariamu be joa, eri ma asi omipi 'diyi, ka eri ndre engaria mbele fᴜria, yi bi eri vᴜti, yini osuria yi asia kini eri mu wᴜzᴜ gᴜlea 'daa. 32Mariamu ka eca ani pari Yesuni ovᴜzᴜria, eri eco i va Yesu ma palaa, kini, Opi, mi ka ndra ovᴜ 'doa, te'do adripi mani drani kᴜ. 33Yesu ka di ndre erini wᴜria, azini 'ba Yahudini emupi eri be 'diyini wᴜria indi, candi ga eri ma orindia tre, asini nga ota ota; 34eri ‘yora, Emi 'ba eri ngoa ya? Yi 'yo eri tia, Opi, mi emu ndre. 35Yesu nga wᴜ mindresi. 36'Ba Yahudini nga 'yo ani, Mi ndre, le eri 'doni! 37Te 'ba azini yi eselia 'diyi ‘yora, 'Ba 'ba mile kokorᴜri ma mile zipi 'diri, econi ndra erini e'yo 'yezarᴜ 'ba 'dirini drazᴜ kᴜ, 'dinini kᴜ ya? 38De candini garia eri ma asia tre 'dini, Yesu nga ca gᴜlea. Eri ovᴜ oni ojini, gᴜ oni tilenia ci. 39Yesu ‘yora, Emi gᴜ oni amve. Marita, 'ba drapiri ma amvi, 'yo eri tia, Opi la, ngᴜ curu'do ngu ngu; avᴜni la ca o'du suni 'do. 40Yesu nga 'yo eri tia, Ma 'yoni te mi tia kini mi ka a'i ra, mi nga diza Munguni ndre rari kᴜ ya? 41Yi nga di oni gᴜ amve ani. Yesu nga i mile enga uru, nga ‘yora, Ata, ma 'yo awa'difo mi dri mini ma erile rarisi. 42Ma ni ra mi ma eri etuzu, te ma 'yo 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ pa osopi ageinia 'diyi ma e'yosi, yi ma a'i ani kini mi epe ma tini mi'i beni. 43Eri ka e'yo 'diyi 'yo 'bo, eri nga tre o'duko urᴜsi kini, Lazaro, mi efᴜ amve 'doa! 44'Ba drapi 'bori nga efᴜ ra, de drini pi pa be ovᴜ nga otizarᴜ bongo 'ba sazᴜ 'biliarisi, oti vini mileni kitambalasi. Yesu 'yo yi tia, Emi ayu eri, emi kᴜ eri ma mu. 45'Ba Yahudini kakaᴜ emupi Mariamu vᴜ, e'yo erini 'yeleri ndrepi 'diyi a'i eri ra; 46te 'ba azini yi eselia nga fᴜ mu 'ba Farisaini vᴜ, nga e'yo Yesuni 'yeleri olᴜ yi tia ra. 47Kuhani amborᴜ piyi 'ba Fari-saini be nga 'ba e'yo amapi 'diyi okᴜ ani, yi ‘yora, Ama a'di 'ye ya? A'disikᴜ 'ba 'diri eri eceta 'ye kakaᴜ. 48Ama ka eri kᴜ 'dini, 'ba dria yi nga eri a'i ra; 'ba Rumini yi nga emu ani, nga pari amani pi opa suru amani be ra. 49Te 'ba alᴜ yi ma eselia, Kaifa'i, ovᴜpi kuhani amborᴜ eli 'dasiri 'yo yi tia, Emi nini e'yo alᴜni kᴜ; 50azini emi egani vini alᴜni kᴜ kini eri onyirᴜ emi dri 'ba alᴜ ma dra 'ba driasi, suru ma ja dri pi kᴜ beni. 51Te eri 'yoni e'yo 'diri i ma ngᴜlᴜpi ma e'yosi kᴜ, te erini ovᴜle kuhani amborᴜ eli 'dasirisi, eri e'yo Yesuni 'yezᴜ drazᴜ suru ndesiri ma e'yo ondri; 52azini suru nderisi a'dule kᴜ, te eri ma okᴜ anzi Mungᴜni yi erepi ndᴜ ndᴜ 'diyi tualᴜ indi. 53'Dini engazᴜ o'du 'dasi yi nga di 'ba e'yo otᴜ eri fuzᴜ. 54E'yo 'disi Yesu acini mgborᴜ 'ba Yahudini ma eselia dika kᴜ, te eri nga 'daarisi fᴜ mu angᴜ roko ageiaria, kpere aku omvele Efiraimu-'iria; eri ovᴜ 'daa 'ba erini imbale 'diyi be. 55Isu 'ba Yahudini vile omu agaza 'ba drilesiri ovᴜ ogogo; 'ba karakaraᴜ enga angᴜ amveria, tu mu Yerusalemua de omu agaza 'ba drilesiri ecani nga kᴜ, yini yi 'bazᴜ alarᴜ beni. 56Yi nga Yesuni ndru ani, yini pa osoria hekalu ma alia, yi 'yo yi eselia, Emi ega ngoni ya? Eri ngani emu omua kᴜ ya? 57Isu kuhani amborᴜ piyi 'ba Farisami be fe azita 'bo, kini 'ba ka pari erini ovᴜzᴜri ni ra, eri ma ece e'yoni, 'dini yi ma bi eri ani beni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\