YOHANA 18

1Yesu ka e'yo 'diyi ‘yora, eri fᴜ 'ba erini imbale 'diyi be zozᴜ yi were Kidironi ma tia 'aa'daasi, pari amvuni ovᴜzᴜria, eri fi alenia 'ba erini imbale 'diyi be. 2Isu Yudasi 'ba eri ma o'di nyapiri ni angᴜ nderi indi; a'disikᴜ Yesu piyi adri yi okᴜ 'daa 'ba erini imbale 'diyi be pale kakaᴜ. 3Yudasi ka di asikari ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'du 'bo, azini asikari kuhani amborᴜ 'diyi pini 'ba Farisaini vile 'diyi be, yi nga emu 'daa tala piyi be, alaka pie, afa a'di 'dizᴜ 'diyi pie dria. 4Yesuni e'yo dria ngapi yi 'yepi i rᴜaa 'diyi niria, eri fᴜ mu, 'yo yi tia kini, Emi a'dini nda ya? 5Yi nga e'yo omvi eri tia, Yesu 'ba Nazaretiari'i. Yesu nga 'yo yi tia, Ma eri'i. Yudasi 'ba eri ma o'di nyapiri so pa yi be indi. 6Eri ka 'yo yi tia, Ma eri'i, 'dini, yi nga si vile ngᴜkᴜsi, nga o'de va nyakua. 7Eri nga zi yi tia dika ani, Emi a'dini nda ya? Yi nga ‘yora, Yesu 'ba Nazaretiari'i. 8Yesu nga e'yo omvi, Ma 'yo te emi tia ma eri'i; te emi ka ma ndrᴜ'i, emi kᴜ 'ba 'diyi ma mu. 9'Dini e'yo erini 'yoleri ma 'ye i ani, kini, 'Ba mini fele ma dri 'bo 'diyi ma azi alᴜni avini ma dri kᴜ. 10De Simoni Petero ovᴜ sei be, eri nga nze ra, eri nga kuhani amborᴜ ma ati'bo ma bi dri ndiari ga, li eri va. Ati'bo nde ma rᴜ Maliko. 11Yesu nga di 'yo Petero tia ani, Mi omvi sei okporoa; okelea Atani fele ma driri, ma ngani eri mvu kᴜ ya? 12Asikari ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'diyi pi 'ba amborᴜ yi dri cepi 'diyi pie, asikari 'ba Yahudinini ayᴜle 'diyi pie, bi di eri ra, 'i eri, 13jizᴜ Anasi vᴜ okorisi; te Anasi ovᴜ Kaifa ma anyi'i, Kaifa nde kuhani amborᴜ eli 'dasiri'i. 14Kaifa nderi 'ba e'yo amaza fepi 'ba Yahudini dri, kini eri onyirᴜ 'ba alᴜ ma dra 'ba driasiri’i. 15Te Simoni Petero nga Yesu vᴜti bi, 'ba erini imbaleri ma azi be. Isu 'ba nde erini imbaleri ni yi kuhani amborᴜ be ra, eri fi ani Yesu be tualᴜ kuhani amborᴜ riidria, 16te Petero so pa jotilia amve. 'Ba nde erini imbale, te yi nipi kuhani amborᴜ be rari fᴜ ani amve, 'yo zamva jotile agei tepiri ma tia, nga Peteroni ofi joa. 17Zaŋa jotile agei tepiri nga di 'yo Petero tia, Mi indi, mi ovᴜni 'ba agu 'dirini imbale 'diyi ma azi kᴜ ya? Eri ‘yora, Ma'i yo. 18Isu ati'ba piyi oso pa asikari ayᴜle ayᴜ 'diyi be, de yi edᴜ aci olᴜkᴜrᴜ 'daa angᴜni ambilerisi, yi de aci yᴜria; Peteroni yi be indi, pa soria aci yᴜria. 19Kuhani amborᴜri nga di zi Yesu tia 'ba erini imbale 'diyi ma e'yosi, imbata erini be. 20Yesu nga e'yo omvi eri tia, Ma 'yo 'ba nyakua 'diyi ma tia mgborᴜ; ma adri 'ba imba pari 'bani yi okᴜzᴜria o'du dria azini hekalua, pari Yahudi driani yi okᴜzᴜria; ma 'yoni e'yo oyokolosi alᴜni kᴜ. 21Mi zi ma tia a'disi ya? Mi zi e'yo mani 'yole yi tiari 'ba ma eripi 'diyi ma tia; mi ndre, 'ba 'diyi ni e'yo mani 'yole 'diyi ra. 22Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, asikari yini alᴜ pa sopi ogogori sa Yesuni drisi, kini, Mi e'yo omvi kuhani amborᴜ ma tia 'dini ya? 23Yesu nga e'yo omvi eri tia, Ma ka 'yo onzi, mi nze onzi nde ma eti'i; te ma ka 'yo 'yeke, mi sa ma a'disi ya? 24Isu Anasi pe eri ti 'izarᴜ Kaifa kuhani amborᴜri vᴜ. 25Isu Simoni Peteroni pa soria aci yᴜria. Yi nga 'yo eri tia, Mi indi, mi ovᴜni 'ba erini imbale 'diyi ma azi kᴜ ya? Eri ga si, kini, Ma'i yo. 26Ati'ba kuhani amborᴜni ma azi alᴜ, eri 'ba Peteroni bini lile vari ma ori'ba, 'yo kini, Ma ndreni mi te eri be amvᴜ ma alia kᴜ ya? 27Petero nga ga dika; coti a'uata nga cere 'be. 28Yi nga Yesuni ofᴜ Kaifa vᴜrisi eri jizᴜ riidri e'yo lizᴜria. Isu de eri angᴜ trani. Yi ngᴜlᴜpi fini riidri e'yo lizᴜria kᴜ, yi rua kazᴜ ovᴜzᴜ ezazarᴜ afa onzisi kᴜ, te yi ma eco agaza 'ba drilesiri nyazarᴜ beni. 29Pilato nga fᴜ amve yi vᴜ ani, nga ‘yora, Asᴜ emini sᴜle agᴜ 'diri ma rᴜaari ma e'yo ngoni ya? 30Yi nga e'yo omvi, 'yo eri tia, 'Ba 'diri ka te ovᴜ 'ba onzi 'yepi'iri kᴜ, ama ejini te eri fezᴜ mi dri kᴜ. 31Pilato nga 'yo yi tia ani, Emi ma 'du di eri, ma li e'yo erini azita eminiri vᴜsi. 'Ba Yahudini nga 'yo eri tia, Azita a'ini amani 'ba fuzᴜ alᴜni kᴜ. 32E'yo Yesuni ndra 'yole geri erini ngazᴜ drazᴜri ma e'yo ecezᴜri ma 'ye i ani. 33Pilato nga fi dika riidri e'yo lizᴜria, nga Yesuni omve, nga 'yo eri tia, Mi Opi Yahudini ya? 34Yesu nga e'yo omvi, Mi 'yo e'yo 'diri mi drisi, kani 'ba azini olᴜ e'yo mani mi tiani ya? 35Pilato nga e'yo omvi, Ma Yahudioᴜni ya? Suru mini pi kuhani amborᴜ 'diyi be eji mi fe ma drini; mi 'ye a'dini ya? 36Yesu nga e'yo omvi, Opi nyaza mani ovᴜni nyaku 'diria kᴜ; opi nyaza mani ka te ovᴜ nyaku 'diria, te'do asikari mani yi omba 'baria, ma ma ovᴜ ani jizarᴜ fezᴜ 'ba Yahudini dri kᴜ; te curu'do opi nyaza mani engani 'doa kᴜ. 37Pilato nga 'yo eri tia ani, Mi di opini ya? Yesu nga e'yo omvi, Mi 'yo te ra ma opini. Osi ma e'yo 'disi, e'yo 'disi ma eca nyakua ani, 'dini ma ma nze e'yo adarᴜri ma eti. 'Ba dria alᴜ alᴜ e'yo adarᴜni 'diyi yi ma o'duko eri ra. 38Pilato nga 'yo eri tia, E'yo adarᴜri a'dini ya? Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, eri fᴜ amve dika 'ba Yanudini vᴜ, eri 'yo yi tia, Ma isuni ezata erini kᴜ. 39Adriza eminiri vᴜsi ma ma trᴜ 'ba alᴜ emi dri agaza 'ba drilesiri ma alia; emi le ma ma trᴜ ani emi dri Opi Yahudiniri ya? 40Yi nga di otre dika kini, 'Ba 'diri'i yo, bani Baraba'i! Isu de Barabani ogᴜoᴜni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\