YOHANA 2

1O'du narisi omu odrᴜa pari nyazᴜri ovᴜ Kana Galiliaria indi; Yesu ma andrini 'dale indi; 2yi omve Yesuni alᴜ indi 'ba erini imbale 'diyi be, omu odrᴜa pari nyazᴜria. 3Patiefi ma su ka 'ba anu ra, Yesu ma andri nga 'yo eri tia, Yi ovᴜ patiefi su kokorᴜ. 4Yesu nga 'yo eri tia, Okᴜ, amani mi be a'di e'yoni ya? Etu mani ecani nga kᴜ. 5Andrini nga 'yo 'ba azi 'yepi 'diyi ma tia, E'yo erini 'yole emi tiari ka ngoni ti, emi 'ye. 6Isu o'ba yilemvᴜ azia edele onisi 'diyi 'dale 'bo, adriza 'ba Yahudinini adrizᴜ yi rua 'bazᴜ alarᴜri ma e'yosi, tijo iri kani na eco yilemvᴜ alᴜri gazarᴜ ra. 7Yesu nga 'yo yi tia, Emi osᴜ yi yilemvᴜa tre tre. Yi osᴜ yi yilemvᴜ alᴜ alᴜ nde 'diyia tre tre kpere tinia. 8Eri 'yo yi tia, Curu'do emi be ji 'ba nyaka awapi omuari vᴜ. Y i ji di ra. 9Te 'ba nyaka awapi omuari ka yi i ojapi curu'do patiefi surᴜ 'bori ma aji 'bi ra, te nini pari erini engazᴜri kᴜ (te 'ba azi 'yepi yi bepi 'diyi ni ra), 'ba nyaka awapi omuari nga izioni omve, 10nga 'yo tinia indi, 'Ba dria adri patiefi su aluzarᴜri fe oko; 'ba ka mvu hurᴜhuru 'bo, yi alukokorᴜri fe ndo; te mi mba patiefi su aluzarᴜri ma ta kpere curu'do. 11Yesu 'ye tali erini ma e'doza 'diri Kana Galiliaria, eri ece diza ini; 'ba erini imbale 'diyi a'i eri ra. 12E'yo 'diri ma vᴜtia, eri si mu Kaperinaumua, eri'i, andri pie, adripi pie, 'ba erini imbale 'diyi pie; te yi ovᴜni 'daa o'du kakaᴜ kᴜ. 13Omu agaza 'ba drilesi 'ba Yahudiniri eca ogogo; Yesu nga tu mu Yerusalemua ani. 14Eri isu hekalua 'ba yini ti piyi oziria kabilo pie, a'balaᴜ pie, isu vini 'ba silingi ofᴜpi 'diyi yini riria 'daa. 15Eri nga baka ekila ekila, nga yi odro dria hekaluarisi amve, kabilo piyi, ti pie; eri oda silingi 'ba silingi ofᴜpi 'diyini va, ogᴜ vini mesa yini indi. 16Eri 'yo 'ba a'balaᴜ ozipi 'diyi ma tia, Emi ji afa 'diyi amve; emi 'ba ma Ati ma jo jo afa jezᴜrirᴜ kᴜ. 17'Ba erini imbale 'diyi nga ega kini e'yo ovᴜ sizarᴜ 'dini, Jo mini ma avani ma fu fu. 18'Ba Yahudini nga e'yo omvi, 'yo eri tia ani, Mi ece ama dri eceta ngoni ngori mini afa 'diyi 'yezᴜrisi ya? 19Yesu nga e'yo omvi 'yo yi tia, Emi anzᴜ hekalu 'diri ra, ma nga di eri enga o'du na ma alia ra. 20'Ba Yahudini nga e'yo omvi ani, Yi si ndra hekalu 'diri, nya eli kali su drini azia; mi di nga eri enga o'du na ma alia ra ya? 21Te eri 'yo hekalu eri rᴜaniri ma e'yo'i. 22Eri ka enga 'ba draza eselia 'bo, 'ba erini imbale 'diyi ega ani kini eri 'yo e'yo 'diri'i; yi a'i ani e'yo siza pi e'yo Yesuni 'yoleri be ra. 23Erini ovᴜria Yerᴜsalemua, omu agaza 'ba drilesiri ma alia, 'ba kakaᴜ nga eri ma ru a'i ra, yini tali erini 'yele 'diyi ndrelerisi; 24te Yesu a'ini i fezᴜ yi dri kᴜ, erini 'ba dria nilerisi, 25azini leni 'ba azini ma nze e'yo 'bani ma eti eri dri kᴜ; a'disikᴜ eri ni eri'i afa ovᴜpi 'ba aliari ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\