YOHANA 20

1Azio'du alᴜrisi Mariamu Magadaleni eri emu gᴜlea drio, de nga angᴜ atini kᴜ, nga ndre yi gᴜ oni gᴜle tiarisi 'bo. 2Eri nga nzᴜ ongusi ani, emu Simoni Petero pi vᴜ, 'ba azini Yesuni imbale leleri be, eri 'yo yi tia, Yi 'du Opini gᴜlearisi ra, te ama nini pari yini eri 'bazᴜri kᴜ. 3Petero nga di fᴜ 'ba erini imbale aziniri be, yi bi geri muzᴜ gulea. 4'Ba iri 'diyini nzᴜria tualᴜ, 'ba erini imbale aziniri aga Peteroni ongusi ra, ca gᴜle tia oko; 5eri avu aleni luzᴜ, ndre bongo emverᴜni laria ko'bo 'daa, te eri fini kᴜ. 6Simoni Petero nga di vini eca indi, erini votini biria, eri nga fi gᴜle alia ra; eri ndre bongo emverᴜni laria ko'bo 'daa, 7ndre vini kitambala ndra ovᴜpi eri ma driari, kitambala nde ovᴜni bongo emverᴜ be tualᴜ kᴜ, te ovᴜ trazarᴜ a'dule pari inia. 8'Ba erini imbale azini te ecapi gᴜle tia okori nga di fi ra, ndre ra, a'i ra. 9Te yi vani nga e'yo siza kini eri ma enga 'ba draza ma eselia rari kᴜ. 10'Ba erini imbale 'diyi nga mvi aku yinia dika. 11Te Mariamu so pa gᴜle tia amve awᴜ be, erini wᴜria, eri nga avu luzᴜ gᴜle alia; 12eri ndre malaika iri bongo emverᴜ be yi ruaa yini riria, alᴜri drinialerᴜ, aziniri panialerᴜ, pari te Yesu ma avᴜni lazᴜria. 13Yi 'yo eri tia, Okᴜ, mi wᴜ a'disi ya? Eri 'yo yi tia, Yini Opi mani 'dule rarisi, te ma nini pari yini eri 'bazᴜri kᴜ. 14Eri ka 'yo 'dini, eri nga ti ja ngᴜkᴜalerᴜ, nga Yesuni ndre pa soria, te eri nini eri Yesu'i kᴜ. 15Yesu nga 'yo eri tia, Okᴜ, mi wᴜ a'disi ya? Mi a'dini nda ya? Te eri'i, erini egaria i asia kani eri 'ba amvu 'yapiri'i yani, nga 'yo eri tia, Opi la, mi ka eri 'du ji mi'i, mi olᴜ mani pari mini eri 'bazᴜri fo, ma nga eri 'du beni. 16Yesu nga 'yo eri tia, Mariamu. Eri nga i oja, 'yo eri tia Ebrania tisi, Raboni! (efini, 'Ba 'ba Imbapiri). 17Yesu nga 'yo eri tia, Mi bi ma 'dani kᴜ, a'disikᴜ ma tuni nga Ata vᴜ kᴜ; te mi mu adripi mani vᴜ, mi 'yo yi tia, ma tu ma Ati vᴜ, emi Ati vᴜ indi, Mungu mani vᴜ, Mungu emini vᴜ indi. 18Mariamu Magadaleni nga emu e'yo olᴜ 'ba erini imbale 'diyi ma tia kini, Ma ndre Opini 'bo; kini eri 'yo i tia e'yo 'diyi ra. 19Azio'du alᴜ 'dari ma ondresi, jotileni de ovᴜria opizarᴜ pari 'ba erini imbale 'diyini yi okᴜzᴜria yini 'ba Yahudini rᴜlerisi, Yesu emu pa so yi eselia, nga 'yo yi tia, Asi anzurᴜ ma ovᴜ emi vᴜ. 20Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, eri ece yi dri i ma dri piyi i ma eje be. 'Ba erini imbale 'diyi nga ovᴜ ayikosi ani yini Opini ndrelerisi. 21Yesu nga di 'yo yi tia dika ani, Asi anzurᴜ ma ovᴜ emi vᴜ. Ekile Atani ma ti epelerile, ma pe emi ti 'dinile indi. 22Eri ka e'yo 'diri ‘yora, eri nga ava vᴜ yi ma dria, nga 'yo yi tia, Emi a'i di Orindi Alatararᴜ. 23'Ba dria alᴜ alᴜ ma e'yo onzi emini kᴜle ra 'diyi, yi ma ovᴜ kᴜzarᴜ yi dri; 'ba dria alᴜ alᴜ ma e'yo onzi emini kᴜle kᴜ 'diyi, yi ovᴜni kᴜzarᴜ yi dri kᴜ. 24Te Toma, 'ba alᴜ 'ba mᴜdri drini iri 'diyi ma eselia omvele Ejorᴜri, ovᴜni yi be etu Yesuni ecazᴜrisi kᴜ. 25'Ba erini imbale azini 'diyi nga 'yo eri tia, Ama ndre Opini 'bo. Te eri 'yo yi tia, Ma ka musumari ma pamvᴜ ndre drinia kᴜ, azini ma ka ma dridrile sᴜ musumari ma pamvᴜa kᴜ, ma ka ma dri sᴜ ejenia kᴜ indi, ma ngani a'i alᴜni kᴜ. 26O'du aro ma vᴜtia, 'ba erini imbale 'diyi nga yi okᴜ jo alia dika, Tomani de yi be indi. Yesu emu de eci jotile ci, eri so pa yi eselia, kini, Asi anzurᴜ ma ovᴜ emi vᴜ. 27Eri nga di 'yo Toma tia, Mi ejᴜ mi dridrile 'doa, mi ndre ma dri; mi ejᴜ mi dri, mi sᴜ eri ma ejea; mi ma ovᴜ a'ita kokorᴜ kᴜ, te a'ita be. 28Toma nga e'yo omvi 'yo tinia, Opi mani, Mungu mani indi! 29Yesu nga 'yo eri tia, Mini ma ndrele 'borisi mi di a'i ani 'di; te 'ba ma a'ipi rua ndrekokorᴜ 'diyi yi drilebarᴜnini. 30Yesu 'ye eceta azini kakaᴜ 'ba erini imbale 'diyi ma milia, yini sile buku 'diri ma alia kᴜ 'diyi; 31te si 'diyi emini a'izᴜ ani Yesu eri Kristo Mungu ma Mvi'i, azini emini a'iria emi ma ovᴜ ani idri be eri ma rusi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\