YOHANA 4

1Te Opi ka ni ra kini 'ba Farisaini eri kini Yesu oja 'ba kakaᴜ 'ba ini imbale 'diyirᴜ aga Yohanani ra, fe vini baputizi indi 2(te Yesu ma ngᴜlᴜpi adrini baputizi fe kᴜ, te 'ba erini imbale 'diyi feni), 3eri kᴜ Yudia, fᴜ mu Galilia dika. 4Le eri ma aga trei Samariaasi. 5'Dini eri mu aku Samariaa omvele Sikari, ovᴜpi angᴜ Yakoboni ndra fele i mvi Yusufu driri vᴜ ogogoria. 6Yi a'di Yakoboniri 'daa indi; 'dini Yesuni andele tᴜ erini acilerisi, ri di yi a'di ma tia. Isu de etu eca aziale. 7Okᴜ Samariaari nga emu yi ko. Yesu nga 'yo eri tia, Mi fe ma dri yi mvᴜ. 8De 'ba erini imbale 'diyi mu akua nyaka jezᴜ 'bo. 9Okᴜ Samariaari nga 'yo tinia ani, Mi'i, mi 'ba Yahudini, mi zi yi mvᴜza ma'i okᴜ Samarioᴜrᴜ ma tia ngoni ngoni ya? Te 'ba Yahudini piyi yi adrini yi eci 'ba Samariaa 'diyi be kᴜ. 10Yesu nga e'yo omvi, 'yo eri tia kini, Mi ka te feta Munguni pi ni, 'ba 'yopi mi tia, Mi fe ma dri yi mvᴜ 'diniri eri a'di'i yari be ra, te'do mi zi eri tia azini eri fe mi dri yi idriniri 'bo. 11Okᴜ nga 'yo eri tia, Opi, afa mi dri yi ekozᴜni yo, yi a'di ovᴜ 'bile alirᴜa; mi di ani yi idriniri isu ngoa ya? 12Mi aga ama a'bi Yakobo, ndra yi a'di 'diri fepi ama dri, eri ma ngᴜlᴜpi yi mvupi alenia, anzi pie, anyapa erini pieri ra ya? 13Yesu nga e'yo omvi 'yo tinia, Ba dria alᴜ alᴜ yi 'diri mvupiri, yi avijoni nga eri fu dika, 14te 'ba ka yi mani ngale fele eri driri mvu ra, yi avijo ngani eri fu 'dani 'dani kᴜ; te yi mani ngale fele eri driri nga eca eri alia yi a'di egapi ega kpere idri 'dani 'daniri vᴜrirᴜ. 15Okᴜ nga 'yo eri tia, Opi, mi fe ma dri yi 'diri, yi avijo kazᴜ ma fuzᴜ kᴜ, ma kazᴜ emuzᴜ yi kozᴜ kpere 'doa kᴜ. 16Yesu nga 'yo eri tia, Mi mu agupi mini omve, mi emvi 'doa ndo. 17Okᴜ nga e'yo omvi, 'yo eri tia, Ma agᴜpi yo. Yesu nga 'yo eri tia, Mi 'yo, Ma agupi yori 'yeke; 18a'disikᴜ mi ale ndra agᴜpi towi 'bo, mini ovᴜzᴜ eri be curᴜ'dori eri agupi mini yo; e'yo 'diri mi 'yo te adarᴜ. 19Okᴜ nga 'yo eri tia, Opi, ma va ra mi nabini. 20A'bi amani adri ndra Mungu inzi oni 'doria; te emi 'yo kini pari ecopi onyirᴜ 'bani Mungu inzizᴜri eri Yerᴜsalemu'i. 21Yesu nga 'yo eri tia, Okᴜ, mi a'i ma, etuni nga eca ra, etu ndesi emi ngani Atani inzi oni 'diria kᴜ, kani Yerusalemua kᴜ indi. 22Emi inzi afa emini nile kᴜri'i; ama inzi afa amani nile rari, te pata enga 'ba Yahudini vᴜ. 23Te etuni nga emu ra, eca di curu'do 'bo, etu ndesi 'ba inzipi asi adarᴜsi 'diyi nga Atani inzi orindisi azini asi adarᴜsi; te Atani 'ba eri inzipi 'dinile 'diyi ndru. 24Mungu eri Orindini; 'ba eri inzipi 'diyi ma inzi eri orindisi azini asi adarᴜsi. 25Okᴜ nga 'yo eri tia, Ma ni ra Mesiani emu ra (yini omvele Kristo'iri); eri ka emu ra, eri nga afa dria ma e'yo olᴜ ama tia. 26Yesu nga 'yo eri tia, Ma e'yo 'yopi mi tiari, ma eri'i. 27'Di ma vᴜtia coti 'ba erini imbale 'diyi eca ra. Yi nga osu osu erini e'yo 'yole okᴜ berisi, te 'ba alᴜni 'yoni, Mi a'di ndru ya? kani, Mi e'yo 'yo eri be a'disi ya? 'dinini kᴜ. 28Okᴜ nga imvᴜ erini kᴜ ani, nga fᴜ mu aku amborᴜa, nga 'yo 'ba nde ma tia, 29Emi emu 'ba afa dria mani 'yele ra 'diyi ma e'yo olᴜpi ma tiari ndre. 'Ba 'diri eri Kristo'i yani? 30Yi efᴜ akuasi, yi emu eri vᴜ. 31E'yo 'diri ma eselia 'ba erini imbale 'diyi nga zi eri kini, Rabi, mi nya fo. 32Te eri 'yo yi tia, Nyaka mani nyazarᴜ emini nile kᴜri indi. 33Te 'ba erini imbale 'diyi 'ba e'yo 'yo yi eselia, 'Ba azini eji nyaka eri dri ra ya? 34Yesu nga 'yo yi tia, Mani e'yo 'ba ma ti pepirini leleri 'yezᴜ, azi erini dezᴜri, eri nyaka mani. 35Emi 'yoni kini, Ace mba su, ewu anya lozᴜri nga eca ra, 'dini kᴜ ya? Te mi ndre, ma 'yo emi tia, Emi enga emi mile uru, emi ndre amvᴜ, 'dᴜ drile 'wi curu'do lozarᴜ 'bo. 36'Ba anya lopiri adri oya ini isu ra, eri efi kaza okᴜ cazᴜ idri 'dani 'daniria, 'dini 'ba ori ripiri 'ba anya lopiri be ma ovᴜ ayikosi tualᴜ. 37E'yo 'diri ma alia e'yo o'bezani eca adarᴜ, kini, 'Ba alᴜri ori ri, 'ba aziniri anya lo. 38Ma pe emi ti anya emini azini ngale emi'i kᴜri lozᴜ; 'ba azini yi nga azini, te emi fi azi yini ngaleri ma alia 'bo. 39'Ba Samariaa 'diyi ma azi kakaᴜ a'i eri e'yo eti okᴜni nzele eri ma e'yosi kini, Eri olᴜ ma tia e'yo dria mani 'yele 'diyi rarisi. 40'Ba Samariaa 'diyi ka emu eri vᴜ, yi nga di a'i tinia ovᴜzᴜ yi be; eri nga di ovᴜ 'daa o'du iri. 41'Ba azini karakaraᴜ yi a'i eri e'yo 'yoza erinisi. 42Yi 'yo okᴜ tia kini, Curu'do ama a'i ra e'yo mini 'yolerisi kᴜ, te ama ngᴜlᴜpi eri amani 'bo, ama ni ra adarᴜ 'ba 'diri eri ovᴜ 'Ba 'ba nyakua 'diyi Opapiri'i ndi ndi. 43O'du iri ma vᴜtia eri fᴜ 'daasi mu Galilia. 44Te Yesu ma ugᴜlᴜpi nze e'yo eti kini, nabi ovᴜni inzizarᴜ angᴜ inia kᴜ. 45Eri ka eca Galilia 'bo, 'ba Galilia 'diyi a'i eri ra, yini afa dria erini 'yele Yerusalemua omu ma alia 'diyi ndrelerisi; te yi alᴜ indi, yi mu ndra omu ndea. 46Eri nga di ca dika Kana Galilia pari erini yi ojazᴜ patiefi surᴜria. 'Ba alᴜ ovᴜpi meleki ageiari indi, mvi erini ovᴜ azorᴜ Kaperinaumua. 47Eri ka eri kini Yesu enga Yudiaarisi fi Galilia 'bo, eri mu vᴜnia, nga matᴜ 'ba eri vᴜ eri ma si va i mvi ma rua atizᴜ, erini 'yele ebile ebirisi. 48Te Yesu nga 'yo eri tia ani, Emi ka eceta piyi ndre tali be kᴜ, emi ngani a'i alᴜni 'de kᴜ. 49'Ba ovᴜpi meleki ageiari nga 'yo eri tia, Opi, mi si mu de nga mva mani drani kᴜ fo! 50Yesu nga 'yo eri tia, Mi mu; mi mvini idrirᴜ. Agu nde a'i e'yo Yesuni 'yole i tiari ra, mu ra. 51Erini nga muria siria andralero, ati'ba erini nga dri fu eri be, kini eri ma mvini idrirᴜ. 52Eri nga etu mva ma ruani 'bazᴜ atizᴜri zi yi tia. Yi 'yo eri tia, Aje etu aziri rua driza kᴜ eri ra. 53Atani nga ni ani etu nderi eri etu Yesuni 'yozᴜ eri tia, Mi mvini idrirᴜri'i; eri a'i eri ra, eri'i 'ba i vile joa 'diyi be dria. 54'Di tali Yesuni iriri, erini engaria Yudiaasi efiria Galilia 'boria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\