YOHANA 6

1E'yo 'diyi ma vᴜtia Yesu nga fᴜ mu miri Galiliari ma tia 'aa'dasi, miri nde Tiberiani'i. 2'Ba kara-karaᴜ bi vᴜtini, yini tali erini 'yele 'ba azorᴜ ma ruaa 'diyi ndrelerisi. 3Yesu nga tu oni dria, nga ri va 'dale 'ba erini imbale 'diyi be. 4Isu agaza 'ba drilesiri, omu 'ba Yahudinini, ovᴜ ogogo. 5Yesu nga i mile enga urᴜ ani, erini ndreria 'ba karakaraᴜ yini emuria eri vᴜ, eri nga 'yo Filipo tia, Ama nga mikate je ngoa, yi ma nya ani ya? 6Eri 'yo e'yo 'diri eri o'bizᴜ, de eri ma ngᴜlᴜpi ni e'yo ini ngale 'yeleri ra. 7Filipo nga e'yo omvi eri vᴜ, Yi ka mikate je silingi tᴜrᴜ irisi ti, funi dri yi dri kᴜ, yi alᴜ alᴜ ka tro 'du were were ti. 8'Ba erini imbale 'diyi ma azi alᴜ, Andarea, Simoni Petero ma adri, 'yo eri tia, 9Mva azini 'dia ovᴜpi mikate edele ondᴜfᴜrasi 'diyi be towi, e'bi iri be; te afa 'diyi 'ba kakaᴜ 'doyi dri a'di afani ya? 10Yesu nga ‘yora, Emi fe 'ba ma ri va. Isu irindi de amborᴜ angᴜ 'daa ci. 'Ba agupirᴜ 'diyi ri va, yi ma kalafe ovᴜ ekile alifᴜ towile. 11Yesu nga mikate e'du, eri ka awa'difo fe 'bo, eri awa 'ba ripi va 'diyi dri; awa vini e'bi, yini lelerile. 12Yi ka tra ra, eri 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Emi okᴜ mikate onyoza acepi jolokorᴜ 'diyi, alᴜni kazᴜ i ezazᴜ kᴜ. 13Yi nga di yi okᴜ ra, mikate towi edele ondᴜfᴜrasi 'diyi ma joloko yi onyopi, acepi 'ba nyapi 'diyi dri 'diyi, ga abaka tre tre mᴜdri drini iri. 14'Ba ka tali erini 'yeleri ndre ra, yi 'yo, Ada 'ba 'diri eri nabi nde emupi nyakuari'i. 15Yesuni niria 'ba yi 'ye emu eri bizᴜ okposi eri 'bazᴜ opirᴜ, eri kᴜ angᴜ nde dika, mu oni dria, eri'i a'dule. 16Etu ka 'de ra, 'ba erini imbale 'diyi si andra miria; 17yi fi o'bo alia, e'do mu Kaperinaumua miri tia 'aa'dasi. Angᴜ nga bi ra, te Yesu emuni nga yi vᴜ kᴜ. 18Miri 'ba ombᴜ ombᴜ olini lile okposirisi. 19Yi ka o'bo pe ekile mailo na kani sule, yi ndre Yesu erini aciria miri dria, erini ecaria o'bo vᴜ ogogo. Uri nga yi bi ra, 20te eri 'yo yi tia, 'Do ma'i; emi 'ye urisi kᴜ. 21Yi nga le ani eri a'izᴜ o'bo alia; pere-pere o'bo nde nga ca kuti yini 'yezᴜ te muzᴜria. 22Drusi 'dini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ pa sopi miri tia 'aa'dasi 'diyi ndre o'bo were azini 'daa yo, pe alᴜ, yi ndre vini Yesu fini o'bo ma alia 'ba erini imbale 'diyi be tᴜalᴜ kᴜ, te 'ba erini imbale 'diyi fᴜ mu a'dule. 23Te o'bo were were azini 'diyi ibi enga Tiberiaa eca pari 'bani mikate Opini awa'difo fezᴜ driniari nyazᴜria ogogo. 24Ka'dini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nde ka ndre Yesuni 'ba erini imbale 'diyi be 'daa yo, yi fi o'bo were were 'diyi ma alia yi'i, muzᴜ Kaperinaumua Yesuni ndru-zᴜ. 25Yi ka eri isu miri tia 'aa'dasi 'bo, yi 'yo eri tia, Rabi, mi emu 'doa a'dᴜngare ya? 26Yesu nga e'yo omvi yi tia ‘yora, Ma 'yo emi tia ndi ndi, emi ndruni ma emini tali ndrelerisi kᴜ, te emini mi-kate nyalerisi, emini tralerisi indi. 27Emi ma nga azi nyaka dri japi rarisi kᴜ, te emi ma nga azi nyaka ovᴜpi 'dani kpere idri 'dani 'daniri vᴜ, Mvi 'banini ngale fele emi dririsi; te eri ovᴜ 'ba Mungu Atani eceta 'bale ruaniari'i. 28Yi 'yo eri tia ani, Ama di a'di 'ye, ama-ni azi Munguni ngazᴜ ani ya? 29Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Azi Munguni 'di'i, emini 'ba erini tini epeleri a'izᴜ. 30Yi nga di 'yo eri tia, Mi di a'di 'ye ecetarᴜ, ama ma ndre, ama ma a'i mi beni ya? Mi a'di azi nga ya? 31A'bi amani drio 'diyi nya mana angᴜ roko dria; ekile yini silerile, Eri fe yi dri mikate engapi 'buari nyazᴜ. 32Yesu nga di 'yo yi tia ani, Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba ndra mikate engapi 'buari fepi emi driri eri Musa'i yo; te ma Atini emi dri mikate adarᴜ engapi 'buari feni. 33Te mikate Munguni eri 'ba engapi 'buari esipi va, idri fepi nyaku driri'i. 34Yi nga di 'yo eri tia ani, Opi, mi fe ama dri mikate 'diri etuzu 'dani. 35Yesu nga 'yo yi tia, Ma'i, ma mikate idriniri; 'ba emupi ma vᴜri ngani ovᴜ abirisi kᴜ, 'ba ma a'ipiri yi avijo ngani eri fu alᴜni 'de kᴜ. 36Te ma 'yo emi tia ra emi ndre ma 'bo, te emi a'ini ma kᴜ. 37'Ba dria ma Atini fele ma driri nga emu ma vᴜ; azini 'ba emupi ma vᴜri ma ngani eri 'be amve 'de kᴜ. 38A’disikᴜ ma esi 'buarisi e'yo ma asini leleri 'yezᴜ kᴜ, te 'ba ma ti epepirini leleri 'yezᴜ'i; 39e'yo 'ba ma ti epepirini leleri 'di, afa dria erini fele ma driri ma alᴜni ma avi ma dri kᴜ, te ma ma fe erini engazᴜ o'du ewuni asizᴜrisi. 40Te e'yo ma Atini leleri 'di: 'ba dria alᴜ alᴜ Mvini ndrepi, azini eri a'ipiri, yi ma ovᴜ idri 'dani 'daniri be; azini ma nga fe eri ma enga o'du ewuni asizᴜrisi. 41'Ba Yahudini nga ono eri dria ani, erini 'yole, Ma mikate ibipi engapi 'bua esipi vari'irisi. 42Yi 'yo, 'Ba 'diri eri Yesu Yusufu mvi, amani atani nile andri be rari'i kᴜ ya? Eri di 'yo, Ma esi 'buarisi 'bo-ri ngoni ngoni ya? 43Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Emi ono emi eselia kᴜ. 44'Ba alᴜni econi emuzarᴜ ma vᴜ kᴜ, de nga ma Ati ma ti epepiri eseni erini kᴜ; ma nga fe eri ma enga o'du ewuni asizᴜrisi. 45E'yo ovᴜ sizarᴜ buku nabini ma alia, Yi dria nga ovᴜ imbazarᴜ Mungusi. 'Ba dria alᴜ alᴜ e'yo eripi Ata tia, e'yo onipi vᴜniari, eri emu ma vᴜ. 46Ovᴜni kini 'ba azini ndre Atani 'bo 'dini kᴜ; lᴜ 'ba engapi Mungu vᴜri ndre Atani 'bonini. 47Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba a'ipiri eri ovᴜ idri 'dani 'dani be. 48Ma mikate idriniri. 49Emi a'bipi nya ndra mana roko dria, te yi odra ra. 50'Diri mikate esipi 'buarisi vari'i, 'ba ma nya eri, ma dra kᴜ beni. 51Ma mikate idrirᴜ esipi 'buarisi vari'i; 'ba alᴜ ka mikate 'diri nya ra, eri nga ovᴜ idrirᴜ 'dani 'dani; te mikate mani ngale feleri eri kalanya mani, idri nyakuni ma e'yosi. 52E'yo 'disi 'ba Yahudini yi agata ga 'dani yi eselia, 'yozᴜ kini, 'Ba 'diri eco i ma kalanya fezarᴜ ama dri nyazarᴜ ngoni ngoni ya? 53Yesu nga 'yo yi tia ani, Ma 'yo emi tia ndi ndi, emi ka Mvi 'bani ma kalanya nya kᴜ, azini emi ka ari erini mvu kᴜ, emi ovᴜni idri be emi alia kᴜ; 54'ba kalanya mani nyapi ari mani mvᴜpi indiri ovᴜ idri 'dani 'daniri be, ma nga eri enga o'du ewuni asizᴜrisi. 55Tekalanya mani eri nyaka adani, ari mani eri afa mvuza adani indi. 56'Ba ma kalanya nyapi ari mani mvᴜpi indiri eri ovᴜ ma alia, ma'i ma ovᴜ eri alia indi. 57Ekile Ata idrirᴜrini ma ti pelerile, azini mani ovᴜle idrirᴜ Atasi-rile, 'dinile 'ba ma nyapiri nga ovᴜ idrirᴜ masi. 58'Diri eri ovᴜ mikate esipi 'buarisi vari, ekile ama a'bipini ndra nyale ra odrazᴜ ndorile 'dini kᴜ; te 'ba mikate 'diri nyapiri eri nga ovᴜ idrirᴜ 'dani 'dani. 59Eri 'yo e'yo 'diri pari 'bani yi okᴜzᴜria, erini 'ba imbaria Kaperinaumua. 60E'yo 'disi 'ba erini imbale 'diyi kakaᴜ ka eri ra, yi ‘yora, E'yo 'yoza 'diri eri okporᴜ; a'di eco erizarᴜni ya? 61Te Yesu erini niria i alia 'ba erini imbale 'diyi yi ono e'yo 'disi, eri 'yo yi tia, E'yo 'diri fe emini abazᴜ abani ya? 62Te di eri nga ovᴜ ngoni ya emi ka nga Mvi 'bani ndre erini tᴜria pari ini ndra ovᴜzᴜ okoria ya? 63Orindini idri feni, kalanya ma orodri yo; e'yo mani 'yole emi tia 'bo 'diyi yi orindini, azini yi idrini. 64Te 'ba azini emi eselia e'yo a'ipi kᴜ 'diyi indi. Te Yesu ni okokele 'ba a'ipi kᴜ 'diyi a'dipi yari ra, azini vini 'ba ngapi eri o'di nyapiri a'di yari indi. 65Eri ‘yora, E'yo 'disi ma 'yo te emi tia 'bo, 'ba alᴜni econi emuzarᴜ ma vᴜ kᴜ Ata ka fe eri drini kᴜ. 66E'yo 'disi 'ba erini imbale 'diyi kakaᴜ yi asi mvi vile, awᴜni aci eri be dika kᴜ. 67Yesu nga 'yo 'ba mᴜdri drini iri 'diyi ma tia ani, Emi le mu alᴜ indi ya? 68Simoni Petero nga e'yo omvi eri tia, Opi, ama mu a'di vᴜ ya? E'yo 'yoza idri 'dani 'danirini 'diyi yi mi vᴜ; 69ama a'i 'bo, ama ni ra, mi 'Ba Alatararᴜ Munguniri’i. 70Yesu nga e'yo omvi yi tia, Ma openi emi mᴜdri drini iri kᴜ ya, te 'ba alᴜ emi eselia eri orindi onzini? 71Eri 'yo Yudasi Simoni Isikariote mvi ma e'yosi, a'disikᴜ agu nde alᴜ 'ba mᴜdri drini iri 'diyi ma eseliarini 'yele eri ma o'di nyalerisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\