YOHANA 7

1E'yo 'diyi ma vᴜtia Yesu aci Galilia ; te eri leni aci Yudiaa kᴜ, 'ba Yahudini yini ndrule eri fuzᴜrisi. 2Isu omu 'ba Yahudini, omu 'bani nyale borokoari, eri eca ogogo. 3Adripi erini nga di 'yo eri ma tia ani, Mi kᴜ angᴜ 'dori, mi mu Yudiaa, 'ba mini imbale 'diyi ma ndre 'yeta mini mini 'yele 'diyi indi beni. 4Te 'ba lepi i e'dapi mgborᴜri ma alᴜni 'yeni e'yo ndindirᴜ kᴜ. Mi ka e'yo 'diyi 'ye, mi ece mi ngᴜlᴜpi nyaku dri. 5Te ka adripi erini ti, yi a'ini eri kᴜ. 6Yesu nga 'yo yi tia ani, O'du mani ecani nga kᴜ, te o'du emini eri 'dere 'dani. 7Nyaku econi emi nguzarᴜ onzi kᴜ, te eri ngᴜ ma'i, mani e'yoni ma eti nzele kini 'yeta erini onzirisi. 8Emi tu mu omua; ma ngani tu omu 'diria nga kᴜ, o'du manini ecale nga parinia kᴜrisi. 9Eri ka e'yo 'diyi 'yo yi tia 'bo, eri ovᴜ 'dani Galilia. 10Te adripi erini ka tu mu omua 'bo, eri nga di tu mu alᴜ indi, muni mgborᴜ kᴜ, te ndindirᴜle. 11'Ba Yahudini nga di eri ndru omu ma alia ani, kini, Agu nderi ngoa ya? 12'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ono yi eselia erisi tᴜ. 'Ba azini 'diyi kini, Eri 'ba onyirᴜni; azini kini, 'Dini yo, te eri 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ici. 13Te 'ba alᴜni 'yoni eri ma e'yo mgborᴜ kᴜ, yini 'ba Yahudini rᴜlerisi. 14Te o'du omuni 'diyi ka ca agadua 'bo, Yesu tu fi hekalua 'ba imbazᴜ. 15'Ba Yahudini yi osu tᴜ kini, 'Ba 'diri ni buku lazᴜ ngoni ngoni ya, de imbani ndra nga eri kᴜ? 16Yesu nga di e'yo omvi yi tia kini, Imbata mani eri maniri kᴜ, te 'ba ma ti epepiriniri'i ; 17te 'ba azini ka le e'yo erini leleri 'ye, eri nga imbatani ni ra, kani eri ibi enga Mungu vᴜ, kani ma e'yo 'yo ma drisi yani. 18'Ba e'yo 'yopi i drisiri eri i ma ngᴜlᴜpi ma diza ndru'i; te 'ba 'ba eri ma ti epepiri ma diza ndrupiri, eri 'ba adani, e'yo onzi vini eri ma alia yo. 19Musa feni ndra azita emi dri kᴜ ya? Te 'ba alᴜ emi eselia azita nde 'yepini yo. Emi geri ndru ma fuzᴜ a'disi ya? 20'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ omvi e'yo, Mi orindi onzi be! A'dini geri ndru mi fuzᴜni ya? 21Yesu nga e'yo omvi 'yo yi tia, Ma 'ye azi alᴜ 'bo, emi dria osu tᴜ ani. 22Musa fe emi dri agele lizani (te di, engani Musa vᴜ kᴜ, te a'bipi vᴜ) ; o'du sabatonisi emi di adri 'ba ma agele li. 23Te 'ba ka agele liza a'i o'du sabatonisi, azita Musani kazᴜ ovᴜzᴜ ezazarᴜ kᴜ beni, emi di ovᴜ adrasi ma vᴜ mani 'ba pi ma rua atile dria alarᴜ o'du sabatonisirisi ya? 24Emi ma li e'yo 'ba ndrezᴜ milesi kᴜ, te emi li e'yo kililirᴜ. 25'Ba Yerusalemua 'diyi ma azi nga di 'yo ani, 'Dori agu 'bani gerini ndrule eri fuzᴜri'i kᴜ ya? 26Te mi ndre, eri e'yo olᴜ mgborᴜ te 'ba 'yoni e'yo azini eri tia kᴜ! Kani 'ba 'wara ni di ada ada 'ba 'diri eri Kristo'i ya? 27Te di ama ni pari 'ba 'dirini ibizᴜ engazᴜri ra; te Kristo ka emu ra, 'ba alᴜni ngani pari erini ibizᴜ engazᴜri ni kᴜ. 28Yesu nga di tre o'duko urusi hekalua, erini 'ba imbaria, 'yo kini, Emi ni ma ra, emi ni pari mani engazᴜri indi. Ma emuni ma drisi kᴜ, te 'ba ma ti epepiri eri adarᴜ, emini nile kᴜri'i. 29Ma ni eri ra, mani engale eri vᴜrisi, eri pe ma tini. 30Yi ndru eri bizᴜ; te 'ba alᴜni dri 'bapi ruaniani yo, eri ma etuni ecale nga kᴜrisi. 31Te 'ba kakaᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia a'i eri ra; yi 'yo kini, Kristo ka emu ra, eri nga eceta 'ye kakaᴜ aga 'ba 'dirini 'yele 'diyi ra ya? 32'Ba Farisaini eri 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜni e'yo 'diyi onoria eri ma e'yosi, kuhani ambo piyi 'ba Fari-saini be nga di asikari yini ti pe eri bizᴜ. 33Yesu nga di 'yo ani kini, Ace nga were ma ovᴜ emi eselia, ma nga di mu 'ba ma ti epepiri vᴜ ndo ; 34emi nga ma ndru ra, te emi ngani ma isu kᴜ; emi econi muzarᴜ pari mani ovᴜzᴜria kᴜ. 35'Ba Yahudini nga 'yo yi eselia ani kini, 'Ba 'diri nga mu ngoarᴜ, amani ngazᴜ ani eri isuzᴜ kᴜ? Eri nga mu 'Ba yi Erepi 'ba Girikirᴜ 'diyi ma eselia 'diyi vᴜ, 'ba Girikini imbazᴜ indi? 36E'yo erini 'yole kini, Emi nga ma ndru ra, te emi ngani ma isu kᴜ ; azini, Emi econi muzarᴜ pari mani ovᴜzᴜria kᴜ, 'diri a'di e'yoni ya? 37O'du omuni i dezᴜrisi, o'du nde o'du amboni, Yesu nga pa so, nga tre o'duko urusi kini, Yi avijo ka 'ba fu ra, eri ma emu ma vᴜ, ma mvu beni. 38'Ba ma a'ipiri, yi ara yi idrirᴜni 'diyi nga era eri ma aliarisi, ekile e'yo sizani 'yolerile. 39Te eri 'yo e'yo 'diri Orindi 'ba eri a'ipi 'diyini 'yele a'ileri ma e'yosi; te Orindi ovᴜni nga fezarᴜ kᴜ, de nga Yesu fini diza erini ma alia kᴜ. 40'Ba azini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia ka e'yo 'diyi eri ra, nga di ‘yora, 'Ba 'diri nabi nderi'i adarᴜ. 41'Ba azini kini, 'Ba 'diri eri Kristo'i. Te 'ba azini kini, Kristoni nga enga Galilia ra ya? 42E'yo siza 'yoni Kristoni nga efᴜ ori Daudini ma alia, engazᴜ aku Betele-hemua pari Daudini ovᴜzᴜ ndra okori ma alia kᴜ ya? 43Agata nga efᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia ani erisi. 44'Ba azini yi eselia le eri bi, te 'ba alᴜni 'bani yi dri ruania kᴜ. 45Asikari emvi emu ani kuhani amborᴜ 'diyi pi vᴜ 'ba Farisaini be; 'ba 'dayi 'yo yi tia, Emi ejini eri kᴜ a'disi ya? 46Asikari yini nga e'yo omvi ani kini, Engazᴜ drio 'ba alᴜni 'yoni ekile agu 'dirini 'yolerile kᴜ! 47'Ba Farisaini nga .e'yo omvi yi tia, Fe vini emini abazᴜ alᴜ indi ya? 48'Ba 'wara 'diyi ma azi 'ba Farisaini be ali eri ra ya? 49Te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ azita nipi kᴜ 'diyi yi ovᴜ trita be yi ma dria. 50Nikodemu 'ba ndra emupi Yesu vᴜ oko, ovᴜpi yi ma eseliari, 'yo yi tia, 51Azita amani adri e'yo 'bani li de nga 'ba erini e'yo agu nderi ma tia, e'yo erini 'yeleri nizᴜ oko raka kᴜ ya? 52Yi nga e'yo omvi, 'yo eri tia, Mi alᴜ indi mi Galilioᴜni ya? Mi ndru, mi ndre indi kini nabi alᴜni engani Galilia kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\