YOHANA 8

1[7:53] 'Ba dria alᴜ alᴜ mu yi akua, [8:1] te Yesu mu oni Mizeituni dria. 2O'biti kula kula eri mu hekalua dika; 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria emu eri vᴜ, eri nga ri va yi imbazᴜ. 3'Ba waraga sipi 'diyi 'ba Fari-saini be nga okᴜ alᴜ yini bile ali 'bariari eji eri vᴜ; yi ka eri fe pa sozᴜ yi eselia, 4yi 'yo eri tia, Ba 'ba Imbapiri, yi bi okᴜ 'diri erini ali 'baria birri. 5Isu azita alia Musa azi ama dri 'ba 'dinile 'diyi o'bezᴜ onisi. Te mi te 'yo ngoni eri ma e'yosi ya? 6Yi 'yo e'yo 'diri eri o'bizᴜ, yi ma isu e'yo azini asᴜ sᴜzᴜ eri ma ruaa beni. Te Yesu avu va, si nyaku dria i dri drilesi. 7Te yi ka zi eri tia 'dani, eri edre i uru, nga 'yo yi tia, 'Ba emi eselia azi onzi kokorᴜri ma 'be eri onisi okoni. 8Eri avu va, si nyaku dria i dri drilesi dika. 9'Ba 'diyi ka eri 'bo, yi 'ba fᴜ amve alᴜ alᴜ, e'dozᴜ 'ba mbazarᴜ 'diyisi cazᴜ 'ba acepi vile 'diyisi, yi kᴜ Yesu pi a'dule okᴜ te pa sopi agaduari be. 10Yesu edre i uru, nga 'yo eri tia, Okᴜ, yi ngoa ya? 'Ba alᴜni e'yo lipi mi dria onzini yo ya? 11Eri kini, 'Ba alᴜni yo, Opi. Yesu nga 'yo, Ma'i indi, ma lini e'yo mi dria onzi kᴜ; mi mu, te mi asi e'yo onzi 'ye dika kᴜ. 12Yesu 'yo yi tia dika, kini, Ma diza nyakuni; 'ba ma vᴜti bipiri acini ini alia alᴜani kᴜ, te eri ovᴜ diza idriniri be. 13'Ba Farisaini nga di 'yo eri tia, Mi e'yo eti nze misi; e'yo mini etini nzeleri ovᴜni adarᴜ kᴜ. 14Yesu nga e'yo omvi 'yo yi tia, Ma ka tro e'yo eti nze masi ti, e'yo mani etini nzeleri eri adarᴜ, a'disikᴜ ma ni pari mani engazᴜri pi pari mani muzᴜri be ra; te emi nini pari mani engazᴜri kᴜ, kani pari mani muzᴜri kᴜ indi. 15Emi e'yo li rᴜasi; ma lini 'ba alᴜni ma e'yo kᴜ. 16Te ma ka di e'yo li, e'yo mani lileri eri e'yo adani, a'disikᴜ ma ovᴜni a'dule kᴜ, te ma'i Ata ma ti epepiri be. 17Azini vini azita emini alia eri ovᴜ sizarᴜ kini e'yo eti 'ba iri 'diyini nzeleri eri adarᴜ. 18Ma'i ma e'yo eti nze masi, Ata ma ti epepiri eri vini e'yo eti nze masi indi. 19Yi nga di 'yo eri tia ani, Mi Atini ngoa ya? Yesu omvi e'yo kini, Emi nini ma kᴜ, emi nini vini ma Atini kᴜ indi; emi ka te ma ni ra, te'do emi ni ma Atini indi. 20Eri 'yo e'yo 'diyi pari 'bani adrizᴜ silingi ta mbazᴜria, erini 'ba imbaria hekalua ; te 'ba alᴜni bini eri kᴜ, eri ma etuni ecale nga kᴜrisi. 21Eri nga di 'yo yi tia dika, Ma mu ra, te emi nga ma ndru ti, emi nga dra e'yo onzi emini ma alia; econi emini muzarᴜ pari mani muzᴜria kᴜ. 22'Ba Yahudini nga di 'yo, Eri nga i fu ceni ya, erini 'yole kini, Emi econi muzarᴜ pari mani muzᴜria kᴜ, 'dinirisi? 23Eri nga 'yo yi tia, Emi 'ba valerᴜ 'diyi, ma 'ba urulerᴜni ; emi 'ba nyaku 'dorini, ma 'ba nyaku 'dorini yo. 24Ma 'yo te emi tia ani kini emi nga dra e'yo onzi emini 'diyi ma alia; te emi ka a'i ma eri'i kᴜ, emi nga dra e'yo onzi emini 'diyi ma alia ra. 25Yi nga di 'yo eri tia, Mi a'di'i ya? Yesu 'yo yi tia, Bani e'yo mani e'dole 'yole emi tia okokeleri'i. 26Ma ovᴜ e'yo be kakaᴜ 'yozᴜ azini lizᴜ emi dria ; te 'ba ma ti epepiri eri 'ba adani, ma e'yo mani erile eri vᴜ 'diyi olᴜ nyaku ma tia'i. 27Yi nini eri Ata ma e'yo 'yo yi tia kᴜ. 28Yesu nga ani 'yo, Emi ka Mvi 'bani 'du uru 'bo, emi nga di ni kini ma eri'i, azini ma 'yeni afa alᴜni ma drisi kᴜ, te ma e'yo 'diyi 'yo ekile ma Atini ma imbalerile. 29'Ba ma ti epe-piri eri ovᴜ ma be; eri kᴜni ma a'dule kᴜ, mani e'yo ovᴜpi onyirᴜ eri ma milia 'diyi 'yele etuzurisi. 30Erini e'yo 'diyi 'yoria, 'ba karakaraᴜ nga eri a'i ra. 31Yesu nga di 'yo 'ba Yahudini eri a'ipi 'bo 'diyi ma tia, Emi ka ovᴜ e'yo mani alia 'dani, 'dini emi nga ovᴜ 'ba mani imbale 'diyirᴜ ndi ndi; 32emi nga e'yo adarᴜ ni, e'yo adarᴜ nderi nga emi otrᴜ ra. 33Yi nga e'yo omvi eri tia, Ama Iburahimu ma ori, engazᴜ drio ama ovᴜni nga 'ba alᴜni ma ati'barᴜ kᴜ. Mi 'yo, Emi nga ovᴜ trᴜzarᴜ, 'dini ngoni ngoni ya? 34Yesu nga e'yo omvi yi tia, Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba dria alᴜ alᴜ e'yo onzi 'yepiri eri ovᴜ ati'bo e'yo onziniri. 35Ati'bo ovᴜni joa 'dani 'dani kᴜ, te mvini ovᴜ joa 'dani 'danini. 36Ka'dini Mvi ka emi trᴜni, emi nga ovᴜ trᴜzarᴜ ndi ndi. 37Ma ni ra emi ovᴜ Iburahimu ma ori; te emi geri ndru ma fᴜzᴜ, e'yo manirini pari isule emi alia kᴜrisi. 38Ma e'yo mani ndrele ma Ati vᴜ 'diyi 'yo'i, emi alᴜ indi emi e'yo emini erile emi ati vᴜ 'diyi 'ye'i. 39Yi nga e'yo omvi, 'yo eri tia, Ata amani eri Iburahimu'i. Yesu 'yo yi tia, Emi ka te ovᴜ anzi Iburahimuni, te'do emi azi Ibura-himuni 'ye'i, 40te curu'do emi geri ndru ma fuzᴜ, ma'i agu e'yo adarᴜ mani erile Mungu vᴜri 'yopi emi tiari; Iburahimu 'yeni ndra 'dini kᴜ. 41Emi 'yeta emi atini 'ye. Yi 'yo eri tia, Ama ovᴜni alianzini kᴜ; ama Atini alᴜ, Mungu’i. 42Yesu nga 'yo yi tia, Mungu ka te ovᴜ emi Ati'i, emi te ma le ra, a'disikᴜ ma enga Mungu vᴜ ma eca 'do'i; te ma emuni vini ma drisi kᴜ, te eri pe ma tini. 43Emi vani ma ti kᴜ a'disi ya? Emini ecole e'yo mani erile kᴜrisi. 44Emi ovᴜ emi ati 'ba asᴜ sᴜpiri ma anzi, emi asi le li emi atini 'ye indi. Engazᴜ okokele eri 'ba 'ba fupiri, eri soni pa e'yo adarᴜ ma alia kᴜ, e'yo adarurini ovᴜle eri ma alia kᴜrisi. Eri ka e'yo inzoni 'yo, eri e'yo i ma ngᴜlᴜpini ovᴜzᴜ eri beri 'yo'i, erini ovᴜle 'ba inzo lipiri'i, azini inzo ma atinirisi indi. 45Te mani e'yo adari 'yolerisi, emi a'ini ma kᴜ. 46Emi eselia 'ba asᴜ sᴜpi ma ruaa e'yo onzini ma ndezᴜ rari a'di'i ya? Ma ka e'yo adarᴜ 'yo, emi a'ini ma kᴜ a'disi ya? 47'Ba ovᴜpi Mungᴜniri adri e'yo Munguni eri ra; e'yo 'disi emi erini kᴜ, emini ovᴜle 'ba Munguni kᴜrisi. 48'Ba Yahudini nga e'yo omvi 'yo eri tia, Ama 'yoni kini mi 'ba Samariani, azini mi orindi onzi be, 'diniri 'yeke kᴜ ya? 49Yesu nga e'yo omvi, Ma ovᴜni orindi onzi be kᴜ; te ma Atini inzi, te emi'i, emi inzini ma kᴜ. 50Te ma ndruni diza maniri kᴜ; 'ba alᴜ e'yo ndrupi lipiri indi. 51Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'Ba e'yo mani ma ta mbapiri ngani dra ndre 'dani 'dani kᴜ. 52'Ba Yahudini nga 'yo eri tia, Curu’do ama ni ra mi orindi onzi be. Iburahimu dra ra, nabi pie; te mi kini, 'Ba ka e'yo mini ma ta mba ra, eri ngani dra ma aji 'bi 'dani 'dani kᴜ. 53Mi ambo aga ama a'bi Iburahimu drapiri rari ra ya? Nabi yi odra indi! Mi ngᴜlᴜpi 'ba mi a'dᴜrᴜ ya? 54Yesu nga e'yo omvi, Ma ka diza fe ma ngᴜlᴜpi dri, diza maniri eri toko; te ma Atini diza fe ma drini, eri'i emini 'yole eri Mungu eminiri'i. 55De emi nini eri kᴜ; te ma ni eri ra. Ma ka te 'yo ra Ma nini eri kᴜ, ma te nga ovᴜ emile 'ba inzo lipirirᴜ; te ma ni eri ra, ma e'yo erini ma ta mba indi. 56Emi a'bi Iburahimu eri ovᴜ ndra ayikosi erini o'du mani ndrelerisi; eri ndre ra, eri ovᴜ ani ayikosi. 57'Ba Yahudini nga di yo eri tia, Eli mini cani nga kali towyi kᴜ 'di, te mi ndre Iburahimuni ra ya? 58Yesu nga 'yo yi tia, Ma 'yo emi tia ndi ndi, de nga Iburahmiu osini kᴜ, ma indi. 59Yi 'ba oni o'du eri o'bezᴜ ani; te Yesu zi i ra, fᴜ hekaluarisi amve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\