YOHANA 9

1Erini agaria, eri ndre agu osile mile kokorᴜri. 2'Ba erini imba-le 'diyi zi eri tia kini, Rabi, a'di ezani ya, 'ba 'diri'i, kani 'ba eri tipi 'diyi ya, erini osile ani mile kokorᴜrisi? 3Yesu nga e'yo omvi, Ba 'diri ezani kᴜ, 'ba eri tipi 'diyi ezani vini kᴜ, te 'yeta Munguni ma ece yi ruania beni. 4Le ama ma nga azi 'ba ma ti epepirini, de nga etu be 'do indi; inini 'ye emu emu, te 'ba alᴜni ecopi azi ngazaru inisini yo. 5De ma indi nyakua, ma diza nyakuni. 6Eri ka 'yo 'dini 'bo, eri wᴜ cucu nyakua, eti odri cucusi, nga mileefini tri odrisi, 7eri nga 'yo eri tia, Mi mu, mi oji mi 'bile yini egazᴜ ega Siloamuaria (efini ojazarᴜ Ti Pezarᴜ'i). Eri mu ani, nga i oji ra, erini emviria ri ji angᴜ ndre si. 8'Ba eri vile jo ejelea 'diyi pi nga 'yo ani 'ba eri ndrepi oko erini afa a'iria 'diyi be, kini, 'Ba 'diri eri 'ba ndra ripi afa a'ipiri yo ya? 9'Ba azini kini, 'Di eri'i; 'ba azini kini, Yo, te si i eri be si si. Te eri ‘yora, Eri ma'i. 10Yi nga di zi eri tia, Mi mileefi zi yi ngoni ngoni ya? 11Eri nga e'yo omvi, Agu omvele Yesu'iri eti odri, tri ma mileefi, 'yo ma tia, Mi mu Siloamua, mi oji mi; 'dini ma mu ani ra, te ma ka ma oji 'bo, ma ndre angᴜ. 12Yi 'yo eri tia, Agᴜ nderi ngoa ya? Eri kini, Ma nini kᴜ. 13Yi nga 'ba drio mile kokori eji 'ba Farisaini vᴜ. 14Te isu o'du Yesuni odri etizᴜ azini 'ba mile kokorᴜri ma mile zizᴜri eri o'du sabatoni. 15'Ba Farisani nga e'yo zi eri ria dika kini eri angᴜ ndre ngoni ngoni ya. Eri 'yo yi tia, Eri 'ba odri ma mileefi dria, ma oji ra, ma nga angᴜ ndre ani. 16E'yo 'disi 'ba Farisaini 'diyi ma azi 'yo ani, 'Ba 'diri eri engani Mungu vᴜ kᴜ, a'disikᴜ erini o'du sabatoni inzile kᴜrisi. Te 'ba azini yi ‘yora, 'Ba azi onzi 'yepiri eco eceta 'diyile 'yezarᴜ ngoni ngoni ya? Agata nga ovᴜ yi eselia. 17Yi nga 'yo 'ba mile kokorᴜri ma tia dika, Mi 'yo ngoni eri ma e'yosi, erini mi mileefi zilerisi ya? Kini, Eri nabini. 18Te de nga yi omveni 'ba 'ba angᴜ ndrepiri tipi 'diyi kᴜ, 'ba Yahudini a'ini eri ma e'yo, kini osi ndra eri mile kokorᴜ, nga di angᴜ ndre ndo, 'diniri kᴜ; 19yi zi yi tia kini, 'Di emi mvi, emini 'yole kini osi mile kokori'i ada ya? Ka'dini curu'do eri di angᴜ ndre ngoni ngoni ya? 20'Ba eri tipi 'diyi yi nga e'yo omvi ‘yora, Ama ni 'ba 'diri eri ama mvi'i, osi ndra eri mile kokorᴜ indi; 21te ama nini eri angᴜ ndre curu’do ngoni ngoni yari kᴜ, ama nini vini 'ba eri ma mileefi zipiri a'di'i yari kᴜ. Emi zi tinia; eri mba 'bo, eri nga i ma ngᴜlᴜpi ma e'yo nze ceni. 22'Ba eri tipi 'diyi 'yo e'yo 'diyi 'dini yini 'ba Yahudini rᴜlerisi ; isu de 'ba Yahudini otᴜ e'yo 'bo kini, 'ba azini ka eri e'da kini eri Kristo'i 'dini, ma dro eri ani pari 'bani yi okᴜzᴜriasi ra. 23E'yo 'disi 'ba eri tipi 'diyi nga 'yo ani, Eri mba 'bo ; emi zi tinia. 24Yi omve 'ba ndra mile kokorᴜri pale iririsi, 'yo eri tia, Mi fe diza Mungᴜ dri; ama ni ra 'ba 'diri eri 'ba onzi 'yepiri. 25Eri nga di e'yo omvi, Eri ka adri 'ba onzi 'yepiri yani ma nini ku; te ma ni mani e'yo alᴜ, kini, ma ndra mile kokorᴜ te curu'do ma angᴜ ndre ra. 26Yi nga 'yo eri tia ani, Eri 'ye mi vᴜ ngoni ya? Eri zi mi mile ngoni ngoni ya? 27Eri nga e'yo omvi yi tia, Ma 'yo te emi tia curu'do, te emi erini kᴜ. Emi le e'yo eri dika a'disi ya? Emi indi, emi le ovᴜ 'ba erini imbale 'diyirᴜ ya? 28Yi nga eri o'da, nga 'yo kini, Mi 'ba erini imbaleri, te ama'i, ama 'ba Musani imbale 'diyi. 29Ama ni Mungᴜ 'yo ndra e'yo Musa tia ra, te ama nini agᴜ 'diri enga ngoa yari kᴜ. 30Agu nde nga e'yo omvi 'yo yi tia, Te e'yo osutarᴜri 'di'i, kini emi nini pari erini engazᴜri kᴜ 'bo, te eri zi ma mile ra. 31Ama ni ra Mungᴜ erini 'ba onzi 'yepi 'diyi kᴜ, te 'ba Mungu inzipi e'yo erini leleri 'yepiri, Mungᴜni eri eri ra. 32Enga-zᴜ drio nyakuni i 'bazᴜrisi yi erini nga kini 'ba azini zini 'ba osipi mile kokorᴜri ma mile ra 'diniri kᴜ. 33'Ba 'diri ka enga Mungu vᴜ kᴜ, eri econi e'yo azini 'yezarᴜ alᴜani kᴜ. 34Yi nga e'yo omvi 'yo eri tia, Mi osi cala e'yo onzi ma alia, mi ama imba mi'i? Yi 'be eri amve. 35Yesu eri kini yi 'be eri amve; erini eri isuria, eri 'yo, Mi a'i Mungu ma Mvini ra ya? 36Eri nga e'yo omvi kini, Opi, eri a'di'i ya, ma ma a'i eri beni? 37Yesu nga 'yo eri tia, Mi ndre eri 'bo, azini 'ba e'yo 'yopi mi beri bani eri'i. 38Eri ‘yora, Opi, ma a'i ra; te eri inzi eri ra. 39Yesu nga ‘yora, Ma emu nyaku 'diria e'yo liza ma e'yosi, 'dini 'ba angᴜ ndrepi kᴜ 'diyi ma ndre angᴜ, azini 'ba angᴜ ndrepi ra 'diyi ma oja yi mile kokorᴜ. 40'Ba Farisaini 'diyi ma azi ovᴜpi eri vᴜ ogogo 'diyi, yi eri e'yo 'diyi, yi 'yo eri tia, Ama'i, ama ovᴜ mile kokorᴜ indi ya? 41Yesu nga 'yo yi tia, Emi ka te ovᴜ mile kokorᴜ, te'do emi ovᴜni e'yo onzi be kᴜ; te curu’do emi kini, Ama ndre angᴜ ra; e'yo onzi eminiri di ovᴜ 'di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\