YUDANI 1

1Yuda, ati'bo Yesu Kristoni, Yakobo ma adrirᴜri, si waraga 'Ba ovᴜpi omvezarᴜ, ovᴜpi lezarᴜ Mungu Ata ma alia, ovᴜpi ta mbazarᴜ Yesu Kristosi 'diyi vᴜ: 2Yiki pi, asi anzurᴜ pie, leta pie ma ga emi alia tre. 3'Ba mani lele 'diyi, mani leria asi driasi e'yo sizᴜ emi vᴜ pata ama driani ma e'yosi, e'yo mi ma asi mani e'yo sizᴜ ani emi vᴜ matᴜ 'bazᴜ emi vᴜ emi ma 'ba omba asi driasi a'ita nde ovᴜpi fezarᴜ 'ba alatararᴜ 'diyi dri pale alᴜri ma e'yosi. 4A'disikᴜ 'ba azini efi ndindirᴜ, yi 'ba ndra e'yoni sile drio yi ma isu ani e'yo liza 'diri 'diyi, yi 'ba Mungu inzipi kᴜ, 'yeta anzutiri Mungu amanirini ojapi e'yo drinzarᴜ, Ambo amani alᴜ Opi Yesu Kristoni gapi si 'diyi. 5Te di, ma le emi ma ega, emi ka tro e'yo dria ni ndra 'bo ti, kini Opi ka okorisi 'ba opa angᴜ Misiriniasi 'bo, vilerisi eri ja 'ba a'ipi kᴜ 'diyi ma dri ra. 6Azini malaika pari yini opirᴜri ma ta mbapi kᴜ, angᴜ adarᴜ yini ovᴜzᴜri kᴜpi ra 'diyi, kᴜ yi anzirikᴜ 'dani 'dani 'diyisi ini ma alia, e'yo liza o'du amborᴜni tezᴜ. 7'Dinile Sodoma pi Gomora be, aku yi ma ageia 'diyi pie, yini yi ngᴜlᴜpi fele e'yo awurᴜ 'yezᴜ 'ba 'diyile tro trorisi, azini yini fule li 'bazᴜ rua ndᴜ ndᴜ ma driarisi, yi isu ani e'yo liza aci 'dani 'danirini yi ma ruaa, yi ovᴜ ani ecetarᴜ. 8'Dinile 'ba 'diyi, orobini yi obiria, yi yi rua eza onzivᴜrᴜ, yi e'yo opini 'ba toko, yi 'ba 'ba drilia 'diyi o'da o'da. 9Te Mikaeli malaika ma dri cepiri'i ti, eri ka omba 'ba Satani be, erini agata garia avᴜ Musani ma e'yosi, eri ovᴜni asi mbazasi e'yo lizᴜ eri ma dria o'datarᴜ kᴜ, te 'yo lᴜ kini, Opi ma ega mi driani. 10Te 'ba 'diyi yi e'yo yini nile kᴜ 'diyi o'da, azini yi vini yi eza saarᴜ e'yo yini vale ceni ondᴜa yini yi osizᴜ eri berisi ekile anyapa egata kokorᴜ 'diyile 'diyi ma alia indi. 11Eyawaye, 'ba 'diyi ye! yini acile geri Kainini ma aliarisi yo! yini nzᴜle badakarᴜ ezata Balamuni ma vᴜti bizᴜ oya ndazᴜrisi yo! yini dri jale agata gaza Koraniri ma aliarisi yo! 12'Ba 'diyi yini omu nyaria emi be, ovᴜ kᴜmᴜ zizarᴜ omu emini letani 'diyi ma alia, yi fe yi ma ngᴜlᴜpini trazᴜ uri kokorᴜ; yi iriti ozoo kokorᴜ, olini odrole 'diyi; yi pati bi lupi elisi efi 'yakokorᴜ, drapi pale iri, onzele ola be pi pi 'diyi; 13yi yi mirini ombᴜpi ombᴜ ombarᴜ, drinza yini ma kafuto emipi 'diyi; 'bi'bio acipi saarᴜ 'diyi, ede yi dri ini inicicirᴜri kpere 'dani 'dani. 14Azini Enoka indi, a'bimva azirirᴜ e'dozᴜ Adamusiri, olᴜ ndra e'yo yini kini, Mi lu, Opi eca 'ba erini alatararᴜ alifᴜ mᴜdri 'diyi be, 15'ba dria ma e'yo lizᴜ, azini egazᴜ 'ba Mungu inzipi kᴜ 'diyi ma dria dria azi onzi yini 'yele Mungu inzikokorᴜ 'diyisi, azini e'yo okporᴜ 'ba e'yo onzi 'yepi Mungu inzipi kᴜ 'diyini 'yole eri o'dazᴜ 'diyisi. 16'Ba 'diyi yi 'ba onopi, 'ba amata amapi tᴜ 'diyi, acizᴜ li yini ma vᴜtisi, yi ma tileni e'yo 'yo afᴜsi tᴜ, yi adri 'ba inzi inzosi yini yi ma orodri ndazᴜ. 17Te emi'i, 'ba mani lele 'diyi, emi ma ega e'yo 'yoza 'ba ti opele Opi amani Yesu Kristoni 'diyini 'yole okori; 18emi ma ega kini yi 'yo emi tia kini, Ewu vileri ma alia 'ba o'data o'dapi 'diyi nga ovᴜ indi, acizᴜ li yi ma ngᴜlᴜpini Mungu inzikokorᴜri ma alia. 19'Ba 'diyi yi 'ba esele coza fepi 'diyi, yi 'ba ruani, Orindi kokorᴜ. 20Te emi'i, 'ba mani lele 'diyi, emi ezo emi ngᴜlᴜpi uru a'ita emini alatararᴜ tᴜri ma alia, Mungu zizᴜ Orindi Alatararᴜrisi; 21emi ma mba emi ngᴜlᴜpi ma ta ale Mungunisi, emini yiki Opi amani Yesu Kristoni teria kpere idri 'dani 'dani vᴜ. 22Emi ma ovᴜ yikisi 'ba azini pa sopi a'ita ma alia kililirᴜ kᴜ 'diyi vᴜ; 23emi opa 'ba azini 'diyi, emini yi osezᴜ aci ma aliarisi; emi ma ovᴜ yikisi 'ba azini 'diyi vᴜ pi uri be; emi ma ngu bongo ondi ruanini i otizᴜ ruania ciri ngu ngu. 24Curu'do eri'i ecopi emi agei tepi emini ani e'dezᴜ kᴜ, azini fepi emini pa sozᴜ diza erini ma milia asᴜ sᴜza kokorᴜ ayiko amborᴜ ma alia, 25Mungu alᴜ a'dule 'Ba ama Papiri vᴜ, diza ma ovᴜ indi, Yesu Kristo Opi amanisi, ambo pie, dri ceza pie, okpo pie dria, engazᴜ ndra okokele, curu'do, azini kpere 'dani 'dani. Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\