LUKA 15

1'Ba musoro okᴜpi 'diyi 'ba onzi 'diyi be dria, etrᴜ yi ogogo eri vᴜ eri ma e'yo erizᴜ. 2Te 'ba Farisaini piyi 'ba waraga sipi 'diyi be nga ono eri ma ruaa 'yozᴜ kini, 'Ba 'diri 'ba onzi a'i, eri nya indi yi be. 3Eri 'yo e'yo o'beza 'diri yi tia, kini, 4'Ba emi eselia a'di'i kabilo be tᴜrᴜri, yi ma azi alᴜ ka avi eri dri ra, eri ngani kabilo kali oromi drini oromi 'diyi kᴜ roko dria kᴜ ya, muzᴜ te avipiri ndruzᴜ de eri isuni kᴜ? 5Eri ka isu ra, eri 'ba eri ombetia ayikosi. 6Eri ka eca akua, eri nga agyi erini piyi omve 'ba eri ma jo ejelea 'diyi be tualᴜ pari alᴜa, eri nga 'yo yi tia, Emi ma ovᴜ di ayikosi ma be, mani kabilo mani avipiri isule rarisi. 7Ma 'yo emi tia, ekile 'dinile ayikoni nga ovᴜ 'bua 'ba onzi alᴜni i asi ojalerisi aga 'ba kililirᴜ kali oromi drini oromi lepi asi ojapi kᴜ 'diyi ma e'yosiri ra. 8Kani okᴜ ngori ovᴜpi silingi be mᴜdriri, silingi alᴜ ka avi eri dri ra, eri ngani tala 'i, ngani jo ale ko kᴜ ya, ndruzᴜ asi driasi de nga eri isuni eri kᴜ? 9Ka eri isu ra, eri nga i agyi pi omve 'ba i jo ejelea 'diyi be tualᴜ pari alᴜa, nga 'yo, Emi ma ovᴜ di ayikosi ma be, mani silingi mani avipiri isule rarisi. 10Ekile 'dinile, ma 'yo emi tia. ayikoni nga ovᴜ malaika Munguni ma milia 'ba onzi alᴜni i asi ojalerisi. 11Eri 'yo, Agu alᴜ ma agupianzi iri; 12mva vileri nga 'yo i ati ma tia, Ata, mi fe ma dri afa mini ma esele ngapi ovᴜpi manirᴜri. Eri awa di afa ini yi dri ra. 13O'du were ma vᴜtia, mvi osipi vileri nga afa dria okᴜ tualᴜ, nga dri ko mu angᴜ ziria; 'daa eri eza afa erini teketeke erini ovᴜle saarᴜrisi. 14Eri ka eza dria 'bo, liki okporᴜ nga 'de angᴜ 'dari ma alia; eri nga e'do ota afaakosi. 15Eri nga di mu fi azi ngazᴜ 'ba angᴜ 'da ma e'ipi 'diyi ma azi alᴜ dri; eri pe tini muzᴜ ezo ocezᴜ angᴜ erini ma alia. 16Eri le tᴜ i ma ale ma tra afa o'borokorᴜ ezoni nyalerisi ; te 'ba afa fepi erinini yo. 17Te eri ka ondᴜa isu i ma ngᴜlᴜpisi eri 'yo, 'Ba azi ngapi ma ati dri, nyakani dri fuzᴜ yi dri yini nyale tiri 'diyi yi karakaraᴜ, te ma'i, ma di dra abirisi 'do! 18Ma nga enga ra, ma nga mu ma ati vᴜ, ma nga 'yo eri tia, Ata, ma eza di kpere 'bua, mi milia indi; 19sini ma 'bani ngazᴜ ma omvezᴜ mvi minirᴜ dika kᴜ; mi 'ba ma ovᴜzᴜ 'ba azi mini ngapi 'diyi ma azi alᴜle. 20Eri nga di ra, mu i ati vᴜ. De erini ovᴜria re, ati ndre eri ra, yiki fu eri erisi, eri nga nzᴜ ra, nga eri o'de ombelea, nga o'bolo ndrᴜ avasi. 21Mvi 'yo eri tia, Ata, ma eza kpere 'bua, mi milia indi; sini ma 'bani ngazᴜ ma omvezᴜ mvi minirᴜ dika kᴜ. 22Te ati nga 'yo ati'ba erini ma tia, Emi e'du bongo onyi be agapi driari mbelea, emi su ruania; emi su driadriamva eri dria, emi su enyiriko eri ma paa indi; 23emi eji ranyaa ngᴜpi tᴜ 'dari, emi li, ama nya di, ama ma ovᴜ ayikosi; 24a'disikᴜ mva mani 'diri dra ndra ra, te eri enga idrirᴜ dika; avi ndra ra, te yi isu eri 'bo. Yi 'ba di ovᴜ ayikosi. 25Isu de mvi erini okori ovᴜ amvᴜa; eri ka eca jo ageia ogogo, eri nga o'di pi ma o'duko eri ongo tᴜza be. 26Eri omve ati'bo alᴜ i vᴜ, eri zi tinia e'yo 'diyi 'dini a'di e'yoni ya. 27Eri 'yo tinia, Adripi mini eca 'bo; te mi ati li ranya ngᴜpi tᴜri, erini eri isule rua ala berisi. 28Te eri ovᴜ adrasi tᴜ, leni fi kᴜ. Ati nga di efᴜ asini omizᴜ, 29te eri nga e'yo omvi 'yo i ati ma tia, Mi ndre, ma nga azi mi dri ati'bole eli kakaᴜ 'dipi ti, e'yo mini azileri ma gani nga alᴜani kᴜ ; te ma drini mi feni nga ndriagoa, amani ani ovᴜzᴜ ayikosi ma agyi be alᴜni kᴜ. 30Te mvi mini afa mini ezapi teketeke okᴜ saarᴜ 'diyi be 'diri ka emu ra, mi li eri dri kojamva ngᴜzani! 31Eri 'yo eri tia, Mva mani la! mi adri ovᴜ ma be o'du dria, afa dria mani 'diyi yi mini. 32Te onyirᴜni ama ma ovᴜ ayikosi nyoŋa be, te adripi mini 'diri dra ndra ra, te eri ovᴜ idrirᴜ dika; avi ndra ra, te yi isu eri 'bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\