LUKA 16

1Eri 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia indi, Agu alᴜ indi eri afa e'ini, eri ovᴜ 'ba afa erini ma agei tepiri be; yi sᴜ asᴜ 'ba 'diri ma ruaa eri vᴜ kini eri afa erini eza. 2Eri nga eri omve, nga 'yo tinia, E'yo mani erile mi ruaa 'diri ngoni ya? Mi la afa mini agemi tele 'diyi ma kalafe, te mi econi ovᴜzarᴜ 'ba afa agei tepirirᴜ dika kᴜ. 3'Ba afa agei tepiri nga 'yo i asia, Ma nga di 'ye ngoni, opi manini ma nzele azi afa agei tezᴜri ma aliarisi ya? Amvu 'yazasi ma okpo yo; afa a'izari ma dri drinzarᴜ. 4Te ma ni afa mani ngale 'yeleri ra, 'dini ka ma nze azi afa agei tezᴜriasi 'bo, 'ba ma a'i ma jo yinia beni. 5Eri nga di 'ba opi ini ma mari nyapi 'diyi omve alᴜ alᴜ i vᴜ, eri 'yo 'ba okori ma tia, Mari mini opi mani vᴜri ngopi ya? 6Eri ‘yora, Odᴜ lu'bua tre tre tᴜrᴜ. Eri nga 'yo tinia, Mi 'du waraga mini, mi ri va mbele mbele, mi si kali towi. 7Eri 'yo vini 'ba aziniri ma tia, Te mi'i, mari miniri ngopi ya? Eri nga ‘yora, 'Dᴜ abaka alia tre tre tᴜrᴜ. Eri nga 'yo eri tia, Mi 'du waraga mini, mi si kali aro. 8Opi nga 'ba afa erini agei tepi kililirᴜ kᴜri inzi erini 'yele ondᴜa berisi; a'disikᴜ anzi ewu 'dorini ovᴜ ondᴜa be 'ba yini ovᴜzᴜ yi ma anziazirᴜ 'diyi ma eselia aga anzi dizani ra. 9Te ma 'yo emi tia, Emi oja 'ba ovᴜzᴜ emi agyirᴜ, lonyi nyakuni kililirᴜ kᴜrisi, 'dini lonyi nderi ka i de ra, yi ma a'i emi pari 'bani ovᴜzᴜ 'dani 'dani 'diyi ma alia. 10'Ba ovᴜpi asi adarᴜ be afa wereasiri ovᴜ asi adarᴜ be afa amborᴜsi indi; azini 'ba ovᴜpi kili-lirᴜ afa wereasi kᴜri ovᴜni kililirᴜ afa amborᴜsi kᴜ indi. 11Emi ka ovᴜ asi adarᴜsi lonyi kililirᴜ kᴜrisi kᴜ, a'dini nga asi 'ba lonyi adarᴜri kᴜzᴜ emi drini ya? 12Emi ka ovᴜ asi adarᴜsi lonyi 'ba azininisi kᴜ, a'dini nga lonyi emi ma ngᴜlᴜpiniri fe emi drini ya? 13Ati'bo alᴜni ecopi azi ngazarᴜ opi iri drini yo; te eri nga alᴜri ngu onzi, nga aziniri le'i, kani eri nga i ebi alᴜri be, nga aziniri 'ba aparakarᴜ. Econi emini azi ngazarᴜ Mungu pi dri, lonyn nyakuari be iritro kᴜ. 14'Ba Farisaini, 'ba silingi lepi tᴜ 'diyi, yi eri e'yo 'diyi ra, yi nga eri onzi onzi. 15Eri nga 'yo yi tia, Emi'i, emi ovᴜ 'ba lepi emi ngᴜlᴜpi e'dapi kililirᴜ 'ba ma milia, te Mungu ni asi emini ra; a'disikᴜ afa inzile uru 'ba ma eseliari'i eri ovᴜ afa ngule onzikanyarᴜ Mungu ma miliari. 16Azita pi nabi be yi indi kpere ewu Yohanania; engazᴜ ewu nde 'dasi yi e'yo bari suru Mungunini olᴜ, 'ba dria kinakina yi fi alenia okposi indi. 17'Bu pi nyaku be eco yi dezarᴜ ewa kokorᴜ, te e'yo alᴜ gakandiarᴜ azitani dᴜle nyᴜri econi i dezarᴜ kᴜ. 18'Ba dria alᴜ okᴜ ini dropi andini jepiri, eri 'di ali o'ba; azini 'ba okᴜ agupini droleri jepiri, eri 'di vini ali o'ba indi. 19Isu 'ba afa e'ini alᴜ indi, eri adri bongo okalakokalari pi su i ruaa bongo mile nyiriari be, eri adri tᴜke nyaka alupi tᴜri nya'i etuzu inzizarᴜ tᴜ. 20Yi 'ba 'ba afa a'ipiri alᴜ runi Lazaro'i kali erini ma tilea, bile ga rᴜania tre tre, 21eri le tra nyaka o'depi 'ba afa e'i vile mesa ma etiarisi; azini vini oce ma ada emu bile erini ma mile mbezᴜni. 22Eri nga eca 'dini, 'ba afa a'ipiri nga dra ra, malaika nga eri 'du ji 'ba Iburahimu ma agatia. 'Ba afa e'irᴜri nga dra indi, sa eri ra; 23erini ovᴜria Pari 'ba drazaniria eri enga i mile urᴜ, erini i ecandilerisi, nga Iburahimuni ndre re 'dale Lazaro be eri agatia. 24Eri nga oyᴜ uru nga 'yo, Ata Iburahimu la! mi ovᴜ yiki be ma vᴜ fo, mi pe Lazaro ma ti ma sᴜ i dridrile yi alia, ma andre ma ambi ani ; mani ovᴜle rua suza be tᴜ acyi veza 'diri ma aliarisi. 25Te Iburahimu nga 'yo, Mva, mi ma dro asisile mini kini ndra mini ovᴜzᴜ idrirᴜrisi mi a'i ndra afa mini onyirᴜ 'diyi ra, azini 'dinile Lazaro a'i ndra ini afa onzi 'diyi'i; te curu’do eri ovᴜ asi omiza be, te mi'i, mi ovᴜ rᴜa suza be tᴜ. 26Te e'yo 'diri ma driasi, ama eselia emi be 'bile amborᴜ indi, 'dini 'ba lepi engapi 'doa agapi emi vᴜ 'diyi econi kᴜ, azini 'ba engani 'dale ezozᴜ ama vᴜ 'dole kᴜ indi. 27Te eri 'yo, Ata, ka adri 'dini, ma zi mi tia, kirikiri mi pe eri ti ma ati vile joa fo! 28te ma adripi yi towi, eri ma mu e'yo ma eti nzezᴜ yi dri yi kazᴜ emuzᴜ pari inzata be 'diri ma alia indi kᴜ. 29Te Iburahimu nga 'yo, Musa pi nabiyi be yi vᴜ 'daa indi; yi ma eri di e'yo yini'i. 30Te eri nga 'yo, Ata Iburahimu, 'dini yo fo! te 'ba azini engapi 'ba draza eseliari ka nga mu yi vᴜni, yi nga yi asi oja ra. 31Te eri 'yo eri tia, Yi ka Musa pi ma e'yo eri nabi be kᴜ, yi ngani a'i yi asi ojazᴜ kᴜ, ka tro 'ba azinini engale 'ba draza eseliarisi ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\