LUKA 19

1Eri fi Yerikoa, nga aga trei aleniasi. 2Mi ndre, agu alᴜ indi, runi Zakayo'i; eri ambo 'ba musoro okᴜpi 'diyini, eri 'ba afa e'ini. 3Eri ndrᴜ Yesuni ndrezᴜ eri a'di'i ya, te eri econi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri kᴜ, erini ovᴜle aliŋarᴜ-risi. 4Eri nga nzᴜ drilenia, nga tu elio pati sia uru eri ndrezᴜ, te eri 'ye aga geri 'dasi. 5Yesu ka eca pari 'daria, eri nga lu uru, nga 'yo eri tia, Zakayo, mi si va mbele; te andrᴜ ma nga ovᴜ mi vile joa. 6Eri si va mbele, eri a'izᴜ ayikosi. 7'Ba dria ka ndre ra, yi 'ba ono kini, Eri fi la 'ba onzi vile joa. 8Zakayo nga pa so, 'yo Opi ma tia kini, Mi ndre, Opi, ma afa mani ovᴜzᴜ yi be 'diyi ma alini fe 'ba aliorᴜ dri; ma ka 'ba azini ma afa nze lokirisi 'bo, te di ma mileni omvi eri dri pale su. 9Yesu nga 'yo eri tia, Andrᴜ pata eca jo 'diria ra, erini ovᴜle alᴜ Iburahimu ma mvarᴜ indirisi. 10Te Mvi 'bani emu 'ba avizarᴜ ndruzᴜ pazᴜ indi. 11Yini e'yo 'diyi eriria, eri ere e'yo drinia, nga e'yo o'beza 'yo 'dini, erini ecale Yerusalemua ogogorisi, azini yini egale kini suru Munguni 'ye i e'da cotirisi. 12Eri nga di 'yo ani 'dini, Ba opirᴜ azini mu angᴜ ziria, opi nyaza ayizᴜ i ma ngᴜlᴜpini, ngazᴜ emvizᴜ ndo. 13Eri omve ati'ba ini mᴜdri, nga dahabu fe yi dri o'biza mᴜdri, eri 'yo yi tia, Emi ozi afa 'diyi kapani ezᴜzᴜ de nga ma ecani kᴜ. 14Te 'ba suru erinia 'diyi ngu eri onzi, yi pe ojioᴜ ti vᴜtinisi, kini, Ama leni agu 'dirini ovᴜzᴜ opirᴜ ama drilia kᴜ. 15Eri nga eca 'dini, eri ka emvi dika erini opi nyaza a'izᴜ 'boria, eri 'yo ma omve i vᴜ ati'ba ndra erini dahabu o'biza fezᴜ yi dri 'diyi, eri ma ni a'di isu orodri ini ngopi yari beni. 16'Ba okori emu 'yo kini, Opi, afa o'biza mini ndrakari isu drinia afa o'biza mᴜdri 'di. 17Eri 'yo tinia indi, Mi 'ye 'yeke, mi ati'bo onyirᴜni! Mini ovᴜria asi adarᴜ be afa were tᴜrisi-risi, te ma fe mi dri okpo ovᴜzᴜ aku mᴜdri ma drilia. 18'Ba iriri emu, kini, Opi, afa o'biza mini isu drinia afa o'biza towi 'di. 19Eri 'yo vini tinia kini, Mii'i indi, mi ma ovᴜ aku towi ma drilia. 20Ati'bo aziniri nga emu, ‘yora, Opi, mi ndre, afa o'biza mini, mani tani mbale kitambala ma aliari, eri 'di; 21te ma rᴜ mi, a'disikᴜ mi 'ba okporᴜni; mi adri afa mini 'bale va kᴜri 'du ra, mi adri afa mini rile kᴜri lo ra. 22Eri 'yo eri tia, Mi ati'bo onzini, ma nga di e'yo mini li e'yo efᴜpi mi tiliarisi! Mi ni ra ma ovᴜ 'ba okporᴜni, ma adri afa mani 'bale va kᴜri 'du ra, ma adri afa mani rile kᴜri lo indi; 23ka'dini mi feni afa o'biza mani jo silingi ta mbazᴜria kᴜ a'disi ya, mani emviria ma nga ani eri e'du silingi o'bale drinia erenirᴜ 'diyi be? 24Eri 'yo 'ba pa sopi ageinia 'diyi ma tia, Emi 'du afa o'biza erini, fe 'ba ovᴜpi afa o'biza mᴜdri beri dri. 25Yi 'yo eri tia, Opi, te afa o'biza erini mᴜdri ciari. 26Ma 'yo emi tia, 'Ba dria kinakina ovᴜpi afa beri dri yi nga afa azini fe drinia; te 'ba afa kokorᴜri dri yi nga afa erini ovᴜzᴜ eri beri pa ra. 27Te ari'ba mani lepi ma ma nya opi yi drilia kᴜ 'diyi, emi eji yi 'doa, emi ofu yi va ma milia 'dia. 28Eri ka e'yo 'diyi 'yo 'bo, eri mu drile, tuzᴜ muzᴜ Yerusalemua. 29Eri nga eca 'dini, erini ecaria Betefage pi vᴜ ogogo Betani be, oni yini omvele Mizeitᴜniri ma tia, eri pe 'ba erini imbale 'diyi ma ti iri, 30kini, Emi mu fi aku emi drilia 'aa'dasiria; emini firia 'bo emi nga akanyamva 'ba alᴜni nga tuzᴜ rizᴜ drinia kᴜri isu 'izarᴜ; emi trᴜ eri ejizᴜ ma vᴜ. 31'Ba azini ka zi emi tia, Emi eri trᴜ a'disi ya? emi nga 'yo 'dini kini, Opi le erini. 32'Ba erini tini pele 'diyi mu ra, isu e'yo ovᴜ kile erini 'yole yi tiarile. 33Yini akanyamva trᴜria, 'ba e'ipirᴜ 'diyi 'yo yi tia, Emi akanyamva trᴜ a'disi ya? 34Yi 'yo, Opi le erini. 35Yi ji eri Yesu vᴜ; yi o'be bongo yini akanyamva ma ngᴜkᴜa, nga Yesuni 'ba eri dria. 36Yini muria, yi nga bongo yini aja geri alia. 37Eri ka eca pari gerini sizᴜ oni Mizeituni ma dria-risiri ma tia ogogo, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ erini imbale 'diyi dria 'ba ovᴜ ayikosi Mungu inzizᴜ o'duko urusi, tali okporᴜ dria yini ndrele 'diyisi, 38kini, Meleki emupi Opi ma rᴜsiri ma ovᴜ inzizarᴜ! Asi anzurᴜ ma ovᴜ 'bua, diza ma ovᴜ angᴜ urulerᴜ tᴜria! 39'Ba Fari-saini ma azi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia 'diyi 'yo eri tia, 'Ba 'ba Imbapiri, mi ega 'ba mini imbale 'diyi ma dria. 40Eri nga e'yo omvi, 'yo kini, Ma 'yo emi tia kini, 'ba 'diyi ka adri ciri, oniefi yi nga di otreni. 41Eri ka eca ogogo, ka aku ambori ndre ra, eri nga wᴜ erisi, 42'yozᴜ kini, Mi ka te e'yo asi anzurᴜ fepi 'diyi ni mi'i o'du andrᴜ 'disi, 'yeke! Te curu’do yi ovᴜ ozizarᴜ mi milia. 43Te o'du azini nga eca mi dria, ari'ba minini ngazᴜ cenze osᴜzᴜ mi ageia, mi acezᴜ kuru, geri ogazᴜ mi dri kalaasi dria, 44yi nga mi gᴜ va nyakua, anzi mini ovᴜpi mi alia 'diyi be, azini yi ngani mi alia oni alᴜ kᴜ adrozarᴜ i agyi dria kᴜ; mini ewu yini mi andrizᴜri nile kᴜrisi. 45Eri fi hekalua, eri 'ba 'ba afa olepi alenia 'diyi odro amve, 46nga 'yo yi tia, E'yo si yi 'dini, Jo maniri nga ovᴜ jo Mungu zizaniri'i; te emi 'ba eri oni gᴜle oguoᴜni i zizᴜ aleniarirᴜ. 47Etuzu etuzu eri adri 'ba imba hekalua. Te 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi, 'ba azita sipi 'diyi pie. 'ba 'wara 'diyi pie ndru geri eri dri jazᴜ; 48te yi isuni e'yo yini ecole 'yeleri kᴜ, 'ba dria yini yi ebile eri ruaa e'yo erini erizᴜrisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\