LUKA 2

1Eri nga eca 'dini o'du 'dayisi, Kaisari Augusito azi azita kini 'ba wudrikuru dria 'diyi ma ru ma ovᴜ sizarᴜ. 2Ru siza 'diri eri sile oko Kurinioni opi nyazᴜ gavenarᴜ Suria ma driliarisiri'i. 3'Ba dria mu ndra yi ru osizᴜ, 'ba kinakina muzᴜ aku yi vileria. 4Yusufu indi efᴜ Galilia engazᴜ aku Nazaretiasi, nga etu angᴜ Yudiaa fizᴜ aku Daudini omvele Betelehemu'iria, eri ma suruni engale Daudi ma ori ma aliarisi, 5ru yini osizᴜ Mariamu aliria erini be, de eri ovᴜ okporovᴜrᴜ. 6Eri nga di eca 'dini, de yini ovᴜria 'dale o'du erini mva osizᴜri eca ra. 7Eri nga aliriamva erini osi agimvarᴜ, eri nga eri ombe bongo mva ombezᴜrisi, eri nga eri la oguru tini afa nyazᴜri ma alia, a'disikᴜ pari yini omujoarini ovᴜle yorisi. 8'Ba kabilo ocepi 'diyi ovᴜ angᴜ ndea lazᴜ nyamᴜkoa, kabilo yini o'birᴜ 'diyi agei teria ini be rra. 9Malaika Opini nga pa so yi vᴜ, diza Opini nga di yi ma ageia, yi nga rᴜ ani tᴜ. 10Te malaika 'yo yi tia, Emi rᴜ kᴜ; mi ndre, ma olᴜ emi tia e'yo barᴜ ayikorᴜ tᴜ ovᴜpi 'ba dria driri, 11kini, andrᴜ osi emi dri aku Daudinia 'Ba 'ba Papiri, eri Kristo Opi'i. 12E'yo 'diri nga ovᴜ emi dri ecetanirirᴜ: emi nga odekᴜa isu ombezarᴜ bongo mva ombezᴜrisi erini laria oguru tini afa nyazᴜri ma alia. 13Coti malaika ongᴜlᴜmᴜrᴜ engapi 'bua 'diyi ovᴜ malaika 'diri be, yi ru Munguni inzu ambo, kini, 14Diza ma ovᴜ Mungu vᴜ urᴜ 'bua, azini nyakua asi anzurᴜ ma ovᴜ 'ba Munguni ovᴜzᴜ yi vᴜ ayikosi 'diyi vᴜ. 15Eri nga eca 'dini, malaika ka yi kᴜ mvizᴜ 'bua 'bo, 'ba kabilo ocepi 'diyi nga e'yo 'yo yi eselia 'dini kini, Ama mu di curu'do Betelehemua, e'yo i 'yepi te Opini ecele ama dri 'dori ndrezᴜ. 16Yi nga mu mbele mbele, nga Mariamu pi isu Yusufu pie, odekᴜa lapi oguru tini afa nyazᴜriari be. 17Yi ka eri ndre 'bo, yi ece e'yo ovᴜpi 'yozarᴜ yi tia mva 'diri ma e'yosiri; 18'ba dria e'yo 'di eripi 'diyi osu tᴜ e'yo 'ba kabilo ocepi 'diyini 'yole yi tiarisi. 19Te Mariamu mba e'yo 'diyi ma ta dria i asia, asisile drozᴜ drinia. 20'Ba kabilo ocepi 'diyi mvi, ru Munguni inzizᴜ diza fezᴜ eri dri indi, e'yo dria yini erile azini ndrele, ekile erini ovᴜle olᴜzarᴜ yi ma tiarilerisi. 21O'du aro ka yi de 'bo eri agele lizᴜ, yi 'da ru erini Yesu'i, 'di ru malaikani 'dale de nga eri ovᴜni andri ma alia kᴜri'i. 22O'du yini yi rua 'bazᴜ alarᴜ 'diyi ka yi de ra azita Musanini 'yolerile, yi eji eri uru Yerusalemua, fezᴜ Opi dri 23(yini sile azita Opini ma aliarile 'dini, 'Ba nga aliriaanzi agupianzirᴜ opojo ma tile zipi oko 'diyi dria alᴜ alᴜ omve alatararᴜ Opi dri) 24edeta fezᴜ indi, yini sile azita Opini ma aliarile, angaraka iri kani a'balaᴜ o'bᴜrᴜ ma anzi iri. 25Isu 'ba alᴜ indi Yerusalemua runi Simeoni'i, agupi 'diri eri 'ba kililini, Mungu ma e'yo va eri tᴜ, eri asi omiza Israelini te; Orindi Alatararᴜ ovᴜ eri ma dria. 26Te Orindi Alatararᴜ ece eri dri 'dini, kini eri ngani dra ndre kᴜ de nga eri ndreni Kristo Opini kᴜ. 27Eri fi Orindisi hekalua; te 'ba eri tipi 'diyi ka odekᴜa Yesuni ofi hekalua, yini 'yezᴜ ani eri vᴜ azitani 'yolerile, 28eri nga mva amvu i ma wua, nga Mungu ma ru inzi kini, 29Opi, curu’do mi fe ati'bo mini ma mvi asi anzurᴜ be, mini 'yolerile; 30a'disikᴜ mile mani ndre pata mini 31mini edele 'ba dria ma miliari 'bo; 32angᴜ 'izᴜ 'ba jururᴜ 'diyi vᴜ, azini diza 'ba mini Israelini 'diyini ecezᴜ. 33Ati pi andri be osu osu e'yo 'yole eri ma e'yosirisi; 34Simeoni nga asi ndriza fe yi dri, nga 'yo andri Mariamu ma tia, Mi ndre, mva 'diri yi 'ba eri 'dini 'ba Israelini kakaᴜ yini yi ecozᴜ va, azini yini engazᴜ uru, azini eceta 'bani ngale o'dalerirᴜ ; 35te seini nga mi ngᴜlᴜpi ma orindi so indi; asisile 'ba kakaᴜ ma asia 'diyi ma ovᴜ ecezarᴜ ani beni. 36Nabi okᴜrᴜ runi Ana, Fanueli zi'i, eri ndra indi (eri ovᴜ eli be kakaᴜ, ka zi 'bo eri adri ndra agupi erini be eli aziri, 37erini ovᴜria awᴜzirᴜ eli o'de eri dria kali aro drini su 'bo), Ana nde kᴜni hekalu kᴜ Mungu inzizᴜ nyaka 'dazasi, zita zizᴜ etu be ini be dria. 38Erini ecaria etᴜ 'dasi eri fe awa'difo Mungu dri, nga vini e'yo erini 'yo 'ba onzeta Yerusalemuni tepi 'diyi ma tia dria. 39Te yi ka e'yo dria azita Opinini 'yolerile 'diyi ede 'bo, yi mvi Galilia aku yi ma ngᴜlᴜpini Nazaretaaria. 40Mva zo ra, rua erini eca okpo be, ondᴜa ga asinia tre; 'yeta anzᴜtiri Munguni ovᴜ eri ma dria. 41'Ba eri tipi 'diyi adri mu eli vᴜsi eli vᴜsi Yerusalemua omu agaza 'ba drilesiri nyazᴜ. 42Eli erini ka ca mᴜdri drini iri, yi mu urᴜ yini adrile mule omu nyazᴜrile; 43yi ka o'du omuni 'diyi de 'bo, yini mviria, agimva Yesu nga awyi vile Yerusalemua. Te 'ba eri tipi 'diyi nini kᴜ; 44yini egaria kini eri ovᴜ 'ba acipi tualᴜ geria 'diyi ma eselia, yi mu geria o'du alᴜ pi, yi nga eri nda ori'ba yini ma eselia azini 'ba yini nile 'diyi ma eselia indi; 45yi ka eri isu kᴜ, yi nga mvi Yerusalemua eri ndruzᴜ. 46Eri nga eca 'dini, o'du na ka yi de ra yi isu eri hekalu ma alia, erini riria 'ba e'yo imbapi 'diyi ma eselia, e'yo yini eriria, e'yo ziria yi tia indi; 47'ba dria eri eripi 'diyi osu tᴜ e'yo vaza erini pisi e'yo omviza erini be. 48Yi ka eri ndre 'bo, yi nga osu tᴜ; andrini nga 'yo eri tia, Mva, mi 'ye ama be 'dini a'disi ya? Mi ndre, ama nda mi mi ati be candisi. 49Eri 'yo yi tia kini, Emi nda ma a'disi ya? Emi nini kᴜ kini ma ma ovᴜ ma Ata ma e'yo ma alia kᴜ ya? 50Te yi vani e'yo erini 'yole yi tiari kᴜ. 51Eri si yi be, nga ca Nazaretia, nga e'yo yini inzi ra; te andri erini mba e'yo 'diyi ma ta dria i asia ci. 52Yesuni zoria eri zo ondᴜa be azini rᴜa be, 'yeta anzutiri be dria Mungu vᴜ azini 'ba vᴜ indi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\