LUKA 20

1Eri nga eca 'dini, o'du nde 'dayi ma azisi, erini 'ba imbaria hekalua, erini e'yo bari olᴜria indi, 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi, 'ba azita sipi 'diyi pie, 'ba 'wara pie nga eca vᴜnia, 2yi nga 'yo eri tia kini, Mi 'yo ama tia, mi e'yo 'diyi 'ye okpo ngorisi ya? A'di fe mi dri okpo 'dirini ya? 3Eri omvi e'yo, nga 'yo yi tia, Ma nga vini e'yo zi emi tia alᴜ indi; emi 'yo ma tia, 4Baputizi Yohanani enga 'bua kani 'ba vᴜ ya? 5Yi nga e'yo ozi yi eselia ceni ceni kini, Ama ka 'yo, 'Bua; eri nga ‘yora, Emi a'ini di eri kᴜ a'disi ya? 6Te ama ka 'yo, 'Ba vᴜ; 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria nga ama o'be onisi, yini a'ile kini Yohanani nabinirisi. 7Yi nga di e'yo omvi kini yi nini pari erini engazᴜri kᴜ. 8Yesu 'yo yi tia indi, Ma alᴜ indi, ma ngani okpo ngori mani e'yo 'diyi 'yezᴜ aniri ma e'yo olᴜ emi tia kᴜ. 9Eri 'ba e'yo o'beza 'diri olᴜ 'ba ma tia: Agu alᴜ isi ndra zabibu pati amvᴜ alia; eri fe eri kᴜ 'ba ageini tepi 'diyi dri, nga mu ovᴜ angᴜ andinia ewu izᴜ. 10Ewuni ecaria, eri pe ati'bo ma ti 'ba amvᴜ agei tepi 'diyi vᴜ, kini yi ma fe i dri zabibu efi kapi amvu 'diri ma alia 'diyi ma esele inirᴜri; te 'ba amvᴜ agei tepi 'diyi co eri, dro eri mvizᴜ dri be pirini. 11Eri nga di ati'bo aziniri ma ti pe ; yi co eri alᴜ indi, yi fe drinza eri dri, dro eri mvizᴜ dri be pirini indi. 12Eri nga ati'bo azini nari ma ti pe; yi di 'ba 'diri ari be, 'be eri amve. 13Opi amvu e'ini nga 'yo, Ma nga 'ye ngoni ya? Ma nga mvi mani lele tᴜri ti pe'i; kani yi nga eri inzi'i yani. 14Te 'ba amvᴜ agei tepi 'diyi ka eri ndre ra, yi 'ba e'yo ozi yi eselia, kini, 'Ba 'diri eri karimvani; ama ma fu eri, afa awᴜrᴜsorᴜri nga ovᴜ amani ani beni. 15Yi nga eri 'be amvu ma aliarisi amve, 'di eri kai ra. E'yo 'disi opi amvu e'ini nga yi vᴜ a'di 'ye ya? 16Eri nga emu, nga 'ba amvu agei tepi 'diyi ma dri ja ra, nga amvᴜ nderi fe 'ba azini dri. Yi ka eri ra, yi 'yo, Ma ovᴜ 'dini kᴜ fo! 17Te eri so mile yi ruaa, nga ‘yora, Ka'dini e'yo ovᴜpi sizarᴜ 'diri eri a'di e'yoni ya: Oni ba jo sipi 'diyini gale siri, oni 'diri ofᴜ ovᴜzᴜ jo kalati ma oni drirᴜri'i. 18'Ba dria alᴜ alᴜ e'depi oni 'dari ma driari nga i onyo nyiringiriki ; te 'ba nde onini 'dezᴜ driniari, eri nga eri 'i, ere irifᴜrale. 19Etu nde 'disi 'ba azita sipi 'diyi pi nda geri yi dri 'bazᴜ eri ruaa 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi be, te yi rᴜ 'bani; yini nile eri 'yo e'yo o'beza 'dori yi ma e'yosirisi. 20Yi nga mile 'ba eri ma ruaa, nga 'ba ti pe eri ma e'yo ndazᴜ oyokolosi, 'ba 'diyi nga yi e'da lokirisi ekile yi 'ba kililirᴜle, yi ma nga e'yo eri tiliari obi ani, 'dini yi ma bi eri fezᴜ kᴜzᴜ azita azini okpo gavenani ma alia beni. 21Yi zi eri tia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ama ni ra mi adri e'yo adani olᴜ'i azini imba'i, mi openi 'ba kᴜ, te mi geri Munguniri ma e'yo imba adarᴜ. 22Azita amaniri a'i musoro fezᴜ Kaisari dri ra, kani kᴜ? 23Te eri va lokiri yini ra, nga 'yo yi tia, 24Emi ece ma dri silingi'i. wura pi e'yo siza driniari be, yi a'dini ya? Yi ‘yora, Kaisarini. 25Eri 'yo yi tia, Ka'dini emi fe Kaisari dri afa Kaisarini 'diyi, azini Mungu dri afa Munguni 'diyi. 26Econi yini e'yo 'yoza 'diri obizarᴜ 'ba milia kᴜ; yi nga osu tᴜ e'yo erini omvilerisi, nga ovᴜ ciri. 27'Ba Sadukayoni ma azi emu eri vᴜ, yi 'ba adripi 'yopi kini 'ba engani 'ba draza eselia kᴜ 'diyi; 28yi zi eri tia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, Musa si e'yo ama dri kini, Agu ma adri ka dra ra mva kokorᴜ, ka okᴜ kᴜ ci, adri ma omvi okᴜ nderi, ma oti anzi i adri ma pariani. 29Isu adripi aziri ndra indi ; okori nga okᴜ je, te dra anzi kokorᴜ; 30iriri pi 31nari pie yi nga eri omvi ; 'dinile yi aziri dria, te odra anzi kokorᴜ. 32'vᴜtinia okᴜ nde dra indi. 33Ka'dini o'du 'ba drazani enga-zᴜrisi eri nga ovᴜ a'di ma okᴜrᴜ ya? A'disikᴜ yi aziri ale eri okᴜrᴜ. 34Yesu 'yo yi tia, Anzi ewu 'dorini yi okᴜ je, yi mu agupia indi; 35te 'ba egale kini yi fu dri pari isuzᴜ ewu 'dari pi ma alia engata 'ba draza ma eseliari be 'diyi jeni okᴜ kᴜ, muni agupia kᴜ indi; 36te yi econi drazarᴜ dika kᴜ, yini ovᴜle malaika be trotrorisi; yi anzi Munguni, yini ovᴜle anzi engapi 'ba draza eselia 'diyi'irisi. 37Te Musa ma ngᴜlᴜpi ece e'yo 'ba drazani engazᴜri ra, pari erini e'yo pati jererᴜri ma e'yo sizᴜria, eri ka Opi ma ru omve Mungu Iburahimuni, Mungu Isakani, Mungu Yakoboniri’i. 38Te ovᴜni Mungu 'ba draza 'diyini kᴜ, te 'ba ovᴜpi idrirᴜ 'diyiniri'i; a'disikᴜ 'ba dria ovᴜ idrirᴜ erisi. 39'Ba azita sipi 'diyi ma azi nga e'yo omvi, ‘yora, 'Ba 'ba Imbapiri, mi 'yo 'yeke. 40Te 'di ma vᴜtia yi asi mbani e'yo azini zizᴜ eri tia dika kᴜ. 41Eri 'yo yi tia, Yi 'yo kini Kristoni Daudi mvi'i ngoni ngoni ya? 42De vini Daudi ma ngᴜlᴜpi 'yo buku Zaburini ma alia. Opi 'yo Opi mani ma tia, Mi ri ma dri ndiria, 43de nga ma 'bani ari'ba mini ovᴜzᴜ afa mi pa 'bazᴜ driniarirᴜ kᴜ. 44Awa'dini, Daudi ka eri omve Opi'i, ka'dini eri mvi erinirᴜ ngoni ngoni ya? 45'Ba driani e'yo eriria, eri 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, 46Emi te emi agei 'ba azita sipi 'diyi ma e'yosi, 'ba nde 'diyi le acizᴜ kanzu izᴜrᴜ be yi ruaa, yi le 'ba ma zi yi ci ci cuua, yi le kiti dridrilerᴜ pari 'bani yi okᴜzᴜ 'diyia, yi le pari dridrilerᴜ omu nyazᴜria 'diyi indi, 47yi awᴜzi ma aku nya pirini, yi Mungu zi izᴜ yi ma e'da 'ba milia benisi. 'Ba 'diyi nga e'yo liza ambo agapi rari isu yi dria ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\