LUKA 22

1Omu mikate akufi kokorᴜ nyazᴜri eca ogogo, omvele Agaza 'ba drilesiri'i. 2'Ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi 'ba azita sipi 'diyi be yi nda geri eri fuzᴜri; te yi rᴜ 'bani. 3Satani nga fi Yudasi omvele Isikarioti'iri ma alia, eri'i 'ba mᴜdri drini iri 'diyi ma eseliari. 4Eri nga mu e'yo 'yozᴜ 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi be, opi asikari ma drilia 'diyi pie, geri ndazᴜ eri fezᴜ yi dri. 5Yi ovᴜ ayikosi, yi azi silingi fezᴜ eri dri. 6Eri a'i ra, nga geri nda eri fezᴜ yi dri de 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi yo. 7O'du mikate akufi kokorᴜni eca ra, o'du ndesi yi adri kabilo agaza 'ba drilesiriniri li. 8Eri pe Petero pi ma ti Yohana be, 'yozᴜ kini, Emi mu agaza 'ba drilesiri edezᴜ ama dri, ama ma nya. 9Yi 'yo eri tia, Mi le ama ma ede ngoa ya? 10Eri 'yo yi tia, Mi ndre, emini firia aku amboria, emi nga dri fu agupi yilemvᴜ beri be; emi bi vᴜtini kpere jo erini fizᴜria, 11emi 'yo jo e'i ma tia, 'Ba 'ba Imbapiri 'yo mi tia, Jo omuni, pari mani ngazᴜ agaza 'ba drilesiri nyazᴜ alenia 'ba mani imbale 'diyi beri ngoa ya? 12Agu nderi nga emi dri jo aliza amborᴜ urulerᴜri ece edezarᴜ afa dria be; emi 'ba afa ngonde 'daa. 13Yi mu ra, yi isu ekile erini 'yole yi tiarile; yi nga di agaza 'ba drilesiri ede ani. 14Etu ka eca ra, eri ri va 'ba erini ti opele 'diyi be. 15Eri 'yo yi tia indi, Ma le omu agaza 'ba drilesi 'diri nyazᴜ emi be avasi tᴜ, de nga yi ecandini ma kᴜ; 16te ma 'yo emi tia, ma ngani eri nya dika kᴜ, de nga eri 'yeni i i paria suru Munguniria kᴜ. 17Eri nga okele 'du, ka awa'difo fe 'bo, eri 'yo, Emi 'du 'diri, awa emi eselia; 18te ma 'yo emi tia, engazᴜ curu'do ma ngani efi zabibuni 'yaleri ma su mvu dika kᴜ, de nga suru Munguni ecani kᴜ. 19Eri 'du mikate ra, eri ka awa'difo fe 'bo, eri anyo aleni, awa fe yi dri, kini, 'Di rua mani, fele emisiri. Emi 'ye 'diri ma egazᴜ. 20Nyaka ma vᴜtia eri nga okele 'du 'dinile indi, kini, Okele 'diri eri e'yo aziza o'dirᴜ ari mani rapi emisiri ma aliari. 21Te mi ndre, 'ba ma o'di nyapiri ma dri ovᴜ maniri be mesa dria. 22Te adarᴜ Mvi 'bani mu di geri edele eri dri driori ma alia ra; te candi agu eri ma o'di nyapi 'dari dri! 23Yi 'ba e'yo ozi yi eselia, kini yi eselia a'dini 'ye e'yo 'diri 'yeni ya. 24Yi'ba agata ga yi eselia, kini 'ba yi eselia egale amborᴜ tᴜri eri a'di'i ya. 25Eri 'yo yi tia, Opi 'ba jururᴜ 'diyini adri yi drilia opirᴜ okposi; azini omve 'ba yi drilia azita fepi okposi 'diyi ma ru, 'Ba azi 'yepi onyirᴜ 'diyi. 26Te emi ma ovᴜ 'dinile kᴜ; te 'ba amborᴜ agapi ra emi eseliari ma ovᴜ ekile osipi vilerile, azini 'ba 'ba dri cepiri ma ovᴜ ekile 'ba 'ba aza kopi azisirile. 27Te ngori aga ra, kani 'ba ripi mesa tiari'i, kani 'ba 'ba aza kopi azisiri'i ya? Eri 'ba ripi mesa tiari'i kᴜ ya? Te ma ovᴜ emi eselia ekile 'ba 'ba aza kopi azisirile. 28Te emi ovᴜ 'ba adripi tepi ma be tualᴜ obeta mani ma alia 'diyi; 29ekile ma Atini suru nyaza azile ma dririle, 30'dinile ma azi emi dri emi ma nya, emi ma mvu, mesa mani ma tia suru nyaza mani ma alia, emi ma ri vini ogᴜŋa ma dria suru Israelini mᴜdri drini iri 'diyi ma e'yo lizᴜ. 31Simoni la, Simoni la, mi ndre, Satani a'i emi o'bizᴜ, emi ndrizᴜ ko'bisi anyale. 32te ma'i, ma zi Mungu matᴜsi misi 'bo, 'dini a'ita mini ma de i kᴜ beni ; te mi'i, mi ka mi oja dika 'bo, mi 'ba di mi adripi ma asi okporᴜ. 33Eri 'yo eri tia, Opi, ma ovᴜ ngonde muzᴜ mi be arujoa, kpere dra vᴜ indi. 34Eri ‘yora, Petero, ma 'yo mi tia, de nga a'uata 'beni cere andrᴜ kᴜ, mi nga ma ga si pale na, kini mi nini ma kᴜ. 35Eri 'yo yi tia, Ma ka ndra emi ti pe ovᴜzᴜ okporo kokorᴜ, jᴜrᴜa kokorᴜ, enyiriko paari kokorᴜ, afa azini ma alio nde ndra emi ra ya? Yi kini, Yo. 36Te eri 'yo yi tia, Te curu'do okporo e'i ma 'du di iniri, jᴜrᴜa e'i ma 'ye 'dinile indi. 'Ba sei kokorᴜri ma ozi bongo 'beza erini, ma je sei ani. 37Te ma 'yo emi tia kini e'yo yini sile 'diri ma 'ye i ma ruaa, 'yozᴜ kini, La eri 'ba ezapi 'diyi ma azirᴜ; te e'yo sile masiri ovᴜ 'yeza ini i pariari be. 38Yi ‘yora, Opi, mi ndre, sei iri yi 'doa. Eri 'yo yi tia, Fu dri ra. 39Eri efᴜ amve, mu oni Mizeitu-niri ma dria erini adrile 'yelerile; 'ba erini imbale 'diyi nga eri vᴜti bi indi. 40Eri ka eca pari nderia eri 'yo yi tia, Emi zi Mungu emi kazᴜ fizᴜ obeta ma alia kᴜ. 41Eri nze i esele yi be were, ekile 'bani ecole oni 'bezᴜ rarile, eri nga kᴜmᴜti osi va Mungu zizᴜ, 42kini, Ata, mi ka le ra, mi 'du okele 'diri ma vᴜrisi ra; te e'yo mani leleri'i kᴜ, te e'yo mini leleri ma 'ye'ini. 43Malaika engapi 'buari e'da i eri vᴜ, okpo fezᴜ eri dri. 44Erini ovᴜria candisi amborᴜ, eri zi asi driasi aga okori ra; ondi erini oja i ekile ari i olipi otipi va nyakuarile. 45Eri ka enga erini Mungu zizᴜ 'boria, eri emu 'ba erini imbale 'diyi vᴜ, nga yi isu o'du koria candisi; 46eri 'yo yi tia, Emi o'du ko a'disi ya? Emi enga uru, emi zi Mungu, emi kazᴜ fizᴜ obeta ma alia kᴜ. 47Erini nga e'yo 'yoria, mi ndre, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ eca, de agu 'bani omvele Yudasi'i, 'ba mᴜdri drini iri 'diyi ma azi alᴜri, ce yi ma drini. Eri esi Yesu vᴜ inyia, o'boloni ndrᴜzᴜ; 48te Yesu 'yo eri tia, Yudasi, mi Mvi 'bani fe ari'ba dri o'bolo ndrᴜzasi ya? 49'Ba eri ma ageia 'diyi ka e'yo ngapi i 'yepiri ndre, yi ‘yora, Opi, ama ma oga yi seisi ya? 50'Ba alᴜ yi eseliari ga ati'bo 'ba kuhani agapirini, li bini dri ndiari va. 51Te Yesu nga e'yo omvi ‘yora, Mi kᴜ nga 'dipi! Eri nga bini elo, nga eri ati ra. 52Yesu nga 'yo 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi ma tia, ambo asikari ma drilia hekalua 'diyi pie, 'ba 'wara be, emupi eri vᴜ ombasi 'diyi, kini, Emi efᴜ sei pi emi dria abe-leku pie, ekile oguoᴜ bizᴜrile ya? 53Mani ovᴜria emi be hekalua etuzu, emi ejᴜni dri ma bizᴜ kᴜ. Te 'diri eri etu emini, azini okpo ininiri indi. 54Yi bi eri ra, ji eri ofizᴜ kuhani agapiri vile joa. Te Petero nga eri vᴜti bi re. 55Yi ka aci edᴜ aku ma eselia agadua, yi ka ri va tualᴜ, Petero ri yi eselia indi. 56Zaŋa alᴜ ndre erini riria aci diza ma tia, nga eri ni 'dani, eri ‘yora, 'Ba 'diri ovᴜ eri be indi. 57Te eri ga si, kini, Okᴜ, ma nini eri kᴜ. 58Vᴜtinia were 'ba azini ndre eri ra, nga ‘yora, Mi indi, mi 'ba yini. Te Petero nga 'yo, Agu la, ma 'ba yini yo. 59Ekile sawa alᴜ ma vᴜtia, 'ba azini 'yo ti mbazasi kini, Adada, 'ba 'diri indi ovᴜ te eri be; erini ovᴜle 'ba Galilianirisi. 60Te Petero nga 'yo, Agu la, ma nini e'yo mini 'yoleri kᴜ. Perepere erini nga e'yo 'yoria, a'uata nga cere o'be. 61Opi oja i, nga Peteroni lu. Petero ega e'yo Opini 'yole i tia kini, De nga a'uata 'beni cere andrᴜ kᴜ, mi nga ma ga si pale nari ra. 62Eri fᴜ amve, eri wᴜ candisi, mindre be tᴜ. 63'Ba Yesuni bipi 'diyi onzi eri, nga eri co indi ; 64yi anzu eri mile bongosi, yi zi eri kini, Mi ondri e'yo 'diri nabile! A'di gba mini ya? 65Yi o'yo e'yo azini karakaraᴜ eri ruaa eri o'dazᴜ. 66Angᴜ ka ati ra, 'ba 'wara 'ba drilia 'diyi pi nga yi okᴜ tualu 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pie, 'ba azita sipi 'diyi pie dria, nga eri ji 'ba yini e'yo amapi 'diyi vᴜ, kini, 67Mi ka ovᴜ Kristo'i, mi olᴜ amani. Te eri 'yo yi tia, Ma ka olᴜ emini ti, emi ngani ma a'i alᴜni kᴜ; 68ma ka emi zi ra ti, emi ngani e'yo omvi kᴜ. 69Te engazᴜ ewu 'dirisi Mvi 'bani nga ri okpo Munguni ma dri ndiria. 70Yi dria ‘yora, Ka'dini mi di Mungu Mvi'i ya? Eri 'yo yi tia, Emi 'yo 'bo; ma eri'i. 71Yi 'yo ra indi, Ama di kiri 'ba e'yo eti nzepi 'diyi le 'dani a'disi ya? Te ama ngᴜlᴜpi eri e'yo efᴜpi eri tiliari 'bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\