LUKA 23

1'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi okᴜpi 'diyi dria nga enga uru, nga eri ji Pilato vᴜ. 2Yi 'ba asᴜ sᴜ eri ruaa kini, Ama isu agu 'dirini suru amani ojaria onzi, azini eri oga 'bani musoro feko Kaisari dri si, azini kini i ngᴜlᴜpiri Kristo opi'i. 3Pilato zi eri kini, Mi Opi 'ba Yahudini ya? Eri omvi e'yo eri tia, 'yo ra kini, Mi 'yo 'di. 4Pilato 'yo 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi ma tia 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ be, kini, Ma isuni ezata agu 'diri ndepiri kᴜ. 5Te yi 'ba e'yo 'yo drinia okposi aga ra, kini, Eri osa 'ba ale 'ba imbazᴜ angᴜ Yudiaari ma alia dria, engazᴜ Galilia ecazᴜ kpere angᴜ 'doria. 6Te Pilato ka eri 'dini, eri zi agu 'diri 'ba Galilini ya. 7Eri ka ni ra eri 'ba Herodeni nyaleniri, eri pe tini Herode vᴜ; isu o'du nde 'dasi Herode ma ngᴜlᴜpi Yerusalemua indi. 8Herode ka Yesuni ndre ra, eri ovᴜ ayikosi tᴜ, a'disikᴜ o'du kakaᴜ eri le eri ndre, erini e'yo erini erilerisi; eri ega i asia i nga tali erini 'yeleri ndre. 9Eri ozi eri e'yo kakaᴜsi; te Yesu omvini e'yo eri tia kᴜ. 10'Ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi 'ba azita sipi 'diyi be oso pa, asᴜ sᴜzᴜ rᴜania okposi. 11Herode pi asikari erini 'diyi be inza eri dri, yi onzi eri indi; yi su rᴜania bongo dipi ndrindriri, nga di eri ti pe mvizᴜ Pilato vᴜ ndo. 12O'du nderisi Herode pi Pilato be eci yi agyirᴜ, te ndra okorisi yi ngu yi onzi onzi. 13Pilato nga 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi omve tualᴜ, 'ba 'ba dri cepi 'diyi pie, 'ba be dria, 14nga 'yo yi tia, Emi eji agu 'diri ma vᴜ kile 'ba 'ba asi ojapi onzirile; te mi ndre, mani eri ma e'yo liria emi drilia, ma isu e'yo emini asᴜ suzᴜ ruania 'diyi ma azi alᴜni eri ndepini yo; 15Herode isuni vini kᴜ indi, a'disikᴜ epe tini ama vᴜ vile. Te mi ndre, eri 'yeni e'yo onzi dri fᴜpi erini drazᴜ ani rari kᴜ. 16Ka'dini ma eri co imbatarᴜ raka, ma nga eri trᴜ ndo. 17Te omu ma alia eri ma trᴜ 'ba arurᴜ alᴜ yi dri. 18Te yi otre o'duko urusi dria tᴜalᴜ, 'yozᴜ kini, Mi ji agu 'diri 'dale, mi trᴜ ama dri Barabani'i! 19'Ba ndra Baraba nderi arurᴜ erini omba 'bale aku nde ma aliarisi, azini erini 'ba fulerisi. 20Pilato nga 'yo yi be dika, erini lezᴜ Yesuni trᴜzᴜ ; 21te yi nga otre uru okposi kini, Mi di eri pati ruaa! Mi di eri pati ruaa! 22Eri 'yo yi tia pale narisi, A'disi? E'yo onzi erini 'yeleri a'di e'yoni ya? Ma isuni e'yo eri ma alia dri fᴜpi erini drazᴜ ani rari kᴜ; e'yo 'disi ma nga eri co imbatarᴜ raka, ma nga eri trᴜ ndo. 23Te yi 'ba otre e'yo be drinia wowo o'duko urusi, 'yozᴜ kini ma di eri pati ruaa. Otreza yini nde di eri ra. 24Pilato li e'yo kini ma 'ye i yini zilerile. 25Eri nga agu nde yini 'bale arujoa omba 'bazasi azini 'ba fuzasiri trᴜ ra, 'ba taka yini a'ileri ; te eri fe Yesuni, yini 'yezᴜ eri be yi asini lelerile. 26Yini eri jiria, yi nga 'ba azini runi Simoni, 'ba Kureniari, bi erini engaria amvᴜa, yi nga pati alaza 'ba eri ma ombetia, jizᴜ Yesu ma vᴜtisi. 27'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ 'diyi, okᴜ lulu ogapi awᴜ wᴜpi erisi 'diyi be, nga eri ma vᴜti bi. 28Te Yesu oja i yi vᴜ, nga ‘yora, Emi ezoanzi Yerusalemua 'diyi la, emi owᴜ masi kᴜ, te emi owᴜ bani emi ngᴜlᴜpisi emi anzipi be. 29Te mi ndre, o'duni nga eca yini 'yozᴜ kini, 'Ba ondorᴜ 'diyi pi yi drilebarᴜ, opojo anzi tipi kᴜ 'diyi pie, ba odekᴜani ndrᴜle kᴜ 'diyi pie! 30O'du ndesi yi nga 'ba 'yo oni ambo 'diyi ma tia. Emi o'de ama dria; azini oni were 'diyi ma tia, Emi a'bᴜ ama dri ci. 31Te yi ka e'yo 'diyi 'ye pati ibirᴜ ma ruaa 'dini, a'dᴜni nga bani i 'ye pati 'wiza ma ruaani ya? 32Yi ji 'ba azini iri, e'yo onzi 'yepi 'diyi, dizᴜ eri be. 33Yi ka eca pari omvele 'Ba Dri Falaniria, yi di eri pati alaza ma ruaa 'daa, 'ba e'yo onzi 'yepi 'diyi be, alᴜ dri ndiria, aziniri dri ejiria. 34Yesu ‘yora, Ata, mi kᴜ e'yo onzi yini ra ; yini e'yo yini 'yeleri nile kᴜrisi. Yi nga odrisi 'be bongo erini nyazᴜ yi eselia. 35'Ba kakaᴜ nga pa oso ndrezᴜ; te 'ba 'ba dri cepi 'diyi nga eri ma dri inza kini, Eri opa ndra 'ba azini 'diyi ra; 'ba 'diri ka ovᴜ Kristo Munguni, erini peleri'i, ma pa i ngᴜlᴜpi'i! 36Asikari ede eri ogutasi indi, yini emuria patiefi ma su drazarᴜri feria eri dri, 37yi ‘yora, Mi ka ovᴜ Opi 'ba Yahudini, mi pa mi ngᴜlᴜpi! 38E'yo siza eri driliari ovᴜ 'dini, 'BA 'DIRI OPI YAHUDINIRI'I. 39'Ba e'yo onzi 'yepi, dile pati alaza ruaa 'diyi ma azi alᴜ o'da eri kini, Mi Kristo'i yo ya? Mi pa mi ngᴜlᴜpi ama be indi! 40Te aziniri nga e'yo omvi, nga ega eri dria, ‘yora, Mi rᴜni Mungu kᴜ, de mi vini e'yo liza nde ma alia alᴜ indi ya? 41Te amarᴜni, yi li e'yo amani 'yeke; te ama isu panga i sipi azi onzi amani beri'i; te agu 'diri 'yeni e'yo onzi alᴜni kᴜ. 42Eri 'yo indi, Yesu, mi ega e'yo mani mini firia suru miniria fo! 43Eri 'yo tinia, Ma 'yo mi tia ada, Andrᴜ mi nga ovᴜ ma be Paradisia. 44Curu'do eri ovᴜ kile etu aziale, angᴜ nga bi inicici oro dri dria kpere etu oromi, 45de etu dini kᴜ; bongo hekalu ma ale alizᴜri nga i ale asi iri. 46Yesu oyᴜ o'duko urusi, kini, Ata, ma kᴜ ma orindi tani mbazᴜ mi dria! Ka e'yo 'diri 'yo 'bo, eri kᴜ i avani fᴜzᴜ ra. 47Ambo asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari ka e'yo i 'yepiri ndre ra, eri inzi Mungu, kini, Agu 'diri eri 'ba kililirᴜni ada! 48'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria yi okᴜpi tualᴜ e'yo amborᴜ 'diri ndrezᴜ 'diyi ka e'yo yi 'yepi 'diyi ndre ra, yi ri mvi agati diza be. 49Te 'ba dria eri nipi 'diyi oso pa re, okᴜ eri vᴜti bipi engapi Galilia 'diyi be, e'yo 'diyi ndrezᴜ. 50Isu agu azini indi, runi Yusufu'i, eri 'ba e'yo amapi 'diyi ma azi, eri 'ba onyirᴜ 'ba kililirᴜni indi, 51sᴜni ndra i ti e'yo yini lileri kani e'yo yini 'yeleri ma alia kᴜ, eri enga aku Yahudini Arimatearᴜria, eri indi suru Munguni ma mile gapiri'i. 52Agu 'diri mu Pilato vᴜ, Yesu ma avᴜ a'izᴜ. 53Eri nga avᴜni e'du va, nga eri ombe bongo emverᴜsi, 'ba eri gᴜle yini gale oni alia, pari yini 'ba avᴜ sazᴜ alenia nga kᴜria. 54O'du 'diri eri O'du afa Edezᴜri, o'du sabatoni eri 'ye e'do e'do. 55Okᴜ emupi eri be engazᴜ Galilia 'diyi bi vᴜtini, yi ndre gᴜle, azini geri avᴜni sazᴜri ra; 56yi mvi, nga ajinguru pi ede odᴜ arikarirᴜri be. O'du sabatonisi yi li ande kile azitani 'yolerile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\