LUKA 24

1O'biti drio drio o'du sabatoni okorisi, yi eca gᴜle tia, ajinguru yini edeleri ejiria. 2Yi isu oni gᴜ i gᴜle tiarisi ra. 3Yi fi ra, te yi isuni Opi Yesu ma avᴜ kᴜ. 4Eri nga eca 'dini, yini abaria e'yo 'disi, mi ndre, 'ba iri oso pa yi ageia bongo emve ndrindrirᴜ be ; 5urini yi biria azini yini yi mile sᴜria va, yi 'yo yi tia, Emi 'ba idrirᴜri nda 'ba draza eselia a'disi ya? 6Eri 'doa yo, te eri enga 'bo; emi ega e'yo erini 'yole emi tia de eri Galiliari, 7kini yi ma fe Mvi 'bani 'ba onzi 'yepi 'diyi ma dria, ma di eri pati alaza ruaa, te o'du nasi eri ma enga dika. 8Yi nga di e'yo erini ega ra, 9yi emvi gᴜle tiarisi, mu e'yo 'diyi olᴜ dria 'ba mᴜdri drini alᴜ 'diyi ma tia, 'ba azini 'diyi be dria. 10Okᴜ nde yi Mariamu Magadaleni pi, Yoana pi, Mariamu Yakobo andri pi, okᴜ azini ovᴜpi yi be 'diyi pie dria, yi olᴜ e'yo 'diyi 'ba ti opele 'diyi ma tia; 11te e'yo 'diyi ovᴜ yi ma milia kile e'yo tokole, yi a'ini e'yo yini kᴜ. 12Te Petero enga, nzᴜzᴜ gᴜlea; eri avu va, nga kiri bongo emverᴜ ndre a'dule; eri ko dri mvi aku inia, i asini osuria e'yo 'dirini i 'yelerisi. 13Mi ndre, o'du nde 'dasi 'ba iri yi ma eselia 'diyi mu aku alᴜ omvele Emau'iria, aku nde pi ma esele Yerusalemu be ekile mailo azirile. 14Yi ovᴜ de e'yo dria yi 'yepi 'diyi nzeria yi ma eselia. 15Eri nga eca 'dini, yini e'yo nzeria azini e'yo oziria yi eselia 'dini, Yesu ma ngᴜlᴜpi eca yi vᴜ ogogo, muzᴜ yi be geria. 16Te yi mile obi yi ci yi kazᴜ eri nizᴜ kᴜ. 17Eri 'yo yi tia, E'yo emini nzele emi eselia emini aciria 'diniri a'di e'yoni ya? Yi oso pa ciri, mile be candirᴜ. 18'Ba alᴜ yi eselia, runi Kiliopa'i, nga e'yo omvi 'yo eri tia, 'Ba lapi Yerusalemua omurᴜ e'yo i 'yepi o'du 'diyisiri nipi kᴜri alᴜ mi'i ya? 19Eri 'yo yi tia, A'di e'yoni ya? Yi 'yo eri tia, E'yo Yesu Nazaretiarini, eri 'ba nabirᴜ okporᴜ azisi azini e'yo 'yozasi Mungu ma milia 'ba dria be, 20te 'ba 'wara kuhanirᴜ 'diyi pi 'ba ama dri cepi 'diyi be, yi fe eri 'ba e'yo lipiri dri dra lizᴜ drinia, yi di eri pati alaza ruaa. 21Te ama 'ba ndra ama asi e'yo 'diri ma dria, kini, eri 'ba ngapi Israeli onzepiniri'i. Te e'yo 'diri ma dria dria, andrᴜ eri o'du na e'yo 'dirini i 'yezᴜ 'bori ma vᴜtia. 22Azini vini indi, okᴜ azini ama eselia yi fe ama osu tᴜ, a'disikᴜ yi ka mu gᴜlea angᴜ trasi, 23ka avᴜni isu kᴜ, yi emu 'yo kini malaika e'da yi yi ma milia, 'yo kini eri idrirᴜ. 24'Ba azini ama eselia fᴜ mu gᴜlea, yi isu e'yo ovᴜ kile okᴜ ndeni olᴜle yi tiarile; te yi ndreni eri kᴜ. 25Eri 'yo yi tia, Emi 'ba ondᴜa kokorᴜ e'yo dria nabini 'yoleri a'ipi emi asia mbele kᴜ 'diyi la! 26Eri onyirᴜni Kristo ma ecandi i e'yo 'diyisi raka, eri nga di fi diza ini ma alia ndo kᴜ ya? 27Eri nga di e'do Musasi, nabi be dria, nga e'yo sile i ma ngᴜlᴜpi ma e'yosi 'diyi ma efi ece yi dri, e'yo siza dria ma alia. 28Yi 'ba eca aku yini muzᴜri vᴜ ogogo. Eri e'da ekile eri 'ye aga agale, 29te yi omi eri okporᴜ kini, Mi ovᴜ nga ama be, te ondre eca ogogo, etuni 'ye 'de 'di. Eri fi ovᴜ yi be. 30Eri nga eca 'dini, eri ka ri va yi be nyaka nyazᴜ 'bo, eri 'du mikate, eri fe asi ndriza drinia, eri anyo aleni fezᴜ yi dri. 31Yi mile zi yi ra, yi ni eri ra; te eri nga afi yi milia ra. 32Yi 'yo yi eselia kini, Ama asi veni te ama alia erini e'yo 'yoria ama tia geria, erini e'yo siza ma efi eceria ama dri kᴜ ya? 33Etu nde 'dasi yi enga ra, mvi Yerusalemᴜa, nga 'ba mᴜdri drini alᴜ 'diyi isu okᴜzarᴜ tualᴜ, 'ba ovᴜpi yi be 'diyi pie; 34'ba 'dayi kini, Opi enga ndi ndi, eri ece i Simoni ma milia 'bo! 35Yi nga e'yo i 'yepi geriari olᴜ, e'yo yini eri nizᴜ erini mikate ma ale anyolerisiri be. 36Yini e'yo nderi 'yoria, Yesu ma ngᴜlᴜpi so pa yi eselia, nga 'yo yi tia, Asi anzurᴜ ma ovᴜ emi vᴜ! 37Te yi rua 'ye ciri, yi 'ye erisi urisi, yi osu kini yi orindi ndre. 38Eri 'yo yi tia indi, Emi asini oti a'disi ya? Emi e'yo ega emi asia 'dini a'disi ya? 39Emi ndre ma dri ma pa be, emi ma ni 'do ma'i; emi va ma rua emi drisi, emi ndre indi; te orindi ovᴜni kalanya be, azini fala be, ekile emini ndrele mani ovᴜzᴜ yi berile kᴜ. 40Eri ka e'yo 'diri 'yo 'bo, eri nga i dri ece yi dri i ma pa be. 41Yini nga a'iria ayiko dri kᴜria, azini yini osule osurisi, eri 'yo yi tia, Afa nyaza emi vᴜ 'dia indi ya? 42Yi nga e'bi osizarᴜ ma esele azini pi fe drinia, 43eri nga 'du, nya yi milia. 44Eri 'yo yi tia, E'yo ndra mani olᴜle emi tia de ma ovᴜ emi be indiri eri 'di'i, kini e'yo dria sile masi azita Musani pi ma alia nabi pie, zaburi pie dria 'diyi ma 'ye yi yi paria. 45Eri nga asisile yini zi e'yo siza vazᴜ, 46eri 'yo yi tia, E'yo ovᴜ sizarᴜ 'dini, kini Kristoni nga candi nya, eri nga enga dika 'ba draza ma eselia o'du nasi, 47azini yi nga asi ojaza e'yo onzi wuzᴜ aniri ma e'yo olᴜ eri ma rusi suru dria ma tia, e'dozᴜ Yerusalemua. 48Emi ovᴜ 'ba e'yo 'diyi ma eti nzepirirᴜ. 49Mi ndre, ma aziza ma Atini azileri ma ti epe emi dria; te emi ma te aku amborᴜa de nga emi suni okpo engapi 'buari emi ruaa kᴜ. 50Eri ji yi amve cazᴜ Betani vᴜ ogogo; eri enga i dri uru, fe asi ndriza yi dri. 51Eri nga eca 'dini, erini asi ndriza feria yi dri, eri awa di i esele yi be, ovᴜ 'duzarᴜ 'bua. 52Yi inzi eri, nga mvi Yerusalemua ayiko amborᴜ be; 53yi nga ovᴜ hekalua indikindi Mungu inzizᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\