LUKA 4

1Yesu ga tre Orindi Alatararᴜsi, ka emvi Yoridaniasi 'bo, Orindi ji eri muzᴜ angᴜ roko driaria, 2o'du kali su obezarᴜ 'ba asᴜ sᴜpiri dri. O'du 'dayisi eri nyani ndra afa kᴜ, te o'du 'dayi ka yi de ra eri ovᴜ abiri be. 3'Ba asᴜ sᴜpiri 'yo eri tia, Mi ka ovᴜ Mungu Mvi'i, mi ma 'yo oniefi 'diri ma tia, ma ofᴜ enyarᴜ. 4Yesu nga e'yo omvi, 'yo eri tia, E'yo si i 'bo kini, 'Ba econi ovᴜ idrirᴜ enyasi a'dule kᴜ. 5'Ba asᴜ sᴜpiri ji eri uru, ece eri dri suru wudrikuruni dria mbelekocici; 6'ba asᴜ sᴜpiri 'yo eri tia, Ma fe mi dri okpo 'diri dria, diza yini be; a'disikᴜ fe yi ma dri ra, 'ba mani lezᴜ fezᴜ driniari dri ma fe ra. 7E'yo 'disi mi ka kᴜmᴜti osi va ma drilia ma inzizᴜ, afa 'diri dria nga ovᴜ mini. 8Yesu omvi e'yo eri tia, E'yo si i 'bo kini, Mi ma inzi Opi Mungu mini, mi ma nga azi eri dri a'dule. 9Eri ji eri Yerᴜsalemua, 'ba eri pa sozᴜ hekalu ma karia dria urᴜ, nga 'yo eri tia, Mi ka ovᴜ Mungu Mvi'i, mi 'be mi 'diarisi va; 10te e'yo si i 'bo kini, Eri nga malaika erini azi e'yo minisi, ma te mi agei, 11azini, Yi nga mi 'du uru dri yinisi, mi kazᴜ mi pa sizᴜ oni dria kᴜ. 12Yesu nga e'yo omvi 'yo eri tia, Eri ovᴜ 'yozarᴜ 'dini, Mi obe Opi Mungu mini kᴜ. 13'Ba asᴜ sᴜpiri ka obeta de kinakina 'bo, kᴜ anga eri were. 14Yesu nga emvi Galilia okpo Orindinisi; e'yo erini nga ku angᴜ ageiniaria dria wakaka. 15Eri imba 'ba pari yini yi okᴜzᴜria, eri ovᴜ inzizarᴜ 'ba driasi. 16Eri mu Nazareti pari erini zozᴜria; nga fi pari 'bani yi okᴜzᴜria o'du sabatonisi, kile erini adrile 'yelerile. Eri nga pa so urᴜ e'yo lazᴜ; 17yi fe eri dri buku nabi Isayani. Eri ka buku zi 'bo, eri isu pari yini sile 'diniri, 18Orindi Opini ovᴜ ma dria, erini odᴜ osᴜle ma dria e'yo barᴜ olᴜzᴜ 'ba aliorᴜ 'diyi ma tiarisi. Eri pe ma ti e'yo otrᴜzani olᴜzᴜ 'ba ovᴜpi ombezarᴜ arurᴜ 'diyi ma tia, azini e'yo yini angᴜ luzᴜ dikari olᴜzᴜ 'ba mileefi draza be 'diyi ma tia, 'ba rua be nyozarᴜ 'diyi ti pezᴜ trᴜzarᴜ, 19eli Opini a'ileri ma e'yo olᴜzᴜ indi. 20Eri tra buku ra, omvi eri 'ba azi ngapiri dri, nga ri va ; 'ba dria ovᴜpi pari 'bani yi okᴜzᴜria 'diyi osᴜ mile eri rᴜaa. 21Eri 'ba 'yo yi tia kini, Andrᴜ e'yo siza 'diri 'ye i i paria emi bilia 'bo. 22'Ba dria yi nze e'yo eti erisi, yi osu tᴜ e'yo anzutirirᴜ efᴜpi eri tilia 'diyisi; yi ‘yora, 'Ba 'diri eri Yusufᴜ mvi'i kᴜ ya? 23Eri 'yo vini yi tia, Adarᴜ emi nga e'yo o'beza 'diri 'yo ma tia 'dini, Ojoᴜ, mi ati mi ngᴜlᴜpi ma rua'i; e'yo amani erile mini 'yele Kaperinaumua 'diyi, mi ma 'ye 'doa angᴜ mi vileria alᴜ indi. 24Eri ‘yora, Ma 'yo emi tia ndi ndi, Nabi ovᴜpi a'izarᴜ angᴜ i vileriari alᴜni yo. 25Te ma 'yo emi tia ada, Ndra ewu Eliyani ovᴜzᴜrisi, ewu 'buni ovᴜzᴜ ecizarᴜ eli na drinia mba azia, liki amboruni ovᴜzᴜ oro drisi driarisi, awᴜzi yi karakaraᴜ 'ba Israelini ma eselia; 26te ti, peni Eliya ma ti 'ba alᴜni yi ma eseliari vᴜ kᴜ pe lᴜ okᴜ alᴜ awᴜzirᴜri vᴜ, kpere aku Sarepeta Sidoniaria. 27Azini ewu nabi Elisani ovᴜzᴜrisi, 'ba ofᴜ be yi kakaᴜ Israeli ma eselia; te yi ma azi alᴜni atini kᴜ, alᴜ Naamani Surioᴜrᴜri ati lᴜni. 28'Ba dria ovᴜpi pari 'bani yi okᴜzᴜria 'diyi ka e'yo 'diyi eri ra, aoko ti yi asia tre. 29Yi nga enga uru eri 'bezᴜ akuarisi amve, yi 'ye eri ji oni aku yinini ovᴜzᴜ driniari ma tia, yi ma 'be eri va ombe dria ani beni. 30Te eri aga yi eselesi, mu ra. 31Eri si va Kaperinaumu aku Galilinia. Eri ovᴜ yi imbaria sabatosi; 32yi osu tᴜ imbata erinisi, a'disikᴜ e'yo erini olᴜleri ovᴜ okpo be. 33Pari 'bani yi okᴜzᴜria, isu agu alᴜ indi ovᴜpi orindi onzi alata kokorᴜri be eri aliari; eri oyᴜ o'duko urusi, 34Wa wo! E'yo amani mi be ngoni ya, mi Yesu 'ba Nazaretiari la? Mi emu di ama dri ja ya? Ma ni mi ra, mi 'Ba Alatararᴜ Munguni. 35Yesu nga ega drinia kini, Mi adri ciri, mi efᴜ eri ma aliasi! Orindi onzi ka eri 'be va yi ma eselia 'bo, eri efᴜ eri ma alia coti, te kᴜni eri ma rᴜa onzi kᴜ. 36Yi dria ovᴜ osutasi, yi nga e'yo 'yo yi eselia kini, 'Dini 'diri a'di e'yoni ya? A'disikᴜ eri azi orindi onzi ondirᴜ 'diyi ecoza be azini okpo be, yini fᴜzᴜ ani. 37E'yo erini nga di ku pari dri dria angᴜ ma ageia ra. 38Eri nga enga uru, fᴜ pari 'bani yi okᴜzᴜriasi, nga fi Simoni vile joa. Isu rua driza amborᴜ bi Simoni ma idrinini, yi nga eri zi eri ma e'yosi. 39Eri so pa drilenia, nga ega rua driza nde ma dria; azo nga eri kᴜ ani ra; coti eri nga enga uru azi 'yezᴜ yi dri. 40Etuni caria 'bile tia ogogo, 'ba dria ovᴜpi 'ba yini azorᴜ azo ndᴜ ndᴜsi 'diyi be 'diyi nga yi eji eri vᴜ; eri nga dri ti yi dria alᴜ alᴜ, eri ati yi rua dria ra. 41Orindi onzi fᴜ 'ba kakaᴜ ma ruaa, yini oyᴜria uru 'yoria kini, Mi Mvi Munguni! Te eri ega yi dria, eri a'ini yi dri e'yo 'yozᴜ kᴜ, yini nile kini eri ovᴜ Kristo'irisi. 42Angᴜ ka ati ra, eri fᴜ amve mu roko dria. 'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga eri nda, nga emu eri vᴜ, yi le eri oga si, eri kazᴜ yi kᴜzᴜ kᴜ; 43te eri 'yo yi tia, Ma ma olᴜ e'yo barᴜ suru Mungunirini aku azini ma tia indi; a'disikᴜ epe ma ti e'yo 'disi. 44Eri ovᴜ e'yo olᴜria Galilia pari 'bani yi okᴜzᴜria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\