LUKA 7

1Eri ka de e'yo erini olᴜzᴜ 'ba ma bilia dria 'bo, vilerisi eri fi Kaperinaumua. 2Isu asikari amborᴜ asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari ma ati'bori azorᴜ, eri 'ye dra dra, te eri le eri tᴜ. 3Eri ka e'yo Yesuni eri ra, eri pe 'ba 'wara Yahudini ma ti eri vᴜ, eri zizᴜ eri ma emu ati'bo erini pazᴜ. 4Yi ka emu Yesu vᴜ 'bo, yi nga matᴜ 'ba eri vᴜ asi driasi, kini, Eri 'ba onyi beni, si te mini e'yo 'diri 'yezᴜ eri dri ra, 5a'disikᴜ eri le suru amani ra, eri ma ngᴜlᴜpi si jo 'bani yi okᴜzᴜri ama dri indi. 6Yesu mu yi be. Eri ka ca ogogo jo nde vᴜ 'bo, ambo asikari tᴜrᴜ alᴜ ma driliari pe agyi erini ti eri vᴜ, 'yozᴜ eri tia kini, Opi, mi ecandi mi kᴜ, ma funi dri mini fizᴜ jo mania kᴜ; 7e'yo 'disi ma egani vini ma fu dri emuzᴜ mi vᴜ ra 'dini kᴜ. Te mi 'yo lᴜ e'yo'i, ati'bo mani ma ruani nga ati ani. 8'Dini ma'i indi ma inzita fe ambo ma driliari dri, asikari indi yi inzita fe ma dri: ma adri 'yo 'ba alᴜri tia, Mi mu, eri mu ra; 'ba aziniri ma tia, Mi emu, eri emu ra; ati'bo mani ma tia, Mi 'ye 'diri, eri 'ye ra. 9Yesu ka e'yo 'diyi eri ra, eri nga osu erisi, nga i oja 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ i vᴜti bipi 'diyi vᴜ, nga 'yo yi tia, Ma 'yo emi tia, ma isuni nga a'ita amborᴜ 'donile kᴜ, e, ka tro Israeli ma eselia ti. 10'Ba ti pele 'diyi ka mvi joa, yi isu ati'bo ma rua ati de 'bo. 11Eri nga eca 'dini, o'du 'diri ma vᴜtia were, eri nga mu aku omvele Naini'iria; 'ba erini imbale 'diyi mu eri be tualᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ be kakaᴜ. 12Eri ka eca aku nde ma kali tia ogogo, mi ndre, yi mva andrini tile ilipilirᴜri ma avᴜ aro ji sazᴜ, te andrini awᴜzini; 'ba kakaᴜ aku ndea 'diyi mu eri be indi. 13Opi ka eri ndre ra, yiki nga eri fu erisi, eri 'yo tinia, Mi wᴜ kᴜ. 14Eri nga si ogogo, nga aro avᴜ 'duzᴜri ma rua elo; 'ba eri jipi 'diyi yi oso pa. Eri 'yo, Karilaᴜ, ma 'yo mi tia, mi enga uru. 15Avᴜ enga di, ri urulesi, eri 'ba e'yo 'yo indi. Eri fe eri andri dri. 16Uri bi 'ba dria, yi inzu Mungu kini, Nabi amborᴜ enga ama eselia 'bo! azini kini, Mungu andri 'ba erini 'bo! 17E'yo erini 'diri ku angᴜ Yudiani ma alia dria, azini angᴜ ageiniaria dria. 18'Ba Yohanani imbale 'diyi olᴜ e'yo 'diyi dria eri tia. 19Yohana omve 'ba erini imbale 'diyi iri i vᴜ, pe yi ti Opi vᴜ, kini, Mi 'ba emupiri'i ya, kani ama 'ba azini te? 20'Ba nde ka eca eri vᴜ, yi ‘yora, Yohana 'ba baputizi fepiri pe ama ti mi vᴜ, 'yozᴜ, Mi 'ba emupiri'i ya, kani ama 'ba azini .te? 21Etu 'dasi eri ati azo 'ba ruaa kakaᴜ, dra ndᴜ ndᴜ pie, orindi onzi pie, eri fe 'ba mileefi odraza be 'diyi kakaᴜni angᴜ luzᴜ dika. 22Eri nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Emi mu afa emini ndrele azini erile 'diyi ma e'yo olᴜ Yohana tia: 'ba mileefi odraza 'diyi angᴜ lu dika, 'ba acozarᴜ 'diyi aci aci, 'ba ofᴜ be 'diyi ma rua eca alarᴜ, 'ba bile dirinyarᴜ yi e'yo eri, 'ba odrapi 'diyi enga idrirᴜ, yi e'yo bari olᴜ 'ba aliorᴜ ma tia. 23'Ba abapi ma e'yosi kᴜri eri drilebarᴜ. 24Ojioᴜ Yohanani ka di mu 'bo, eri 'ba e'yo Yohanani 'yo 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma tia 'dini kini : Emi fᴜ mu angᴜ roko dria a'di afa lu ya? Ozᴜ i oyapi olisiri ya? 25Te emi fᴜ mu a'di afa ne ya? Emi mu agupi bongo menemene supiri ndre ya? Mi ndre, 'ba bongo ndriza supi afa aluza nyapi 'diyi adri ovᴜ opi ma akua. 26Te emi fᴜ mu a'di afa ne ya? Emi fᴜ nabi ndre ya? Awa'dini, ma 'yo emi tia, emi fᴜ agu 'ba nabirᴜ 'diyi agapiri ndre. 27'Ba 'diri eri 'ba yini e'yoni sile 'bori'i, kini, Mi ndre, ma pe ojioᴜ mani ma ti mi milia, eri nga geri mini ede mi drilia. 28Ma 'yo emi tia, 'ba dria okᴜni osile 'diyi ma eselia, 'ba Yohanani agapini yo; te 'ba werearᴜ tᴜ suru Munguniari aga eri ambosi ra. 29'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria ka eri 'bo, 'ba musoro okᴜpi 'diyi be, yi a'i kini Mungu eri kililirᴜ ra, yini baputizi Yohanani feleri bilerisi. 30Te 'ba Farisaini piyi 'ba azita imbapi 'diyi be, yi ga yi ma ngᴜlᴜpisi e'yo amaza Munguni a'ikokorᴜ si, yini baputizi Yohanani bile kᴜrisi. 31Ma nga 'ba a'bianzirᴜ 'diyi o'bi eceta ngonilesi ya? Yi ovᴜ a'di afale ya? 32Yi ovᴜ kile anzi ripi pari afa ozizᴜria yi agyi omvepi 'diyile, yi 'yo kini, Ama vᴜ ejeleko emi dri, te emi tᴜni ongoni kᴜ; ama ga lulu, te emi owᴜni kᴜ. 33Te Yohana baputizi fepiri eca ra, nyani enya kᴜ, mvuni patiefi ma su kᴜ indi; te emi 'yo, Eri orindi onzi be. 34Mvi 'bani eca ra, nya ra, mvu ra; te emi kini vini, Mi ndre, agu anyamgbolorᴜ patiefi ma sᴜ mvupi tᴜri'i, eri agyi 'ba musoro okᴜpi 'diyi pini 'ba e'yo onzi 'yepi 'diyi be! 35Te ondᴜa ovᴜ ecezarᴜ kililirᴜ anzi ini driasi. 36'Ba Farisaini alᴜ zi eri tia eri ma nya i be. Eri fi di 'ba Farisaini ma joa, nga ri va nyaka tia. 37Te mi ndre, okᴜ onziri indi aku nde ma alia; eri ka ni ra kini eri ri nyaka tia 'ba Farisaini ma joa, eri eji odᴜ aji be arikarirᴜ lu'bu emverᴜ ma alia, 38erini pa soria eri ngᴜkᴜa panialerᴜ awᴜ be, eri 'ba mindre osᴜ eri ma pa dria, nga ini dribi i ma driarisi, nga pani ndrᴜ, efizᴜ odᴜ aji be arikarirᴜ nderisi. 39Te 'ba Farisaini eri omvepiri ka ndre ra, eri 'yo i asia kini, 'Ba 'diri ka te nabini, eri te ni ra kini okᴜ i ma rua elopiri eri a'di'i ya, azini eri okᴜ ngonini ya, te eri okᴜ onzini. 40Yesu nga e'yo omvi 'yo eri tia, Simoni, ma ovᴜ e'yo azini be 'yozᴜ mi tia. Eri kini, 'Ba 'ba Imbapiri, te di mi 'yo. 41'Ba iri nya 'ba azini ma afa marirᴜ; alᴜri nya silingi tᴜrᴜ towi, aziniri nya silingi kali towi. 42Afani ovᴜle yi dri mari omvizᴜ yorisi, eri nga mari nde ti adi yi dri iri tro. 'Ba iri 'diyi ma eselia a'dini nga ani eri le tᴜnini ya? 43Simoni nga e'yo omvi, nga ‘yora, Ma ega 'ba erini mari ti adizᴜ eri dri tᴜri'i. Eri 'yo eri tia, Mi li e'yo 'yeke. 44Erini i ojaria okᴜ vᴜ, eri 'yo Simoni tia, Mi ndre okᴜ 'diri ra ya? Ma fi jo minia, te mi feni yi ma dri ma pa ojizᴜ kᴜ, te eri osᴜ mindre ma pa dria, ini yi i dribisi. 45Mi zini ma ndrᴜtasi kᴜ, te eri'i, engazᴜ mani efiria 'daa, kᴜni ma pa ndrᴜzarᴜ kᴜ. 46Mi efini mizeitu odᴜ ma dria kᴜ, te eri efi ma pa odᴜ aji be arikarirᴜrisi. 47E'yo 'disi ma 'yo mi tia, ezata erini ovᴜpi karakaraᴜ 'diyi ovᴜ wuzarᴜ, te eri le ma tᴜ; te 'ba yini e'yo onzi wule drinia wereri, eri le were. 48Eri di 'yo okᴜ ma tia, E'yo onzi mini ovᴜ di wuzarᴜ. 49'Ba ripi eri be nyaka tia 'diyi 'ba e'yo 'yo yi asia, Agu nde e'yo onzi wupi 'diri a'di'i ya? 50Eri 'yo okᴜ nde ma tia, A'ita mini pa mi 'bo; mi mvi asi anzurᴜ be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\