LUKA 8

1Eri nga eca 'dini o'du 'diyi ma vᴜtia, eri nga aci aku amborᴜ 'diyi vᴜsi were 'diyi be, e'yo barᴜ suru Mungunirini olᴜzᴜ, 'ba erini mᴜdri drini iri 'diyi mu eri be indi, 2okᴜ azini ndra orindi onzi be, kani azo ndᴜ ndᴜ be, erini atile 'diyi pie : Mariamu omvele Magadaleni orindi onzini efᴜzᴜ eri alia aziriri pi, 3Yoana, Kuza 'ba afa Herodeni ma agei tepiri vile okᴜri pie, Susana pie, okᴜ azini pie kakaᴜ, adripi eri ma aza kopi afa yinisi 'diyi. 4'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ ka yi okᴜ ra, 'ba engapi aku vᴜsi aku vᴜsi emupi eri vᴜ 'diyi be dria, eri 'yo yi tia e'yo o'bezani: 5'Ba ori ripiri fᴜ ori erini ri; erini riria, azini nga o'de geri tia, 'ba yi nga otᴜ pasi, aria 'bua 'diyi nga o'du nya ra. 6Azini nga o'de kata dria; ori nde enga ra, nga onyu mbele mbele, nyakuni ovᴜle anzurᴜ kᴜrisi. 7Azini o'de oci talaa; oci nga zo yi be, nga yi ondri. 8Azini nga o'de nyaku onyi beri ma alia, yi nga enga ra, nga efi 'ya tᴜrᴜ alᴜ. Erini e'yo 'diri 'yoria, eri oyᴜ uru, 'Ba bile be e'yo erizᴜri ma eri ra. 9'Ba erini imbale 'diyi nga e'yo o'beza 'diri ma efi ngoni yari zi eri tia. 10Eri 'yo yi tia, Eri ovᴜ fezarᴜ emi dri suru Munguni ma e'yo zizarᴜ 'diyi nizᴜ; te 'ba acepi 'diyi dri yi e'yo ece e'yo o'bezasi, yini ndreria yi ma ndre kᴜ, yini eriria indi yi ma va etini kᴜ. 11E'yo o'beza 'diri eri 'dini: Ori nde eri e'yo Munguni. 12'Ba geri tia 'diyi yi 'ba e'yo eripi 'diyi, te vutinia 'ba asᴜ sᴜpiri nga emu e'yo pa yi asia, yi kazᴜ ayizᴜ ovᴜzᴜ pazarᴜ kᴜ. 13'Ba kata dria 'diyi yi 'di, yi 'ba e'yo eripi a'ipi ayikosi 'diyi, te yi ovᴜ ola kokorᴜ, yi a'i o'du were, te o'du obetani ka eca ra yi kᴜ ra. 14Ori o'depi oci talaa 'diyi, yi 'ba e'yo eripi 'diyi, te yi ka mu geri yinia, asi otiza pi, lonyi pie, ayiko idri 'dirini pie nga yi ondri ra, awini di efi 'ya de dria kᴜ. 15Ori o'depi nyaku onyi beri ma alia 'diyi, yi 'ba e'yo eripi asi lokiri kokorᴜ onyirᴜrisi 'diyi, yi bi e'yo nde ci, azini yi efi 'ya asi tezasi. 16'Ba alᴜni tala 'ipi tini opipi afazᴜsi cini yo, kani 'bapi gbolo etiani yo; te yi eri 'ba afa tala 'bazᴜri ma dria, 'ba efipi joa 'diyi nga dizani ndre beni. 17Afa zizarᴜ alᴜni ngani ovᴜ e'dakokorᴜ kᴜ, afa tani mbaleri alᴜni ngani ovᴜ nikokorᴜ, fᴜzᴜ mgborᴜ kᴜni kᴜ. 18E'yo 'disi emi ma ndre geri emini e'yo erizᴜri; 'ba afa beri dri yi nga afa fe, te 'ba afa kokorᴜri ma dria, yi nga afa erini egale kini eri ovᴜ yi be indiri pa ra. 19Andri erini pi adripi erini be yi mu eri vᴜ, te econi yini ecazarᴜ eri vᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri kᴜ. 20'Ba olᴜ eri tia, Mi andri pi mi adripi be yi so pa amve, yi le mi ndre. 21Te eri omvi e'yo, nga 'yo yi tia, Ma andri pi ma adripi be yi 'ba e'yo Munguni eripi 'yepi 'diyi. 22Te eri nga di eca 'dini o'du nde 'dayi ma azinisi, eri fi oguru alia, eri ma ngᴜlᴜpi pi 'ba erini imbale 'diyi be, eri 'yo yi tia, Ama ma zo miri tia 'aa'dasi. Yi nga mu ra, 23te ogurᴜni aciria miri dria eri 'ba o'du ko. Te oli amborᴜ nga enga li miri ma dria, yi 'ye ga ogurᴜ alia tre, yi ovᴜ e'yo ewarᴜ ma alia drile-onzirᴜ. 24Yi eca eri vᴜ, yi orᴜ eri ra, kini, Ambo la! Ambo la! Ama dri ja 'do fo! Eri nga enga ra, nga ega oli pi ma dria yi ombᴜpi ombᴜri be ; yi nga pa so ndi, angᴜ nga ndri tili. 25Eri 'yo yi tia. A'ita emini ngoa ya? Te yi ovᴜ urisi, yi osu tᴜ, yi nga e'yo 'yo yi eselia kini, 'Ba 'diri eri 'ba ngoni ngori'i ya, erini e'yo azizᴜ oli pi ma tia miri be, yini e'yo erini inzizᴜ 'dini? 26Yi eca angᴜ 'ba Gerasenini, i otipi Galili beria. 27Eri ka efᴜ oguruasi erini ecazᴜ yi kutia 'boria, agu azini engapi akua ovᴜpi orindi onzi be eri ma aliari nga dri fᴜ eri be ; o'du kakaᴜ eri suni bongo kᴜ, ovᴜni joa kᴜ te eri adri ovᴜ nyadri eselia. 28Eri ka Yesuni ndre ra, eri oyᴜ urᴜ, eri eco i va eri ma drilia, nga 'yo o'duko urusi kini, E'yo mini ma be ngoni ya, Yesu mi Mvi Mungu Uru Tᴜrini? Ma matᴜ 'ba mi vᴜ, mi ecandi ma kᴜ. 29A'disikᴜ eri ovᴜ orindi onzi alata kokorᴜri aziria, kini eri ma fᴜ agu nde ma alia ra. (Te eri bi eri ewu kakaᴜ; yi adri eri ombe anzirikᴜ pisi emve be eri agei tezᴜ, te eri nga afa eri ombezᴜ 'diyi onyo ra, orindi onzi nga eri dro angᴜ roko dria.) 30Yesu zi eri tia kini, Mi ru a'di'i ya? Eri ‘yora, Kakaᴜ'i; orindi onzi kakaᴜni file eri rᴜaarisi. 31Orindi onzi nde nga matᴜ 'ba eri vᴜ eri ma azi yi fᴜzᴜ muzᴜ 'bilea kᴜ. 32Isu ezo ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ yini iribi nyaria oni ombetia; yi nga matᴜ 'ba eri vᴜ eri ma fe geri yi dri fizᴜ ezo nde 'diyi ma alia ani. Eri nga geri fe yi dri ra. 33Orindi onzi yi nga efᴜ agu aliarisi ra, nga di fi ezo alia; ezo ongᴜlᴜmᴜrᴜ afi rri nzᴜzᴜ angᴜ gulukurᴜ ma aliarisi o'dezᴜ miria, nga odra yisi. 34'Ba yi ocepi 'diyi ka afa i 'yepiri ndre ra, yi nga apa ra, e'yo 'di olᴜzᴜ aku amborᴜ pi ma alia angᴜ ageinia 'diyi be. 35Yi efᴜ afa i 'yepiri ndrezᴜ, yi eca Yesuvᴜ, yi isu agu te orindi onzini efᴜzᴜ aleniari erini riria Yesu ma paalerᴜ, bongo be ruaa, asisile be kililirᴜ ; yi ovᴜ ani urisi. 36'Ba te e'yo 'di ndrepi yi milesi 'diyi nga e'yo 'ba orindi onzi berini i pazᴜri olᴜ yi tia. 37'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria angᴜ 'ba Gerasenini ma ageia 'diyi nga zi eri tia, kini eri ma kᴜ yi ra; te uri bi yi tᴜ; eri nga fi oguru alia, mvi ra. 38Te agu te orindi onzini efᴜzᴜ aleniari 'ba matᴜ eri vᴜ, kini i ma ovᴜ eri be; te eri pe tini mvizᴜ, kini, 39Mi mvi jo minia, mi ece e'yo amborᴜ Munguni 'yele mi beri. Eri mu ra, eri nga di e'yo amborᴜ Yesuni 'yele eri beri olᴜ aku amborᴜ ma alia dria. 40Yesu ka emvi ra, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga eri a'i ayikosi, yi driani ovᴜle eri tele terisi. 41Mi ndre, agu nga emu ra, rᴜni Yairo'i, eri 'ba amborᴜ pari 'bani yi okᴜzᴜria; eri eco i va Yesu ma palaa, nga matᴜ 'ba eri vᴜ kini eri ma emu fi jo inia, 42a'disikᴜ eri ovᴜ zamva erini be alᴜ ilipilirᴜ, eli be dria mᴜdri drini iri, te eri 'ye dra dra. Te erini muria, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ omi eri ci ci. 43Okᴜ ovᴜpi azo arini razᴜ ruaniari be eli mᴜdri drini iri, afa erini fepi depi dria ojoᴜ dri ti, ruanini ecozᴜ atizᴜ ani ojoᴜ alᴜani dri kᴜri, 44nga emu geri eri ngᴜkᴜarisi, nga bongo erini ma ti elo; coti ari raza erini nga nzu ra. 45Yesu kini, A'di elo ma ruani ya? 'Ba dria ka ga si, Petero nga ‘yora, Ambo la, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ga mi ageia tre, yi mi rua omi omi! 46Te Yesu ‘yora, 'Ba azini elo ma rua ra; mani nile kini okpo fᴜ ma ruaa 'borisi. 47Okᴜ ka ndre ra kini i econi i zizarᴜ kᴜ, eri emu rua yaza be, nga i eco va eri drilia, nga e'yo eti fepi ini eri rua elozᴜri olᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma milia dria, e'yo i ruani atizᴜ cotiri be. 48Eri 'yo eri tia, Ma zi, a'ita mini pa mi 'bo; mi mu di asi anzurᴜ be. 49De erini nga e'yo 'yoria, 'ba azini engapi 'ba amborᴜ pari 'bani yi okᴜzᴜriari ma joari nga emu ra, nga 'yo kini, Mi zi dra 'bo; mi ecandi 'Ba 'ba Imbapiri dika kᴜ. 50Te Yesuni e'yo nde eriria, omvi e'yo tinia kini, Mi rᴜ kᴜ; mi a'i lᴜ kiri'i, eri nga ovᴜ pazarᴜ ra. 51Eri ka di eca akua 'bo, eri a'ini 'ba azinini fizᴜ i be kᴜ, pe lᴜ Petero pi, Yohana pie, Yakobo pie, zamva ma ati pi andri be a'dule. 52'Ba driani awᴜ wᴜria azini lulu garia erisi, eri ‘yora, Emi wᴜ kᴜ; eri drani kᴜ, te eri o'du ko. 53Yi ogu eri ogu ogu, yini nile kini eri dra te 'borisi. 54Te eri bi eri dri, nga eri omve kini, Zamva, mi enga urᴜ. 55Orindi erini emvi ra, eri enga perepere urᴜ; eri azi 'ba ma fe afa nyaza eri dri. 56'Ba eri tipi 'diyi osu tᴜ; te eri azi yi tia kini yi ma olᴜ e'yo ovᴜpi 'yezarᴜ 'diri 'ba alᴜni ma tia kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\