LUKA 9

1Eri omve 'ba mᴜdri drini iri 'diyi tualᴜ, nga yi dri okpo pi fe e'yo ecozani be, orindi onzi ma dria azini azo atizᴜ. 2Eri pe yi ti suru Munguniri ma e'yo olᴜzᴜ, 'ba rua atizᴜ indi. 3Eri 'yo yi tia, Emi ma 'du afa acitani alᴜni kᴜ, kani kalini, kani jᴜrᴜani, kani enyani, kani silingini; emi ma 'du koti iri iri kᴜ. 4Jo dria emini fizᴜ aleniaria emi ma ovᴜ 'daa, emi ma fᴜ 'dasi. 5Te 'ba ka emi a'i kᴜ, emini aku 'dari kᴜria emi ma we irifᴜra emi paari 'daa, e'yo eti nzezᴜ yi ma dria. 6Yi ko dri mu aku vᴜsi aku vᴜsi, e'yo bari olᴜzᴜ, 'ba rua atizᴜ angᴜ drisi dria. 7Te opi Herode eri e'yo Yesuni 'yele 'diyi dria ra, eri aba tᴜ e'yo 'ba azinini 'yole kini Yohana enga 'ba draza eselia 'borisi, 8te 'ba azini kini Eliya e'da ini, 'ba azini kini nabi 'ba oku drio 'diyi ma azi enga dikani. 9Herode nga ‘yora, Ma li Yohana ma dri ma'i; te 'ba 'diri mani e'yo awa'dinile 'diyi erizᴜ eri ma e'yosiri a'di'i ya? Eri le eri ndre ani. 10'Ba ti opele 'diyi ka emvi ra, yi olᴜ eri tia e'yo dria yini 'yeleri. Eri nga i nze 'ba ini 'diyi be 'ba ma eseliarisi, nga yi ji aku omvele Betesaida'iria. 11Te 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka ni ra, yi mu vᴜtinia ; eri a'i yi ra, nga suru Munguni ma e'yo 'yo yi be, nga vini 'ba rua atiza lepi 'diyi ati ra. 12Etu si ka 'ba ambi 'bo, 'ba mᴜdri drini iri 'diyi emu ra, nga 'yo eri tia, Mi pe 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ti mvizᴜ, yi ma mu aku ama ageia 'diyi vᴜsi angᴜ ageiniari be, yi ma isu pari lazᴜ, nyaka ndazᴜ yi dri, a'disikᴜ ama ovu 'doa angᴜ roko driaria. 13Te eri 'yo yi tia, Emi fe yi dri nyaka nyazᴜ emi'i. Yi ‘yora, Afa amani ovᴜzᴜ yi be 'diyi lᴜ kiri mikate towi e'bi iri be a'dule—ama ka mu nyaka jezᴜ 'ba 'doyi dria dri kᴜria. 14Te 'ba agupirᴜ 'diyi yi kile alifᴜ towile. Eri nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Emi ma fe yi ma ri va eselesi eselesi, ekile 'ba kali towi kali towi. 15Yi 'ye 'dinile, yi fe yi ri va dria. 16Eri 'du mikate towi e'bi iri be 'diyi, eri nga i mile enga 'bua, nga asi ndriza a'i drinia, nga nyo fe 'ba erini imbale 'diyi dri 'bazᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma palaa. 17Yi nya ra, yi dria nga tra ra. Yi okᴜ jolokoni acepi onyozarᴜ 'diyi evᴜ mᴜdri drini iri. 18Eri nga eca 'dini, erini Mungu ziria a'dulesi, 'ba erini imbale 'diyi ovᴜ eri be indi; eri zi yi tia kini, 'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kini ma a'di'i ya? 19Yi nga e'yo omvi, ‘yora, Yohana baputizi fepiri'i; 'ba azini kini, Eliya'i; 'ba azini kini nabi oku drio 'diyi ma azi enga dikani. 20Eri zi yi tia, Te emi'i, emi 'yo ma a'di'i ya? Petero nga e'yo omvi, 'yo kini, Mi Kristo Munguniri'i. 21Te eri imba yi okposi, eri azi e'yo yi dri yi ma olᴜ e'yo 'diri 'ba alᴜni ma tia kᴜ, 22kini, Mvi 'bani ma isu candi kakaᴜ, 'ba 'wara piyi ma ga eri si kuhani amborᴜ 'diyi pie, karani pie, yi ma fu eri ra, o'du nasi eri ma enga 'ba draza ma eselia dika. 23Eri 'yo yi tia dria, Ba azini ka le ma vᴜti bi, eri ma ga i ma ngᴜlᴜpi si, eri ma 'du pati alaza iniri etu vᴜsi etu vᴜsi, eri ma bi ma vᴜti ani. 24'Ba dria alᴜ alᴜ ka le idri ini pani, idri eriniri nga dri ja ra; te 'ba dria alᴜ alᴜ ka idri ini ma dri ja e'yo manisini, eri nga eri pa ra. 25Te 'ba ka angᴜ wudrikuru dria isu eri ma orodrirᴜ, te eri ma ngᴜlᴜpi ka dri ja ra, kani ovᴜ ndezarᴜ e'yo lizasi ra, e'yo 'diri nga eri aza ko ngoni ngoni ya? 26Te 'ba ka ovᴜ drinzasi masi azini e'yo mani 'yole 'diyisi, Mvi 'bani eri nga ovᴜ drinzasi 'ba nde 'dirisi o'du erini emuzᴜ diza eri ma ngᴜlᴜpi pini, Ata erini pie, malaika alatararᴜ pieri berisi. 27Te ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba pa sopi 'doa 'diyi ma azi indi, yi ngani dra ma aji 'bi 'de kᴜ, de nga yini suru Munguni ndreria kᴜria. 28Eri nga eca 'dini o'du aro e'yo erini 'yole 'diyi ma vᴜtia, eri 'du Petero pi, Yohana pie, Yakobo pie, nga tu yi be oni dria Mungu zizᴜ. 29Erini Mungu ziria mile erini ma wura nga i oja ndᴜ, bongo erini nga mve emve ndrindri dizarᴜ. 30Mi ndre, 'ba iri yi e'yo 'yo eri be, yi Musa pi Eliya be; 31yi e'da diza alia, yi nga asiza erini ngapi i 'yepi i paria Yerusalemuari ma e'yo 'yo. 32Petero pi, 'ba ovᴜpi eri be 'diyi pie, yi ma mile ovᴜ o'du dri nzizarᴜ, te yi ka di orᴜ 'bo, yi nga diza erini ndre, azini 'ba iri pa sopi eri be 'diyi. 33Eri nga eca 'dini, yini eri kᴜria Petero 'yo Yesu tia, Ambo la, onyirᴜ amani ovᴜzᴜ 'doa; mi fe ama si boroko na, alᴜ mini, alᴜ Musani, alᴜ Eliyani —te eri nini e'yo erini 'yoleri kᴜ. 34Erini e'yo 'diyi 'yoria, iriti nga esi yi dria, endriniri nga yi a'bᴜ ci; yini firia iriti alia uri nga yi bi ra. 35Te o'duko nga efᴜ iriti ma alia kini, 'Ba 'diri eri ma Mvi, mani peleri'i ; emi eri e'yo erini! 36O'duko ka de e'yo 'yozᴜ 'bo, yi isu di Yesuni a'dule. Yi adri ciri o'du 'dayisi, yi olᴜni 'ba alᴜni tia afa yini ndreleri ma e'yo alᴜni kᴜ. 37Eri nga eca 'dini, drusi yini esiria oni driarisi va, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ nga dri fu eri be. 38Isu agu alᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia eri nga otre uru kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ma matᴜ 'ba mi vᴜ, mi ndre mva mani, eri mva mani alᴜ ilipilirᴜrili'i 39te mi ndre, orindi adri eri bi, eri nga di otre coti; eri rᴜa nga ya ya, kafuto emizᴜ eri ma tilia, ka eri rua osi akazarᴜ 'bo, orindi nde nga eri kᴜ ewarᴜ ndo. 40Ma 'ba matᴜ 'ba mini imbale 'diyi vᴜ yi ma dro eri amve, te econi yini kᴜ. 41Yesu nga e'yo omvi, 'yo kini, Emi a'bianzi a'ita kokorᴜ emi ojapi onzirᴜ 'diyi la, ma nga ovᴜ emi be ewu ngopi ma ecandizᴜ emisi ya? Mi eji mvi mini 'doa. 42Erini nga emuria, orindi nga eri rᴜa asi ra, nga eri oya okposi indi. Te Yesu nga ega orindi onzi ma dria, nga mva ma rua ati ra, nga eri omvi fe ati dri. 43'Ba dria yi osu tᴜ okpo amborᴜ Mungunirisi. De 'ba dria yini osuria e'yo dria erini 'yele 'diyisi, eri nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, 44Emi fe e'yo 'diyi ma fi emi bilia; yi 'ye Mvi 'bani fe 'ba ma dria. 45Te yi nini e'yo 'diri kᴜ, e'yo 'diri ma eti ovᴜ zizarᴜ yi dri, yi ma va eri kᴜ beni; yi rᴜ e'yo 'diri zizᴜ eri tia indi. 46Agata efᴜ yi eselia, kini yi eselia 'ba amborᴜ agapiri a'di'i ya. 47Te Yesuni agata gaza yi asiari niria, eri nga mva were 'du, fe pa sozᴜ i ageia, 48nga 'yo yi tia, 'Ba azini ka mva 'diri a'i ma rusi, eri di ma a'i, te 'ba ma a'ipiri eri di 'ba ma ti epepiri a'i; a'disikᴜ 'ba ovᴜpi emi dria ma eselia werearᴜ tᴜri, 'ba 'diri eri 'ba amborᴜni. 49Yohana nga e'yo omvi, 'yo ra Ambo la, ama ndre 'ba azini erini orindi onzi odroria mi rusi; ama oga eri dri si, erini mi vᴜti bile ama be kᴜrisi. 50Te Yesu 'yo eri tia, Emi oga eri kᴜ; a'disikᴜ 'ba emi dri arupi kᴜri eri 'ba fipi eminirᴜri'i. 51Eri nga eca 'dini, etu yini eri 'duzᴜ 'buari ka 'ye eca ogogo, eri 'ba mile erini okporᴜ muzᴜ drile Yerusalemua. 52Eri nga ojioᴜ ma ti ope muzᴜ i drilia; 'ba nde 'diyi nga mu ra, nga fi aku 'ba Samariaa 'diyinia, yi ma ede ani afa kᴜ ngonde eri dri beni; 53te 'ba aku ndea 'diyi a'ini eri kᴜ, erini i mile 'bale muzᴜ Yerusalemuarisi. 54Te 'ba erini imbale Yakobo pi Yohana be 'diyi ka ndre 'dini, yi ‘yora, Opi, mi le ama ma omve aci ma esi 'buarisi va yi dri jazᴜ ya? 55Te eri nga ti co vile, nga ega yi dria. 56Yi mu aku azinia. 57Yini muria geria, agu alᴜ nga 'yo eri tia, Ma nga mi vᴜti bi pari mini muzᴜria dria. 58Te Yesu 'yo tinia, Obalako ovᴜ 'bile yini be, aria 'bua 'diyi ovᴜ jorovᴜ yini be indi; te Mvi 'bani ma pari dri 'bazᴜri yo. 59Eri nga 'yo 'ba aziniri ma tia, Mi bi ma vᴜti. Te eri ‘yora, Opi, mi kᴜ ma mu ma atini sa raka. 60Te eri nga 'yo eri tia, Mi kᴜ 'ba odraza ma osa 'ba odraza yi ma ngᴜlᴜpini 'diyini; te mi fᴜ mu suru Munguni ma e'yo olᴜ'i. 61'Ba aziniri 'yo vini kini, Ma nga mi vᴜti bi, Opi; te mi fe ma ma mu 'ba ovᴜpi ma vile joa 'diyi azi raka. 62Te Yesu nga 'yo eri tia, 'Ba i dri 'bapi e'bᴜ tini seleri bipi, i ojapi i vᴜti nepiri, funi dri fizᴜ suru Munguniria alᴜni kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\