MARAKO 16

1Sabato ka aga 'bo, Mariamu Magadaleni pi, Mariamu Yakobo ma andrirᴜri pie, Salome be, yi nga ajinguru arikarirᴜ je, yi ma mu eri rᴜa efi ani. 2O'biti drio drio, o'du sabatoni okorisi, yi nga mu gᴜle tia etuni efᴜria. 3Yi ri te e'yo 'yo yi eselia kini, A'dini nga era gᴜ gᴜle tiliarisini ya? 4Te yini mile engaria, yi ndre de gᴜ era 'bo; te eri era amborᴜ tᴜ. 5Yini firia gᴜle alia 'bo, yi nga 'ba karilaᴜrᴜ ndre erini riria kala dri ndiria, de bongo emverᴜ izᴜrᴜ eri ruaa indi; yi nga osu tᴜ. 6Eri nga 'yo yi tia kini, Emi osu kᴜ; emi Yesu Nazaretiarini ndru, ndra yini dile pati ruaari'i. Eri enga 'bo, eri 'doa yo; emi ndre pari ndra yini eri 'bazᴜri 'do. 7Te emi mu e'yo olᴜ 'ba erini imbale 'diyi ma tia, Petero tia indi, kini, eri mu emi drilia Galilia; emi nga eri ndre 'dale, ndra erini 'yole emi tiarile. 8Yi nga fᴜ amve, nga apa gᴜle tiarisi apa apa; yi rᴜari oya oya asi osuza be tᴜ; 'yoni e'yo 'ba azini be kᴜ, urini yi bilerisi. 9Eri ka enga 'bo, o'du alᴜ sabatonirisi o'biti drio drio, eri nga i rua ece oko Mariamu Magadaleni dri, ndra erini orindi onzi odrozᴜ eri ma alia aziriri’i. 10Okᴜ nderi nga mu e'yo olᴜ 'ba ndra ovᴜpi eri be 'diyi ma tia, yini otaria candisi awᴜ be. 11'Ba nde ka eri kini eri idrirᴜ, azini eri ece di i rua okᴜ nde dri 'bo, yi a'ini kᴜ. 12Vilerisi eri nga i rua ece wura andmisi 'ba iri yi ma eselia 'diyi dri, yini aciria geria, muria asearia. 13'Ba nde 'diyi nga fᴜ mu e'yo olᴜ 'ba acepi 'diyi ma tia, te yi a'ini vini 'ba 'diyi kᴜ indi. 14Vilerisi eri nga i rᴜa ece 'ba mᴜdri drini alᴜ 'diyi dri yini riria nyaka nyaria; eri nga ega yi dria a'itaako yini pisi asi mbaza yini be, yini 'ba eri ndrepi de erini engaria 'boria 'diyi ma e'yo a'ile kᴜrisi. 15Eri nga 'yo yi tia kini, Emi mu angᴜ wudrikuru drisi dria, emi olᴜ e'yo bari 'ba Munguni 'bale 'diyi ma tia dria. 16A'ipi baputizi bipiri nga i pa ra; te a'ipi kᴜri, e'yo lizani nga eri nde ra. 17Eceta 'diyi nga ovᴜ 'ba e'yo a'ipi 'diyi be: yi nga orindi onzi odro ma rᴜsi; yi nga e'yo 'yo ti o'dirᴜsi; 18yi nga uri 'du; yi ka afa drarᴜ mvu ra, eri ngani yi 'ye onzi kᴜ; yi nga dri oti 'ba azo be 'diyi ma ruaa, yi rᴜa nga ati ra. 19Opi Yesu ka e'yo 'diyi 'yo yi tia 'bo, nga ini ovᴜ 'duzarᴜ uru 'bua, nga ri va Mungu ma dri ndiria. 20Te yi'ini, nga fᴜ e'yo olᴜ pari dri dria, de Opi ri azi 'ye yi be tualᴜ, okpo fezᴜ e'yo nde dri eceta ovᴜpi yi be indi 'diyisi. Amena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\