MARAKO 3

1Eri nga fi dika pari 'bani yi okᴜzᴜria; 'ba azini indi 'daa, eri ma dri ovᴜ ondrizarᴜ. 2Yi nga eri ndre kani eri nga eri ati etu sabatonisi yani, yi ma sᴜ asᴜ ruania beni. 3Eri nga 'yo 'ba dri be ondrizarᴜri ma tia kini, Mi enga uru 'ba ma eselia 'dia. 4Eri nga 'yo yi tia kini, Azita a'i ra 'bani e'yo onyirᴜ 'yezᴜ etu sabatonisi, kani e'yo onzi 'yezᴜ ya? 'Ba ma idri pazᴜ, kani 'ba fuzᴜ ya? Te yini, yi adri ciri. 5Eri ka yi one adrasi, mile sᴜzᴜ yi ruaa alᴜ alᴜ, asi mbaza yinini eri ecandilerisi, eri nga 'yo agu takari ma tia kini, Mi ejᴜ mi dri. Eri nga eri ejᴜ ra, drini nga ovᴜ atizarᴜ. 6'Ba Farisaini nga perepere fᴜ amve, yi nga ti eci 'ba Herodeni be eri dri jazᴜ. 7Yesu pi 'ba erini imbale 'diyi be nga mvi miria; 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ amborᴜ engazᴜ Galilia nga mu yi vᴜtisi, azini 'ba angᴜ Yudia pia, 8Yerusalemu pie, Idumaya pie, angᴜ Yoridani 'aa'dasiri pie, angᴜ Turo pi ma ageia Sidoni be dria, yi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ, yini e'yo erini 'yeleri eriria, yi nga mu vᴜnia. 9Eri nga 'yo 'ba erini imbale 'diyi ma tia, yi ma 'ba o'bo ma te eri vᴜ ogogo 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri, 'ba kazᴜ eri omizᴜ kᴜ; 10a'disikᴜ eri ati 'ba kakaᴜ ma rua, 'dini 'ba dria azo beri nga eri ari ari, yi ma elo eri ma rua beni. 11Orindi onzi, yini eri ndreria, yi eco yi va palania, yi oyᴜ uru kini, Mi Mvi Munguni. 12Te eri nga yi azi okporᴜ, kini, yi ma e'da eri kᴜ. 13Eri nga tu uru oni dria, eri nga 'ba erini lele 'diyi omve i vᴜ; yi nga efᴜ mu eri vᴜ ani. 14Eri nga 'ba ope mᴜdri drini iri, yi ma ovᴜ i be tualᴜ, azini eri ma pe yi ti e'yo olᴜzᴜ, 15yi ma ovᴜ okpo be orindi onzi odrozᴜ indi: 16Simoni, runi azini erini 'dale Petero'iri pi; 17Yakobo Zebedayo mvi pi, Yohana Yakobo ma adri pi, eri 'da yi ma ru Boanerege, efini Anzi ovi onozani; 18Andarea pi, Filipo pi, Baritolomayo pi, Matayo pi, Tomasi pi, Yakobo Alifayo mvi pi, Tadayo pi, Simoni 'ba Kanani pi, 19Yudasi Isikariote eri ma o'di nyapiri pie dria. Eri nga fi joa. 20'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga yi okᴜ vᴜnia dika, 'dini econi ani yini nyaka nyazarᴜ kᴜ. 21Agyi erini ka e'yo eri ra, yi efᴜ eri bizᴜ, yini 'yole kini, Eri aza aza-risi. 22'Ba karanini engapi Yerusalemua 'diyi 'yo ra kini, Eri ovᴜ Beelizebuli be, eri orindi onzi dro opi orindi onzi ma driliari ma okposi. 23Eri nga yi omve i vᴜ, nga e'yo eti olᴜ yi tia kini, Eco Satanini Satanini drozᴜ ngoni ngoni ya? 24Te suru ka i ale ali, econi suru 'darini pa sozarᴜ kᴜ. 25Jo ka i ale ali, jo 'dari econi pa sozarᴜ kᴜ. 26Satani ka enga omba 'bazᴜ i ngᴜlᴜpi be, ka i ale ali, econi erini pa sozarᴜ kᴜ, te eri nga i de ra. 27Econi 'ba alᴜni fizarᴜ 'ba okporᴜri ma joa afa erini opazᴜ kᴜ, te eri ka 'ba okporᴜ 'diri ombe oko raka eri nga di afa eri ma joa 'diyi opa ndo. 28Ma 'yo emi tia ndi ndi, yi nga e'yo onzi wu dria 'ba ma ori dri, ezata piyi o'data yini o'dale 'diyi be dria; 29te 'ba azini ka Orindi Alatararᴜ o'da'i, yi ngani e'yo onzi erini wu 'dani 'dani 'de kᴜ, te ezata 'dani 'daniri nga ovᴜ eri ma dria— 30yini 'yole eri ovᴜ orindi onzi berisi. 31Andri erini pi adripi be nga emu ra; yini pa soria amve, yi nga 'ba azini ma ti pe vᴜnia eri omvezᴜ. 32'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜni de riria eri ageia, yi nga 'yo tinia kini, Mi lu, mi andri pi mi adripi be yi emu mi ndru amve. 33Eri nga e'yo omvi yi tia kini, Andri mani adripi mani be yi a'di piyi ya? 34Erini 'ba ripi eri ma ageia kuru 'diyi ma dri luria, eri 'yo ra, Emi lu, ma andri ma adripi yi 'doyi! 35'Ba ka e'yo Munguni leleri 'ye ra, 'ba 'diri eri ma adri'i, eri ma amvi'i, eri ma andri'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\