MARAKO 4

1Dika eri 'ba 'ba imba miri tia. 'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ okᴜ yi vᴜnia karakaraᴜ tᴜ; eri nga fi o'bo alia, nga ri yi dria ani; 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria yi nga ovᴜ nyakua amve miri tia ogogo. 2Eri nga e'yo kakaᴜ imba yi dri e'yo o'bezasi; imbata erini ma alia eri 'yo yi tia kini: 3Emi eri! Mi ndre, 'ba ori ripiri fᴜ ori ri. 4Eri eca 'dini, erini ori riria, ori azini nga 'de geri tia, aria nga emu nyani. 5Azini nga 'de nyaku oniefi beri ma alia, nyaku alenia amborᴜ yo; eri nga perepere enga enga, nyakuni ovᴜle ali kokorᴜrisi; 6etu ka efᴜ ra eri nga ve ra, eri nga 'wi teketeke eri ma olani ovᴜle yorisi. 7Azini nga 'de oci eselia, ocini nga zo ra, nga eri ondri ci, awini efi ka kᴜ. 8Azini nga 'de nyaku onyirᴜ ma alia, eri nga ka ra; erini engaria eri ti karakaraᴜ, eri ka ra, azini pale kali na, azini kali azia, azini tᴜrᴜ. 9Eri ‘yora, kini, 'Ba bile be e'yo erizᴜri ma eri. 10Eri ka ovᴜ a'dule, 'ba eri ageia 'diyi pi 'ba mᴜdri drini iri 'diyi be nga e'yo o'beza 'diyi ma efi zi tinia. 11Eri nga 'yo yi tia kini, Yi fe emi dri e'yo vale kᴜ suru Munguniriniri nizᴜ, te 'ba amve 'diyi dri afa dria ovᴜ e'yo o'bezasi; 12'dini ndrezarᴜni, yi ma ndre ra, te yi ma ni kᴜ, te erizarᴜni, yi ma eri ra, te yi ma va efini kᴜ; yi kazᴜ yi asi ojazᴜ yi ma e'yo onzi wuzᴜ kᴜ. 13Eri nga 'yo yi tia, Emi vani e'yo o'beza 'diri ma eti kᴜ ya? Emi nga di e'yo o'beza dria ni ngoni ya? 14'Ba ori ripiri eri e'yo ri. 15Yini rile geri tia 'diyi yi 'di: ka e'yo eri 'bo, Satani eri emu coti, e'yo te rileri opa yi asia ra. 16'Dinile yini rile angᴜ oniefi beri ma alia 'diyi yi 'di: yi ka e'yo eri 'bo, coti yi a’i ra ayikosi; 17te ola yini yo, yi adri o'du were, vᴜtinia candi inzata be ka efᴜ e'yo nde ma e'yosi ra, yi aba aba coti. 18'Ba azini yi 'ba rile oci eselia 'diyi, yi 'ba e'yo eripi 'diyi, 19te egata nyaku 'dorini pi fi yi asia, lokiri lonyini pie, afa azini ma ava pie dria, yi nga e'yo nde ondri ci, eri nga ovᴜ efi 'yakokorᴜ ani. 20Te rile angᴜ onyirᴜ ma alia 'diyi yi 'di: 'ba nde 'diyi yi eri e'yo nde, yi a'i eri ra, yi ka efi ra, azini pale kali na, azini kali azia, azini tᴜrᴜ. 21Eri 'yo yi tia kini, 'Ba yi adri tala eji, tini opizᴜ abakasi ya? kani 'bazᴜ gbolo etia ya? Yi ejini eri 'bazᴜ afa tala 'bazᴜri ma dria kᴜ ya? 22E'yo zizarᴜni yo, pe lᴜ eri ma ece i ndo; e'yo ndrozarᴜni vini yo, pe lᴜ eri ma nga i e'da ra. 23'Ba bile be e'yo erizᴜri ma eri. 24Eri 'yo yi tia kini, Emi ndre onyirᴜ e'yo emini erileri; yi nga o'bi emi dri o'biza nde emini o'bileri vᴜsi, ereni yi nga fe emi dri indi. 25'Ba afa beri dri yi nga afa fe dika; te 'ba afa kokorᴜri ma driasi yi nga afa erini opa dria ra. 26Eri 'yo ra kini, Surᴜ Munguni eri ovᴜ 'dini, ekile 'ba ka nga ori o'be nyakuaa; 27eri ka nga o'du ko inisi, ka nga orᴜ etu be dria; ori enga ra, zo ra, te agu nde nini ngoni ngoni yari kᴜ. 28Nyaku eri nyaka eji eri drisi; eri bi so raka, eri nga vini ayi ra, eri nga efi 'ya tre ayiza nde ma alia ndo; 29ka di ka dria 'bo, coti yi eli 'du ra, ewu lozanirini ecalerisi. 30Eri nga 'yo ra kini, Ama di nga suru Munguni o'bi a'di be ya? Ma nga eri e'da e'yo o'beza ngorisi ya? 31Eri ovᴜ haradali efile; yini eri riria nyakua eri gakandiarᴜ, ori dria nyakua 'diyi aga eri ombosi ra, 32te yini eri riria 'boria, eri zo ra, eri eca amborᴜ aga afa amvᴜa 'diyi dria ra, eri arakala aja amborᴜ, aria 'bua 'diyi nga emu ori endrinia ani. 33Eri nga e'yo o'beza 'diyile o'be kakaᴜ, e'yo nde olᴜzᴜ yi tia yini ecole erilerile; 34te e'yo o'beza kokorᴜ eri 'yoni yi tia kᴜ, te 'ba erini imbale 'diyi ma tia a'dule eri nga e'yo dria ma efi ece. 35Etu 'dasi, ka eca ondre be, eri 'yo yi tia kini, Ama zo 'aa'dasi. 36Yini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kᴜria, yi ji eri 'dani oguru alia. Ogurᴜ azini nga aci yi be indi. 37Oliriko amborᴜ nga enga ra, yi eri 'ba mbᴜ oguru alia, kpere yini gazᴜ oguru ma alia tre ani. 38Te eri ovᴜ o'dua, bongo dri 'bazᴜri ma dria, oguru ma alia vile; yi nga eri enga ra, kini, Opi, ama ka dri ja ra, e'yoni mi dri yo ya? 39Eri nga orᴜ ani, eri nga ega oli dria, nga 'yo miri ma tia kini, Mi adri ndi! Mi ombe mi ti ci! Oli nga kᴜ ja, angᴜ nga dria ndri tili. 40Eri nga 'yo yi tia kini, Emi ovᴜ urisi 'dini a'disi ya? A'ita emini di yo ya? 41Uri nga yi bi ambo, yi nga 'yo yi agyi tia kini, 'Di te a’di ya, oli miri be dria yini e'yo erini inzizᴜ ‘doni?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\