MARAKO 5

1Yi nga ca miri tia 'aa'dasi, ‘ba Gerasini 'diyi ma angᴜa. 2Eri ka fᴜ ogᴜrᴜ alia, perepere 'ba efᴜpi angᴜ nyadrinia orindi onzi beri nga dri fᴜ eri be; 3agu nde adri la nyadri eselia, econi 'bani eri ombezarᴜ kᴜ, kani anzirikᴜ ayarᴜsi ti; 4a'disikᴜ yi ombe ndra eri pale kakaᴜ emve pisi anzirikᴜ be, te eri oce anzirikᴜ ra, eri onyo emve mgbiri mgbiri; ka'dini 'ba ecopi eri etalipini alᴜni yo. 5Etu be ini be rra, eri ovᴜ nyadri eselia azini oni eselia, eri oyᴜ uru 'dani, eri i ma rua oli onisi. 6Eri ka Yesuni ndre angᴜ reria, eri nga nzᴜ mu eri inzi; 7eri otre o'duko urusi kini, E'yo amani mi be ngoni ya, mi Yesu, Mungu Uru Tᴜri ma Mvi'i? Ma oyo so mi be Mungu rusi, mi ecandi ma kᴜ. 8De Yesu 'yo te tinia 'bo, Mi efᴜ agu 'di ma aliasi amve, mi orindi onziri'i! 9Yesu nga zi tinia kini, Mi rᴜ a'di ya? Eri nga 'yo ra kini, Ma ru Kakaᴜ'i, amani ovᴜle o'birᴜrisi. 10Eri nga zi tinia matᴜsi, kini ma pe yi ti fᴜzᴜ angᴜ ndeasi kᴜ. 11Isu ezo karakaraᴜ ovᴜ ndra iribi nyaria va oni tia ogogo; 12yi nga zi tinia 'yozᴜ kini, Mi pe ama ti ezo 'diyi ma alia, ama ma fi yi rᴜaa ani. 13Eri nga a'i ra. Orindi onzi 'diyi nga fᴜ amve, fi ezo ma alia ani; ezo ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga nzᴜ rri e'buti gulu-kurᴜa miri alia, kalafeni ovᴜ ekile alifᴜ irile, yi nga aba avᴜzᴜ yi alia. 14'Ba ezo ocepi 'diyi apa ra, nga e'yo olᴜ aku nde ma alia, angᴜ ndea indi. 'Ba nga efᴜ ani e'yo i 'yepiri ndrezᴜ. 15Yi nga emu Yesu vᴜ, yi ndre 'ba te ovᴜpi orindi onzi beri erini riria bongo be ruaa, asi be alarᴜ, 'di agu ndra orindi kakaᴜ beri'i; yi nga ovᴜ ani urisi. 16'Ba te e'yo ndrepi 'diyi nga e'yo i 'yepi 'ba orindi onzi beri ma ruaari pi olᴜ e'yo ezoniri be. 17Yi 'ba zi tinia matᴜsi, kini, eri ma fᴜ angᴜ yiniasi ra. 18Erini firia oguru ma alia, 'ba te ovᴜpi orindi onzi beri nga zi tinia ovᴜzᴜ eri be. 19Te Yesu a'ini kᴜ, te 'yo tinia kini, Mi mvi mi vile joa, 'ba mini vᴜ, mi olᴜ yi tia e'yo amborᴜ Opini 'yele mi be, erini asi ndriza fezᴜ mi driri. 20Eri nga mvi ra, nga 'ba e'yo olᴜ Dekapoli ma alesi, e'yo amborᴜ Yesuni 'yele eri beri dria; 'ba dria nga osu ambo. 21Yesu ka zo ogurusi 'aa'dasi dika, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga yi tra vᴜnia tᴜ; eri ovᴜ miri tia ogogo. 22'Ba wara alᴜ, 'ba ‘ba dri cepi pari 'bani yi okᴜzᴜriari nga emu ra, runi Yairo'i; erini eri ndreria eri nga i eco va eri ma palaa, 23eri nga matᴜ 'ba tᴜ, kini, Zamva mani eri 'ye dra dra. Mi emu mi dri ti drinia, ruani ma ati ra, eri ma ovᴜ idrirᴜ beni. 24Yesu nga mu eri be. 'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ mu vᴜtinia tre, nga eri omi geria omi omi. 25Okᴜ azini, arini adri ra ruania 'dani eli mᴜdri drmi iri, 26eri ecandi i ambo ojoᴜ o'birᴜ dri, eri eza ndra afa erini dria ra, te eri isuni aza koza alᴜni kᴜ, eri rua eca onzi aga ra, 27erini e'yo Yesuni eriria 'bo, eri nga fi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia vᴜtinia, nga eri vile bongo rᴜa elo. 28Erini 'yole kini, I ka bongo erini ma rua elo ra, i nga i pa rarisi. 29Coti ari raza erini nga nzu ra. eri nga ni i rua ati dra 'disi 'bo. 30Yesu nga perepere ni i ma ngᴜlᴜpi ma alia kini okpo talirᴜ efᴜ i ruaasi 'bo, eri nga ti oja vile 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia, eri nga 'yo kini, A'di elo ma bongo ruani ya? 31'Ba erini imbale 'diyi nga 'yo tinia kini, Mi ndre, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi mi omi omi, mi di 'yo, A'di elo ma rᴜani ya? 32Eri nga 'ba olu, 'ba e'yo 'diri 'yepiri ndrezᴜ. 33Okᴜ 'dirini ovᴜria urisi, rᴜani-rini yaria, erini e'yo i 'yepi eri ruaari niria, nga emu i eco va palania, eri nga e'yo adarᴜri olᴜ eri tia dria. 34Eri 'yo tinia kini, Ma zi, a'ita mini pa mi 'bo; mi mvi asi anzurᴜ be, mi ma ovᴜ atizarᴜ dra 'disi. 35De erini nga e'yo 'yoria, 'ba azini efᴜ 'ba 'ba dri cepi pari 'bani yi okᴜzᴜriari ma joa, yi nga 'yo ra, Mi zi dra 'bo. Mi di 'Ba 'ba Imbapiri ecandi 'dani a'disi ya? 36Yesuni e’yo yini 'yoleri eriria, nga 'yo 'ba 'ba dri cepi pari 'bani yi okᴜzᴜriari ma tia kini, Mi ma ovᴜ urisi kᴜ, mi a’i kiri'i. 37Eri a'ini 'ba azini ma mu eri be kᴜ, pe alᴜ Petero pi, Yakobo pie, Yohana Yakobo ma adrl pie. 38Yi nga eca 'ba 'ba dri cepi pari 'bani yi okᴜzᴜriari ma joa; eri nga yikiyi ndre, azini 'bani wᴜria kakaᴜ, azini lulu garia uru. 39Eri ka fi 'bo, eri ‘yoyi tia kini, Emi yikiyi zo, emi awᴜ wᴜ a'disi ya? Zamva 'diri drani kᴜ, eri o'du ko. 40Yi nga eri ogu ogu tᴜ. Erini 'ba dria ofᴜria amve 'boria, eri nga zamva ma ati pi eji andri be, 'ba ovᴜpi eri be 'diyi pie, yi nga fi pari zamvani lazᴜria. 41Eri nga zamva ma dri bi, nga 'yo tinia kini, Talita kumi; ka ti oja ra efini kini, Zamva wereari, ma 'yo mi tia, mi enga uru. 42Coti zamva nga perepere enga uru, eri aci aci; eli erini ovᴜ de mᴜdri drini iri. Yi nga osu tᴜ. 43Eri azi yi tia okposi, kini 'ba azini ma ni e'yo 'diri alᴜni kᴜ, azi vini kini ma fe eri dri nyaka nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\