MARAKO 6

1Eri nga fᴜ 'dasi, nga mu i vile angᴜa; 'ba erini imbale 'diyi nga mu eri vᴜtia. 2Etu sabatoni ka eca ra, eri 'ba 'ba imba pari 'bani yi okᴜzᴜria ; 'ba kakaᴜ yi osu osu ambo yini e'yo erini eriria, yi 'yo ra kini, Agu 'diri isu e'yo 'diyi ngoa ya? Fe 'ba 'diri dri a'dᴜ ondᴜani ya? Tali eri ma drini 'yele 'dini 'diyi ngoni ya? 3'Di 'ba bau edepiri, Mariamu mvi, adripi Yakobo pini Yose pie Yudasi pie Simoni pieri'i kᴜ ya? Amvipi erini yi ovᴜni 'doa ama be kᴜ ya? Yi nga aba eri ma e'yosi. 4Yesu nga 'yo yi tia kini, Nabi ma rᴜ ovᴜni inzikokorᴜ kᴜ, pe lᴜ angᴜ yinia, ori'ba yini 'diyi ma eselia, aku yiniria a'dule. 5Econi erini tali 'yezarᴜ 'dale kᴜ, pe alᴜ eri ti dri 'ba azorᴜ were ma ruaa yi atizᴜ'i. 6Eri osu osu a'itaako yinisi. Eri nga aci aku ma eselesi kuru, 'ba imbazᴜ. 7Eri nga 'ba mᴜdri drini iri 'diyi omve i vᴜ, eri 'ba yi ti pe iri iri, ari nga okpo fe yi dri orindi onzi agazᴜ. 8Eri azi yi ra kini yi ma 'du afa yini acizᴜ yi be geriari kᴜ, te kali yini a'dule; ma 'du nyaka kᴜ, ma 'du jᴜrᴜa kᴜ, ma 'du sente yi oporoa kᴜ indi; 9te ma su enyiriko paari, ma su koti yi rᴜaa iri kᴜ. 10Eri 'yo yi tia kini, Pari emini fizᴜ jo aliaria, emi ma ovᴜ 'dale de nga emi fᴜni angᴜ 'dasi kᴜ. 11Te angᴜ azini ka nga emi a'i kᴜ, ka nga e'yo emini eri kᴜ, emini fᴜria 'dasi emi oya irifᴜra emi pa ageleari va yi milia, e'yo etirᴜ yi dri. 12Yi nga efᴜ e'yo olᴜ, kini 'ba ma oja yi asi. 13Yi nga orindi onzi dro karakaraᴜ, yi nga odᴜ ini 'ba azo be 'diyi ma dria karakaraᴜ, nga yi ati ani. 14Te opi amborᴜ Herode nga e'yoni eri ra, runirini kulerisi. Eri nga 'yo ani kini, Yohana baputizi fepiri enga 'ba draza eselia 'bo; 'dini tali 'diyi nga yi 'ye eri dri ani. 15'Ba azini 'yo ra kini, 'Di Eliya'i. 'Ba azini kini, Nabi azini'i, kani 'ba nabirᴜ 'diyi ma azini yani. 16Te Herode eri ka e'yo 'di eri ra, eri 'yo ra kini, 'Di Yohana 'ba mani drini lile vari'i, eri enga di 'bo. 17A'disikᴜ Herode ma ngᴜlᴜpi pe ndra 'ba ti Yohanani bi, ombe, 'ba jo arunia, Herodiasi eri ma adripi Filipo ma okᴜ ndra erini 'dule i ma okᴜrᴜrisi. 18Te Yohana 'yo ndra Herode tia kini, Azita a'ini mini mi adripi ma okᴜ 'duzᴜ kᴜ. 19Herodiasi 'ba asi onzi eri vᴜ ani, le eri fᴜ ra. Te econi erini kᴜ, 20a'disikᴜ Herode ovᴜ Yohanasi urisi ambo, erini nile kini eri 'ba onyi beni, 'ba alatararᴜnirisi ; eri nga eri ta mba ani. Eri ka e'yo erini eri ra, eri asi oti tᴜ; te eri eri e'yo erini ayikosi. 21O'du onyi beri ka eca ra, Herode nga omu o'du erini osizᴜrini 'ba, 'ba 'wara erini 'diyi pi dri 'ba asikari ma drilia 'diyi pie, 'ba amborᴜ Galilia 'diyi be dria. 22Zamva Herodiasini nga fi ongo tᴜ yi milia, eri fe Herode ma asia ayiko ambo, 'ba ripi nyaka tia eri be 'diyi pie dria; opi nga 'yo zamva nderi ma tia kini, Mi zi ma tia afa mini leleri, te ma nga fe mi dri ra. 23Eri nga oyo so eri dri kini, Afa ngoni ngori mini zile ma tiari, ma nga fe mi dri ra, kani opi nyaza mani ma woko alᴜri pi ti. 24Eri nga fᴜ e'yo zi andri ma tia kini, Ma nga di a'dᴜ afa a'i'i ya? Eri ‘yora, Yohana 'ba baputizi fepiri ma dri'i. 25Eri nga fi coti opi vᴜ ongusi, nga zi tinia kini, Ma le cucuru’do mi fe ma dri koyia alia Yohana 'ba baputizi fepiri ma dri'i. 26Opi nga ani ovᴜ candisi ambo; te oyo erini solerisi, azini 'ba ripi eri be 'diyi ma e'yosi, eri leni zamva ndezᴜ kᴜ. 27Te coti opi nga asikari i agei tepiri ma ti pe alᴜ, eri azi tinia drini ejizᴜ. Eri nga mu drini li va jo arunia, 28nga drini eji koyia alia, nga eri fe zamva dri; zamva nga ji fe i andri dri. 29'Ba erini imbale 'diyi ka eri ra, yi nga emu avᴜni 'du ji sa 'bilea. 30'Ba ti opele 'diyi nga yi okᴜ tualᴜ Yesu vᴜ, yi nga e'yo dria yini 'yeleri olᴜ, e'yo yini imbaleri pie dria. 31Eri nga 'yo yi tia kini, Emi emu kalaa angᴜ didia, emi a'dule, emi li ava were. A'disikᴜ 'ba karakaraᴜ yi emu emu, yi mvi mvi, yi isuni ani pari nyaka nyazᴜ kᴜ. 32Yi nga mu oguru alia angᴜ didia, yi'i a'dule. 33Te 'ba ndre yini muria, azini 'ba karakaraᴜ nga yi ni ra, nga nzᴜ tualᴜ 'dale pasi engazᴜ aku dria ma alia, nga ca yini oko. 34Erini fᴜria eri nga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ndre ra, eri asini nga ndri ndri yi vᴜ, ymi ovᴜle kabilo 'ba yi ocepiri kokorᴜ 'dinilerisi; eri 'ba yi imba e'yo kakaᴜsi. 35Te etu ka curu’do 'ba 'de 'bo, 'ba erini imbale 'diyi nga emu vᴜnia, nga 'yo tinia kini, Angᴜ 'doari angᴜ didini, etuni curu'do 'ye 'de 'di; 36mi pe yi ti mvizᴜ, yi ma mu angᴜ ama ageia 'doa aku eselesi nyaka jezᴜ yi dri. 37Eri nga e'yo omvi yi tia kini, Emi fe yi dri nyaka nya emi'i. Yi nga 'yo tinia kini, Ama di mu mikate je silingi tᴜrᴜ irisi fezᴜ yi dri nyazᴜ ra ya? 38Eri 'yo yi tia kini, Mikate emi dri si ya? Emi mu ndre. Yi ka ni 'bo, yi 'yo ra kini, Towi, azini e'bi iri. 39Eri azi yi tia, kini 'ba ma ri va dria irindi dria eselesi eselesi. 40Yi nga di ri va ngᴜlᴜrᴜ ngᴜlᴜrᴜ, azini tᴜrᴜ tᴜrᴜ, azini kali towi kali towi. 41Eri nga mikate towi nde 'du ra e'bi iri 'diyi be, eri nga angᴜ lᴜ 'bna uru, eri ka asi ndriza a'i drinia 'bo, eri nga mikate ma a ale ati, nga fe 'ba erini imbale 'diyi dri, yi ma asa eri 'ba nde ma palaa; e'bi nde iri 'diyi eri nga awa yi dri dria indi. 42Yi dria nga nya, nga tra ra. 43Yi nga mikate awaleri ma jolokoni o'du evᴜ alia tre tre mᴜdri drini iri, azini e'bi ma joloko be indi. 44'Ba mikate nde nyapi 'diyi ma kalafe, agupirᴜ 'diyi alifᴜ towi. 45Te coti eri nga 'ba erini imbale 'diyi omi fizᴜ oguru alia zozᴜ i drilia 'aa'dasi Betesaidaa, erini de 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ereria. 46Eri ka 'ba kᴜ 'bo, eri nga mu oni dria Mungu a'izᴜ. 47Ka eca ondresi, oguru ovᴜ miri ma alia agadua, te eri'i ovᴜ nyaku dria amve a'dule. 48Eri ka ndre yini yi ecandiria yi pezᴜ, olini yi omvlie vilerisi, eri nga emu yi vᴜ inisi angᴜni 'baria atiria, acizᴜ yi dria pasi. Eri 'ye yi aga aga, 49te yi'i yi ka eri ndre ra erini aciria yi dria pasi, yi ega 'di orindini, yi nga oyᴜ uru ani; 50te yi dria ndre eri ra, yi ovᴜ ani urisi ambo. Eri nga e'yo 'yo yi be coti, nga 'yo yi tia kini, Emi asi ma oti kᴜ, 'do ma’i; emi ovᴜ urisi kᴜ. 51Eri nga tu fi yi vᴜ oguru alia, oli nga kᴜ ani lizᴜ ja; yi nga ani osu osu ambo; 52yini e'yo mikateni vale kurisi, te yi ma asini ovᴜle mbazarᴜrisi. 53Yi ka zo 'aa'dasi 'bo, yi nga eca yi kutia Genesaretia, yi nga oguru a'di yi tia. 54Yi ka efᴜ oguru alia 'bo, coti 'ba nde nga eri ni ra, 55yi nga nzᴜ angᴜ ageiasi dria, nga 'ba 'ba azo be 'diyi oli tiko dria, yi ka pari erini ovᴜzᴜri ma e'yo eri ra. 56Angᴜ erini fizᴜria dria, aku were pie, aku amborᴜ pie, angᴜ amveri pie dria, yi nga 'ba azo be 'diyi ola dria cuua, nga a'i tinia eri ma kᴜ yi ma elo kani bongo erini ma ti a'dule; 'ba dria eri elopi 'diyi ma rua ati ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\