MARAKO 7

1'Ba Farisaini yi nga yi okᴜ tualᴜ vᴜnia, 'ba karanini ma azini pie, ibipi emupi Yerusalemua 'diyi. 2Yi ndre 'ba erini imbale 'diyi ma azi yi nyaka nya dri alatara kokorᴜ be, efini ojikokorᴜ 'dani. 3('Ba Farisaini piyi 'ba Yahudini be dria, yi ka yi dri oji treitrei kᴜ, yi nyani nyaka kᴜ, yini aziza 'ba 'warani inzilerisi; 4yi ka enga cuua, yi ka yi rua oji dria kᴜ, yi nyani nyaka kᴜ; e'yo yini azini karakaraᴜ indi, yini a'ile yi inzizᴜ 'diyi, okelea pi ma ojita imvᴜ pie, sufuria pie dria.) 5'Ba Farisaini 'ba karanini be nga zi tinia kini, 'Ba mini imbale 'diyi acini aziza 'ba 'warani vᴜsi kᴜ, te yi nyaka nya dri alatara kokorᴜ be a'disi ya? 6Eri nga 'yo yi tia kini, Isaya olᴜ ndra e'yo emini 'yeke, emi 'ba inzorᴜ 'diyi, erini silerile kini, Suru 'diri, yi ma inzi tilesi, te asi yini ovᴜ ma be re; 7yi ma inzi toko, yini 'ba imbaria imbata 'ba vilerisi. 8Emi adri azita Munguni kᴜ, emi adri aziza 'bani bi kirikiri. 9Eri nga 'yo yi tia kini, Emi azita Munguni 'ba toko 'yeke, emi ma inzi aziza emini beni! 10Musa 'yo ndra kini, Mi inzi mi ati pi mi andri be; azini kini, 'Ba i ati pi o'dapi andri beri, eri ma dra ada; 11te emi'i emi 'yo, 'Ba azini ka 'yo i ati tia, kani i andri tia, kini, Aza koza mini ecole isule ma vᴜri eri Koribani (efini afa fele Mungu driri'i) 12emi a'ini eri azi ngazᴜ eri ati pi dri andri be dika kᴜ, 13'dini emi e'yo Munguni 'ba toko, aziza emini idrilerisi. Emi adri afa azini 'dinile 'diyi 'ye o'birᴜ. 14Eri nga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ omve i vᴜ dika, nga 'yo yi tia kini, Emi dria ma eri e'yo mani, emi ma va e'yo indi: 15afa alᴜni ovᴜpi 'ba vᴜ amvelerᴜ fipi eri ma alia ecopi eri 'bapi alatara kokorᴜni yo; te afa efᴜpi 'ba alia 'diyi yi 'ba 'ba alatara kokorᴜni. 16'Ba azini ka ovᴜ bile be e'yo erizᴜ, eri ma eri. 17Te eri ka fi joa 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kᴜzᴜ amve 'bo, 'ba erini imbale 'diyi nga zi tinia e'yo o'beza 'diri ma e'yosi. 18Eri nga 'yo yi tia kini, Emi ovᴜ e'yo vaza kokorᴜ 'dini indi ya? Emi nini kᴜ ya, kini afa azini amvelerᴜ fipi 'ba aliari econi 'ba 'bazarᴜ alatara kokorᴜ alᴜni kᴜ, 19afa nderini file asia kᴜ, te anyajoa, erini fᴜle daka berisi? (Eri 'yo 'dini nyaka dria 'bazᴜ alarᴜ.) 20Eri nga 'yo kini, Afa efᴜpi 'ba aliari eri 'ba 'ba alatara kokorᴜni. 21Te geri 'ba aliarisi, engazᴜ asi 'bani ma alia, asisile onzini efᴜni, awu pie, ogu pie, 'ba 'dizᴜri pie, ali o'baza pie, 22ngiri pie, e'yo onzi pie, lokiri pie, e'yo drinzarᴜ lezᴜri pie, mile onzi pie, o'data pie, asi afᴜrᴜ pie, e'yo aparakarᴜri pie. 23E'yo onzi 'diyi dria yi efᴜ 'ba alia, yi 'ba 'ba alatara kokorᴜni. 24Eri nga enga 'dasi, eri nga mu angᴜ Turo pi ma ageia Sidoni beria. Eri nga fi joa, eri leni 'ba alᴜni ma ni kᴜ; te econi erini i zizarᴜ kᴜ. 25Te coti okᴜ alᴜ, zamva erini ovᴜ orindi onzi be, erini e'yo erini eriria 'boria, eri nga emu i eco va eri palaa. 26Okᴜ nde eri Giriki zani, suru yini Suro-Foenikeni. Eri nga zi tinia eri ma dro orindi onzi eri ma zamva ma ruaasi amve. 27Eri nga 'yo tinia kini, Mi kᴜ anzi ma tra raka, econi nyaka anzini 'duzarᴜ 'bezarᴜ ocea dri kᴜ. 28Eri nga e'yo omvi, nga 'yo eri tia kini, Ada Opi; te ocea nyiri mesa etia 'diyi yi di adri nyaka anzini o'depi vari nya'i. 29Eri nga 'yo tinia kini, E'yo mini 'yole 'dirisi mi mvi; orindi onzi fᴜ di zamva mini ma ruaasi 'bo. 30Eri nga mu i vile joa, eri nga isu zamva la pari dria, de orindi onzi fᴜ ruaniasi 'bo. 31Dika eri nga fᴜ Turo ma tia, eri mu geri Sidoniarisi cazᴜ miri Galilinia, angᴜ Dekapoli ma ageiari agazᴜ agaduasi. 32Yi nga 'ba bile dirinyarᴜ beri eji eri vᴜ indi, eri adri e'yo ombe ombe erini e'yo 'yoria; yi nga zi tinia eri ma ti dri drinia. 33Eri nga 'ba nde ji a'dule 'ba tre ma eseliasi amve, eri nga drianzi osᴜ bilenia, eri nga cucu wᴜ, nga andreni elo; 34erini angᴜ luria 'bua uru eri nga ava se, nga 'yo tinia kini, Efata, efini kini, Ma zi i mgbo. 35Bileni nga i zi mgbo, eri andre ma isu nga ovᴜ ayuzarᴜ, eri nga ani e'yo 'yo ti alasi. 36Eri azi 'ba nde ma tia yi ma olᴜ e'yoni 'ba alᴜni ma tia kᴜ, te erini yi aziria okporᴜ ti, yi mu e'yo olᴜ okposi aga ra. 37'Ba asi nga osu tᴜ aga ra, 'yozᴜ kini, Eri 'ye afa dria 'yeke 'bo; eri fe 'ba bile dirinyarᴜ berini e'yo erizᴜ, eri fe 'ba ndindirᴜni e'yo 'yozᴜ indi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\