MARAKO 8

1O'du 'dayisi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ ka ovᴜ 'dale dika, isu de afa nyaza yi dri yo, eri nga 'ba erini imbale 'diyi omve i vᴜ kini, 2Ma asi ovᴜ yikisi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'diyi vᴜ, yini tele ma be curu'do o'du na nyaka kokorᴜrisi; 3ma ka yi ti pe mvizᴜ yi vile akua abirisi, yi nga ande kai geria; a'disikᴜ yi ma azi enga angᴜ ziria. 4'Ba erini imbale 'diyi nga e'yo omvi tinia kini, 'Ba azini eco fezᴜ 'ba 'diyini trazᴜ nyakasi angᴜ didi 'doa ngoni ngoni ya? 5Eri zi yi tia kini, Mikate emi dri si ya? Yi ‘yora, Aziri. 6Eri azi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ yi ma ri va nyakua; eri nga mikate aziri nde 'du, ka awa'difo 'yo 'bo, eri ati yi ale ra, fe 'ba erini iinbale ‘diyi dri, yi asa eri 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma palaa ra. 7E'bi nyiri nyiri ovᴜ yi dri were indi; erini asi ndriza a'iria drinia 'bo, eri azi 'ba ma asa afa 'diyi 'ba nde ma palaa indi. 8Yi nga nya ra, nga tra indi; nga nyaka erini aleni atileri ma joloko o'du abaka tre tre aziri. 9'Ba ovᴜ alifᴜ sule. Eri nga yi ti pe mvizᴜ. 10Coti eri fi oguru alia 'ba erini imbale 'diyi be, yi nga mu kala Dalamanutaaria. 11'Ba Farisaini nga efᴜ ra, yi 'ba zi tinia, eceta 'buari ndruzᴜ eri dri eri obezᴜ. 12Eri nga ava se ambo eri asia, kini, Anzi 'diyi yi eceta ndru a'disi ya? Ma 'yo emi tia ndi ndi, yi ngani eceta fe anzi curu'do 'diyi dri alᴜni kᴜ. 13Eri nga yi kᴜ ra, nga fi oguru alia dika, nga zo 'aa'dasi. 14Te yi dri nga avi nyaka ejizᴜ; yi ovᴜni nyaka be oguru alia kᴜ, kiri mikate alᴜ ko'diko'di. 15Eri 'ba e'yo azi yi tia okposi, 'yozᴜ kini, Emi ndre, emi ma ovᴜ mile be emi agei tezᴜ akufi 'ba Farisaini 'diyinisi, akufi 'ba Herodenirisi indi. 16Yi nga e'yo 'yo yi agyi bilia, kini, Amani ovᴜle nyaka kokorᴜrisi. 17Yesuni e'yo nde niria, nga 'yo yi tia kini, Emi e'yo ega emi eselia emini ovᴜle nyaka kokorᴜrisi a'disi ya? Emi ndreni nga kᴜ ya? Emi vani kᴜ indi ya? Emi asi ovᴜ mbazarᴜ ya? 18Emini ovᴜria mile be, emi ndreni afa kᴜ ya? Emini ovᴜria bile be emi erini e'yo kᴜ ya? Emi egani e'yo emi asia de kᴜ ya? 19Mani ndra mikate towi 'diyi awaria 'ba alifᴜ towi dri, emi o'du ndranyaka ma joloko evᴜ tre tre si ya? Yi 'yora, Mᴜdri drini iri. 20Te mikate aziri 'ba alifᴜ su dri, emi o'du ndra nyaka ma joloko abaka tre tre si ya? Yi nga 'yo tinia, Aziri. 21Eri nga 'yo yi tia kini, Emi vani di nga e'yo kᴜ ya? 22Yi nga mu Betesaidaa. Yi nga 'ba mile draza beri eji vᴜnia, yi nga zi tinia eri ma elo ruani ani. 23Eri nga 'ba mile draza beri ma dri bi, nga eri ji akuasi amve; eri ka cucu wᴜ eri mile efia 'bo, eri nga i dri ti drinia, eri zi tinia kini, Mi ndre afa ra ya? 24'Ba nde nga i mile enga uru, kini, Ma ndre 'ba ra, te yini aciria yi e'da ma dri patile. 25Te eri nga dri ti milenia dika; eri nga angᴜ lu 'dani, eri ovᴜ atizarᴜ, eri nga afa dria ndre 'yeke. 26Eri nga eri ti pe mvizᴜ eri vile joa, kini, Ka tro aku 'diria ti, mi fi kᴜ. 27Yesu nga fᴜ 'ba erini imbale 'diyi be, fizᴜ aku Kaisari Filipinia 'diyi ma alia; eri nga 'ba erini imbale 'diyi zi geria, kini, 'Ba 'yo kini ma a'di ya? 28Yi omvi e'yo eri tia 'yozᴜ kini, Yohana 'ba baputizi fepiri’i; 'ba azini kini Eliya'i; 'ba azini kini 'ba nabirᴜ 'diyi ma azi alᴜri'i. 29Te eri zi yi tia kini, Te emi 'yo emini ma a'di'i ya? Petero nga e'yo omvi, 'yo eri tia kini, Mi Kristo'i. 30Eri nga e'yo azi yi tia okposi yi ma olᴜ e'yo erini 'ba azini ma tia kᴜ. 31Eri 'ba yi imba kini Mvi 'bani ma ecandi i e'yo karakaraᴜsi, 'ba 'wara 'diyi pi, kuhani pie, karani pie ma ga eri si, yi ma 'di eri ra, te o'du na ma vᴜtia eri ma enga dika. 32Eri 'yo e'yo 'diri mgborᴜ. Te Petero nga eri bi ra, nga 'ba ega drinia. 33Erini ti coria 'ba erini imbale 'diyi ndreria, eri ega Petero ma dria kini, Mi da mi ma ngᴜkᴜa, mi Satani'i! Mi droni asisile mini e'yo Munguni ma dria kᴜ, te e'yo 'bani ma dria. 34Eri ka 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ omve i vᴜ 'ba erini imbale 'diyi be 'bo, eri nga 'yo yi tia kini, 'Ba azini ka le mu ma vᴜtia, eri ma ga i ma ngᴜlᴜpi si, ma 'du pati i dizᴜri, ma emu ma vᴜtia. 35'Ba azini ka le idri ini pa ra, idri nde nga dri ja ra; te 'ba azini, idri erini ka dri ja e'yo manisi, e'yo barisi indi, eri nga idri ini pa ra. 36'Ba ka angᴜ wudrikuruni nya dria i ma afarᴜ, te idri ini ka avi ra, eri nga a'di ma orodri isu ya? 37'Ba nga idri ini ole a'di afasi ya? 38'Ba azini ka ovᴜ drinzasi masi, e'yo mani 'yole 'diyisi indi, anzi ali o'bapi azini onzikanyarᴜ 'diyi ma eselia, drinzani nga Mvi 'bani bi indi erisi, erini emuria diza i Atini be, malaika alatararᴜ be tualᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\