MARAKO 9

1Eri nga 'yo yi tia kini, Ma 'yo emi tia ada, 'ba emini azini pa sopi 'doa 'diyi, ngani dra ma aji 'bi 'de kᴜ, de nga yi ndreni suru Mungunini emuria okpo be kᴜ. 2O'du azia ma vᴜtia Yesu nga Petero pi Yakobo pie Yohana pie ji i be oni izᴜrᴜ ma dria a'dule; wura erini nga ovᴜ ojazarᴜ ndᴜ yi milia; 3bongo erini nga ovᴜ dizarᴜ emvendrindrirᴜ tᴜ, econi 'ba bongo ojipi nyaku dri driarini ojizarᴜ 'dini kᴜ. 4Eliya pi Musa be nga ovᴜ e'dazarᴜ yi dri; yi ovᴜ e'yo nzeria Yesu be. 5Petero nga e'yo omvi, nga 'yo Yesu tia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, e'yo amani ovᴜzᴜ 'doari onyirᴜ tᴜ; ama ma si boroko na, alᴜ mini, alᴜ Musani, alᴜ Eliyani. 6Te eri nini e'yo erini ngale omvileri kᴜ, yini ovᴜle ᴜri be tᴜrisi. 7Iriti nga emu yi a'bᴜzᴜ ci, o'duko enga iriti nde alia kini, 'Di Mvi mani lele tᴜri'i; emi ma eri e'yo erini. 8Coti yini angᴜ luria yi ageia, yi ndreni 'ba azini dika kᴜ, pe alᴜ Yesu a'dule yi be. 9Yini siria oni dria va, eri nga yi azi okposi, kini yi ma olᴜ 'ba azini tia afa yini ndreleri alᴜui kᴜ, de nga Mvi 'bani engani 'ba draza eselia kᴜ. 10Yi nga e'yo 'diri ma ta mba, e'yo ozizᴜ yi ma eselia kini engata 'ba draza eseliari, efini bani ngoni ya? 11Yi nga zi tinia kini, Karani piyi 'yo kini Eliya ma emu oko raka a'disi ya? 12Eri nga 'yo yi tia, Eliya emu oko ada, eri nga di afa dria 'ba yi paria; yi si ndra Mvi 'bani ma e'yo ngoni, kini yi nga eri ecandi e'yo karakaraᴜsi, yi nga eri 'ba 'ba tokole ya? 13Te ma 'yo emi tia Eliya emu di 'bo, yi 'ye di afa yini leleri eri be 'bo indi, yini ndra sile eri ma e'yosirile. 14Yi ka emu 'ba erini imbale 'diyi vᴜ, yi ndre 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ amborᴜ yi ageia, karani piyini e'yo oziria yi tia. 15'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dria, coti yini eri ndreria, yi nga osu osu ambo, yini nzᴜria vᴜnia yi nga eri zi ci ci. 16Eri nga zi yi tia kini, Emi a'di e'yo ozi yi tia ya? 17'Ba alᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma eselia nga e'yo omvi eri tia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ma eji mva mani 'doa mi vᴜ, eri ovᴜ orindi ndindirᴜ be; 18ka ovᴜ pari ngoa, eri ka eri bi ra, eri di eri o'be va; eri kafuto emi tilenia, eri si nya, eri eca okpo kokorᴜ; ma 'yo te 'ba mini imbale 'diyi ma tia yi ma ofᴜ eri amve, te econi yini kᴜ. 19Eri nga e'yo omvi yi tia kini, Anzi a'ita kokorᴜ la! ama nga ovᴜ emi be ewu ngopi ya? Ma nga e'yo emini kᴜ 'dani ewu ngopi ya? Emi eji eri ma vᴜ. 20Yi nga eri eji vᴜnia; eri ka eri ndre 'bo, orindi onzi nga eri rua osi tᴜ, eri nga e'de va nyakua, nga i ogᴜ ogᴜ kafuto emizᴜ tilenia. 21Eri zi ati tia kini, Eri ovᴜ 'dini ewu ngopi ya? Eri nga ‘yora, Drio, gbu mvasi. 22Pale kakaᴜ eri o'be eri aci alia, azini yi alia, eri dri jazᴜ; mi ka eco e'yo azini 'yezarᴜ, mi asi ma ndri ndri, mi ko ama aza fo! 23Yesu nga 'yo tinia kini, Mi ka eco ra, 'dini! E'yo dria eco 'ba a'ipiri dri ra. 24Coti mva ati nga oyᴜ uru, kini, Ma a'i ra; mi ko a'itaako mani ma aza! 25Yesu ka ndre 'ba treni nzᴜria tᴜalᴜ, eri nga ega orindi onziri dria, kini, Mi orindi ndindirᴜ e'yo eripi kᴜri, ma azi mi okporᴜ, mi efᴜ eri aliasi ra, mi fi alenia dika kᴜ. 26Erini oyᴜria uru, erini eri rua osiria teketeke 'boria, eri nga efᴜ ani, mva nga ovᴜ 'ba avᴜle; 'ba kakaᴜ nga ani 'yo ra kini, Eri dra 'bo. 27Te Yesu nga eri ma dri bi, nga eri enga uru, eri nga pa so ani. 28Eri ka fi joa 'bo, 'ba erini imbale 'diyi nga zi tinia erini ovᴜria a'dule, kini, Econi amani eri drozarᴜ kᴜ a'disi ya? 29Eri 'yo yi tia kini, Suruti 'dori, econi yini fᴜzarᴜ e'yo azinisi alᴜni kᴜ, pe alᴜ Mungu zizasi. 30Yi nga fᴜ 'dasi, nga aga geri Galiliarisi. Eri leni 'ba azini ma ni kᴜ; 31a'disikᴜ eri imba 'ba erini imbale 'diyi, eri 'yo yi tia kini, Mvi 'bani ma ovᴜ fezarᴜ 'ba dri, yi nga eri 'di ra; yi ka eri 'di 'bo, o'du na ma vᴜtia eri nga enga ra. 32Te yi vani e'yo erini 'yole 'diri kᴜ, yi rᴜ zizᴜ tinia. 33Yi nga eca Kaperinaumua; erini ovᴜria joa eri nga zi yi tia kini, E'yo te emini ozile geriari ngoni ya? 34Yi nga ovᴜ ciri; yini te agata gale yi eselia geria, kini a'dini amborᴜ aga rani yarisi. 35Eri nga ri va, eri nga 'ba mᴜdri drini iri 'diyi omve i vᴜ; eri nga 'yo yi tia kini, 'Ba azini ka le ovᴜ 'ba okorirᴜ, eri ma ovᴜ 'ba dria ma vᴜtiarirᴜ, azini 'ba dria ma aza kopirirᴜ. 36Eri nga mva gaarᴜ 'du dria, eri 'ba eri yi eselia ; erini eri 'duria wua, eri 'yo yi tia kini, 37'Ba azini ka anzi 'diyi ma azi alᴜ a'i ma rusi, eri a'i ma ra; 'ba azini ka ma a'i ra, eri a'ini ma'i kᴜ, te eri 'ba ma ti epepiri a'i'i. 38Yohana 'yo tinia kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ama ndre ndra 'ba azinini orindi onzi droria mi rusi; ama oga eri si, erini ama vᴜti bile kᴜrisi. 39Yesu 'yo ra kini, Emi oga eri kᴜ; 'ba azini ka tali 'ye ma rusi, econi erini ma ru o'dazarᴜ onzi mbele kᴜ. 40'Ba ama dri arupi kᴜri eri di ovᴜ ama be tualᴜ fo! 41'Ba azini ka erejea fe emi dri yi mvuzᴜ, ma ma rusi, emini ovᴜle 'ba Kristonirisi, ma 'yo emi tia ndi ndi, orodri erini ngani avi eri dri kᴜ. 42'Ba azini ka anzi nyiri ma a'ipi 'diyi ma alᴜni fe abazᴜ, yi ka oni amborᴜ anya 'izᴜri ombe eri ombelekoa, ka eri 'be miri alia, 'yeke. 43Mi dri ka fe mi aba aba, mi li eri va; mini fizᴜ idri ma alia dri otrᴜlu be, 'diri onyirᴜ aga mini muzᴜ dri iri be jehanumaa, aci inyukokorᴜri ma aliari ra; 44pari eriagani drazᴜ kᴜria, acini inyuzᴜ kᴜria. 45Mi pa ka fe mi aba aba, mi li eri va; mini fizᴜ idri ma alia acozarᴜri onyirᴜ aga yini mi 'bezᴜ pa iri be jehanumaari ra; 46pari eriagani drazᴜ kᴜria, acini inyuzᴜ kᴜria. 47Mi mile ka fe mi aba aba, mi nze eri ra; mini fizᴜ suru Mungunia mile alᴜ beri, 'di onyirᴜ aga yini mi 'bezᴜ mile iri be jehanumaari ra; 48pari eriagani drazᴜ kᴜria, acini inyuzᴜ kᴜria. 49Yi nga a'i aciniri 'ba 'ba dria ma ruaa. 50A'i eri onyirᴜ; te a'i ma si ka fᴜ ra, emi nga sini ede a'di afasi ya? Emi ma ovᴜ a'i be emi alia, te emi ovᴜ asi anzurᴜ be emi eselia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\