MATAYO 1

1Buku Yesu Kristo ma a'bipini eri mvi Daudini, mvi Iburahimuni. 2Iburahimu ti Isaka, Isaka ti Yakobo, Yakobo ti Yuda pi adripi erini pie, 3Yuda ti Perezi pi Zara be, Tamari be, Perezi ti Hezironi, Hezironi ti Aramu, 4Aramu ti Aminadabu, Aminadabu ti Nasoni, Nasoni ti Salimoni, 5Salimoni ti Boazi Rahabu dri, Boazi ti Obedi Rutu dri, Obedi ti Yese, 6Yese ti Daudi opirᴜri'i. Daudi ti Sulemani okᴜ Urianiri be, 7Sulemani ti Rehoboamu, Rehoboamu ti Abiya, Abiya ti Asa, 8Asa ti Yehosafati, Yehosafati ti Yoramu, Yoramu ti Uzia, 9Uzia ti Yotamu, Yotamu ti Ahazi, Ahazi ti Hezekia, 10Hezekia ti Manase, Manase ti Amosi, Amosi ti Yosia, 11Yosia ti Yekonia adripi erini pie, ewu yini yi jizᴜ Babuloniari ngarerisi. 12Yi jizᴜ Babuloniari ma vᴜtia: Yekonia ti Sealitieli, Sealitieli ti Zerubabeli, 13Zerubabeli ti Abihudi, Abihudi ti Eliakimu, Eliakimu ti Azori, 14Azori ti Sadoki, Sadoki ti Akimu, Akimu ti Eliudi, 15Eliudi ti Eleazari, Eleazari ti Matani, Matani ti Yakobo, 16Yakobo ti Yusufu, Mariamu Yesu omvele Kristo'iri osipiri ma agupi. 17'Dini a'bianzi dria e'dozᴜ Iburahimusi cazᴜ Daudi vᴜ, yi a'bianzi mᴜdri drini su; engazᴜ Daudisi cazᴜ kpere ewu yi jizᴜ Babuloniaria, a'bianzi mᴜdri drini su; engazᴜ yi jizᴜ Babuloniarisi cazᴜ Kristo vᴜ, a'bianzi mᴜdri drini su. 18E'yo Yesu Kristoni tizᴜri ovᴜ 'dini. Mariamu andri erini, Yusufu ka e'do eri je 'bo, de nga ejini eri kᴜ, isu de eri ovᴜ mva be alia Orindi Alatararᴜsi. 19Yusufu agupi erini, eri 'ba kililirᴜni, te leni drinza fe eri dri 'ba ma milia kᴜ, nga ani e'yo osu i asia eri kᴜzᴜ ndindirᴜ. 20Erini e'yo 'diyi egaria, mi ndre, malaika Opini e'da i eri vu orobisi, kini, Yusufu Daudi mvi, mi ru Mariamuni ejizᴜ mi okᴜrᴜ kᴜ, afa eri ma alia 'diri Orindi Alatararᴜni tileniri'i; 21eri nga agupimva osi, mi nga runi 'da Yesu, erini ngale 'ba erini opale e'yo onzi yinisirisi. 22E'yo 'diri 'ye i dria 'dini e'yo Opini 'yole nabi ma tiarisiri ma 'ye i ani beni, kini: 23Mi ndre, aliria nga agupi nipi kᴜri nga ovᴜ mva be alia, nga agupimva osi, yi nga runi 'da Emanueli'i (efini, ka ti ojarisi, Munguni ama be). 24Yusufuni engaria o'du koriarisi, nga di 'ye malaika Opinini azilerile; eji di okᴜ ini ra, 25te nini eri ku kpere mvani osiria : 'da runi Yesu'i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\