MATAYO 11

1Eri nga eca 'dini, Yesu ka de e'yo azizᴜ 'ba erini imbale mᴜdri drini iri 'diyi ma tia 'bo, eri nga fᴜ 'dasi, mu 'ba imbazᴜ azini e'yo olᴜzᴜ aku ambo ambo yinia. 2Yohanani ovᴜria jo arunia, ka 'yeta Kristoni 'yele 'diyi ma e'yo eri ra, eri nga 'ba erini imbale 'diyi ti ope, 3nga 'yo eri tia kini, Mi 'ba emupiri, kani ama 'ba azini te ya? 4Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Emi mvi 'dale, emi 'yo Yohana ma tia e'yo emini erileri azini emini ndreleri: 5'ba mile odraza be yi angᴜ ndre, 'ba acozarᴜ yi aci aci, 'ba ofᴜ be 'diyi ma rᴜa ati alarᴜ, 'ba bile kokorᴜ yi e'yo eri ra, 'ba draza enga idrirᴜ, 'ba e'yo bari olᴜ 'ba aliorᴜ ma tia. 6'Ba abapi masi kᴜri ovᴜ drilebarᴜ. 7'Ba 'diyini mviria geri yinia, Yesu nga e'do e'yo olᴜ 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ tia e'yo Yohananisi: Emi fᴜ ndra roko dria a'di ndrezᴜ ya? Ozᴜ oyazarᴜ olisi ya? 8Te emi fᴜ ndra a'di ndre ya? 'Ba afa suza menemenerᴜ supi i ruaari ya? Emi ndre, 'ba bongo menemenerᴜ be 'diyi yi opi ma joa. 9Te emi fᴜ ndra a'di e'yosi ya? Nabini ndrezᴜ ya? E, ma 'yo emi tia, 'ba amborᴜ nabi agapi rari. 10'Diri 'ba yini e'yoni sile 'bori'i, Emi ndre, ma pe ojio mani ma ti mi milia, eri nga geri mini ede mi drilia. 11Ma 'yo emi tia ndi ndi, 'ba okᴜni osile 'bo 'diyi ma eselia 'ba Yohana baputizi fepiri agapi rani yo; te 'ba werea tᴜ suru 'buaria, eri amborᴜ aga eri ra. 12Engazᴜ o'du Yohana baputizi fepirinisi ecazᴜ curu’do, 'ba suru 'buari ari ari, 'ba aripi 'dryi eri pa okposi. 13Te nabi dria azita be yi olᴜ ndra e'yo ecazᴜ Yohana vᴜ; 14te emi ka le e'yo 'diri a'i ra, 'ba 'diri eri Eliya ngapi emupiri'i. 15'Ba ovᴜpi bile beri ma eri e'yo ra. 16Te ma nga 'ba ewu 'dosi 'diyi o'bi a'di be ya? Yi ovᴜ ekile anzi nyiri ripi cuua, yi agyi omvepi 'diyile, 17yi ‘yora, Ama vᴜ eseke emi dri, te emi tᴜni ongoni kᴜ; ama ga lulu, emi wᴜni vini kᴜ. 18Te Yohana emu ra, nyani afa nyaza kᴜ, mvuni afa kᴜ, te yi ‘yora, Eri orindi onzi be; 19Mvi 'bani emu ra afa nyaza nyazᴜ azini afa mvuza mvuzᴜ, te 'ba ‘yora, Mi ndre, 'ba anyamgbolorᴜ, 'ba ewa mvupiri, eri 'ba musoro sopi 'diyi pi ma agyi 'ba e'yo ezapi 'diyi be! Te ondᴜani nga e'yo liza nde 'yeta inisi. 20Etu 'dasi eri nga e'do egazᴜ aku ndra erini tali erini 'yezᴜ yi ma alia kakaᴜ 'diyi ma dria, yini irile kᴜrisi. 21Eyawaye, Korazini la! Eyawaye, Betesaida la! Tali okpo be ovᴜpi 'yezarᴜ emi eselia 'diyi ka ovᴜ ndra 'yezarᴜ Turo pi ma alia Sidoni be 'bo, te'do isu yi oja yi asi drio, yini koliba suria, ofᴜta be yi ruaa candisi. 22Te ma 'yo emi tia, candi emini o'du e'yo lizᴜrinisi nga ovᴜ okporᴜ aga candi Turo pini Sidoni beri ra. 23Mi'i, Kaperinaumu la, mi nga mi enga uru kpere 'bua ya? Mi nga si va kpere Pari 'ba drazaniria. A'disikᴜ tali 'bani 'yele mi alia 'diyi ka ovᴜ ndra 'yezarᴜ Sodomu ma alia, te'do eri adri indi kpere andrᴜ. 24Te ma 'yo emi tia, o'du e'yo lizᴜrisi candi miniri nga ovᴜ okporᴜ aga candi angᴜ Sodomuniri ra. 25O'du 'dasi Yesu nga e'yo omvi, nga 'yo, Ma 'yo awa'difo mi vᴜ, Ata, Opi 'bu pini nyakᴜ beri, mini e'yo 'diyi zile 'ba ondᴜa be 'diyi pi ma milia 'ba e'yo nipi 'diyi be, mini yi ecele anzi nyiri dririsi; 26e, Ata, te 'dini ovᴜ ndra onyirᴜ mi milia. 27Ata mani fe afa dria ma dri 'bo; te 'ba alᴜni nini Mvini kᴜ te Ata'i a'dule, azini 'ba alᴜni nini Atani kᴜ te Mvi'i a'dule, azini 'ba Mvini lezᴜ Atani ecezᴜ eri driri'i. 28Emi emu ma vᴜ, emi dria andepi 'diyi azini afa nzizarᴜ be, te ma nga fe emi dri ande li. 29Emi 'du kulumbu mani, emi emu e'yo oni ma vᴜ; te ma ovᴜ e'yere, asi afᴜ kokorᴜsi indi ; emi nga ande liza isu orindi eminia. 30Te kulumbu mani ovᴜni ewarᴜ kᴜ, azini teri mani ovᴜni nzizarᴜ kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\