MATAYO 13

1O'du 'darisi Yesu nga fᴜ joa, rizᴜ miri tia. 2'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ nga yi okᴜ eri vᴜ, e'yo 'disi eri nga fi oguru ma alia, nga ri va; 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ de oso pa cinya dria miri tia. 3Eri nga e'yo olᴜ yi tia kakaᴜ e'yo o'bezasi, kini: Mi ndre, 'ba ori ripiri fᴜ ori ri. 4Te erini riria, ori azini o'de geri tia, aria nga emu o'du, nya ra. 5Azini o'de kata dria, pari nyakuni ovᴜzᴜ wereria, yi enga mbele, nyakuni ovᴜle alirᴜ kᴜrisi, 6etuni efᴜria, ve yi ra; te yini ovᴜle ola kokorᴜrisi, 'wi ra. 7Azini nga o'de oci alia, oci nga zo uru yi ondrizᴜ. 8Azini nga o'de nyaku onyirᴜ ma alia, yi nga 'ya ra, azini tᴜrᴜ alᴜ, azini kali azia, azini kali na. 9'Ba bile beri ma eri. 10'Ba erini imbale 'diyi nga eca eri vᴜ, nga 'yo eri tia, Mi e'yo olᴜ yi tia e'yo o'bezasi a'disi ya? 11Eri nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Eri ovᴜ fezarᴜ emi dri e'yo ziza suru 'buarini nizᴜ, te ovᴜni fezarᴜ 'ba nde 'diyi dri kᴜ. 12Te 'ba ka ovᴜ afa be, yi nga fe eri dri, eri nga aga afa be kakaᴜ; te 'ba ka ovᴜ afa kokorᴜ, yi nga afa ovᴜpi eri beri pa ra. 13E'yo 'disi ma e'yo olᴜ yi tia e'yo o'bezasi, a'disikᴜ yini ndreria ra ti, yi ndreni kᴜ, yini eriria ra ti, yi erini kᴜ, yi va vini kᴜ. 14Te e'yo ndra Isayani ondrileri eca yi vᴜ 'yeke, kini: Erizarᴜni, emi nga eri ra, te emi ngani va alᴜni kᴜ; luzarᴜni, emi nga lu ra, te emi ngani ndre kᴜ. 15A'disikᴜ suru 'dori ma asi ovᴜ osorᴜ, yi bilesi yi erini e'yo piri kᴜ, yi bi mile yini ci, yi kazᴜ angᴜ ndrezᴜ yi milesi kᴜ, yi kazᴜ erizᴜ yi ma bilesi kᴜ, yi kazᴜ e'yo vazᴜ yi asisi azini yi asi ojazᴜ kᴜ, mani yi atizᴜ ani beni. 16Te emi mile yi drilebarᴜ, yini ndrelerisi; emi bile, yini erilerisi. 17Ma 'yo emi tia ndi ndi, nabi kakaᴜ 'ba kililirᴜ 'diyi be le afa emini ndreleri ndre avasi, te yi ndreni kᴜ; le e'yo emini erileri eri, te yi erini kᴜ. 18Emi eri e'yo o'beza 'ba ori ripirini ani. 19'Ba azini ka e'yo suruni eri ra, ka va kᴜ, 'ba onzi nga eca, nga ori rile eri asiari pa ra; 'diri bani 'ba rile geri tiari'i. 20Rile kata driari eri 'ba e'yo eripi, eri a'ipi mbele ayikosiri'i; 21te eri ovᴜni ola be i alia kᴜ, eri ovᴜ o'du were, te candi pini ecaria inzata be e'yo nde ma e'yosi, eri nga aba coti. 22Rile oci aliari eri 'ba e'yo eripiri, te asisile drozᴜ e'yo nyakuni ma driari pi lokiri lonyini be nga e'yo nderi ondri ra, eri nga ovᴜ efi 'yakokorᴜ ani. 23Rile nyaku onyirᴜ ma aliari eri 'ba e'yo eripi, vapi indiri; eri nga efi 'ya ada, 'yazᴜ aziniri tᴜrᴜ alᴜ, aziniri kali azia, aziniri kali na. 24Eri nga e'yo o'beza azini o'be yi dri, kini, Suru 'buari ovᴜ ekile 'ba ori onyirᴜ ripi amvu ini aliarile; 25te 'bani o'du koria, ari'bo erini nga emu regi rizᴜ anya alia, nga mu ra. 26Te anya ka enga ra, ka ka ra, regi nga di yi e'da ra. 27Ati'ba jo e'ini nga eca, 'yo eri tia, Opi, mi rini ndra ori onyirᴜ amvu mini alia kᴜ ya? Isu di regi ngoa ya? 28Eri nga 'yo yi tia, Ari'bo 'ye e'yo 'dirini. Yi nga 'yo eri tia, Mi le ama mu yi okᴜ ya? 29Te eri 'yo, Kᴜ ; emini regi okᴜria emi kazᴜ 'dᴜ okᴜzᴜ indi kᴜ. 30Emi kᴜ yi ma zo dria tualᴜ cazᴜ etu lozᴜria; ewu lozᴜrisi ma nga 'yo 'ba anya lopi 'diyi ma tia, Emi okᴜ oko regi, emi ombe ngᴜlᴜ ngᴜlᴜ vezᴜ acisi, te 'dᴜrᴜni emi okᴜ ero mania. 31Eri nga e'yo o'beza azini o'be yi dri, kini, Suru 'buari eri ovᴜ ekile haradali efi aguni ejile sale amvu ini ma aliarile; 32ori nde ovᴜ gakandiarᴜ, ori azini dria aga eri ra, te ka zo 'bo, eri aga afa idiza dria, eri ofᴜ patirᴜ, aria 'bua 'diyi nga emu ovᴜ arakalania. 33Eri nga e'yo o'beza azini o'be yi dri : Suru 'buari eri ovᴜ ekile akufi okᴜni 'dule zile nganufᴜra afazᴜ na ma alia, de nga pini dria kᴜrile. 34E'yo 'diyi dria Yesu 'yo 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma tia e'yo o'bezasi; te ngani e'yo azini olᴜ yi tia e'yo o'beza kokorᴜ kᴜ. 35E'yo nabini 'yoleri ma eca 'yeke ani, kini : Ma nga ma tile zi e'yo o'bezasi, ma nga e'yo andra zile drio engazᴜ ewu nyaku eti 'bazᴜrisi 'diyi olᴜ. 36Eri nga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kᴜ ra, nga di fi joa. 'Ba erini imbale 'diyi nga eca eri vᴜ, nga ‘yora, Mi nze e'yo o'beza regi amvu aliarini ma eti ama dri. 37Eri nga e'yo omvi kini, 'Ba ori onyirᴜ ripiri eri Mvi 'bani; 38amvu eri angᴜ wudrikuruni, ori onyirᴜ yi anzi suruni; azini regi yi anzi 'ba onzini; 39ari'bo yi ripiri eri 'ba asᴜ sᴜpiri'i; lozani eri asiza nyakuni; 'ba lopi 'diyi yi malaika piyi. 40E'yo 'disi ekile yini regi okᴜle vele acisirile, eri nga ovᴜ 'dinile tro tro ewu asiza nyakunirisi. 41Mvi 'bani eri nga malaika erini ma ti epe, yi nga afa dria 'bani abazᴜ ani 'diyi pi okᴜ suru eriniriasi, 'ba azi onzi 'yepi 'diyi be, 42yi nga yi o'be aci droza ma alia; 'daa awᴜ pi sikala nyaza be nga ovᴜni. 43Etu 'dasi 'ba kililirᴜ nga di ekile etᴜle suru yi Atiniri ma alia. 'Ba bile beri ma eri. 44Suru 'buari eri ovᴜ ekile lonyi zile amvu aliarile; aguni eri isuria, nga eri zi ci ; lonyi nde ma ayikosi eri nga mu afa ovᴜpi i be 'diyi ozi dria, amvᴜ nde jezᴜ. 45Dika suru 'buari eri ovᴜ ekile 'ba afa ozipi nyoro ndrizarᴜ ndapirile; 46ka nyoro alᴜ aje ambosiri isu 'bo, eri nga mu afa ovᴜpi i be 'diyi ozi dria eri jezᴜ. 47Dika suru 'buari eri ovᴜ ekile emba 'bele miriarile, eri okᴜ afa esele dria; 48ka ga tre 'bo, yi nga eri ese cinya dria miri tia, nga ori va, nga onyirᴜ 'diyi ope tiko dria, te onzi 'diyi yi nga o'be amve. 49Eri nga ovᴜ 'dini ewu asiza nyakunirisi. Malaika yi nga emu 'ba onzi ma esele co 'ba kililirᴜ 'diyi be, 50yi nga yi o'be aci droza ma alia; 'daa awᴜ pi sikala nyaza be nga ovᴜni. 51Emi va e'yo 'diyi dria ra ya? Yi 'yo eri tia, E. 52Eri nga 'yo yi tia, E'yo 'disi 'ba waraga sipi, imbale suru 'buari ma e'yosi 'diyi dria alᴜ alᴜ ovᴜ ekile jo e'i afa o'dirᴜ piyi ofᴜpi lonyi ini ma alia afa okuri berile. 53Eri nga eca 'dini, Yesu ka de e'yo o'beza 'diyi o'bezᴜ 'bo, eri nga enga 'daarisi ra. 54Eri ka fi angᴜ inia eri nga yi imba pari yini yi okᴜzᴜria ; yi nga osu ani tᴜ, nga ‘yora, 'Ba 'diri isu ondᴜa 'diri tali 'diyi be ngoa ya? 55'Ba 'diri eri 'ba bau edepiri ma mvi'i kᴜ ya? Andri ma rᴜ Mariamu'i kᴜ ya? Adripi erini yi Yakobo pi, Yusufu pi, Simoni pi, Yudasi pie kᴜ ya? 56Amvipi erini yi ovᴜni ama be dria 'doa kᴜ ya? Ka'dini 'ba 'diri isu e'yo 'diyi dria ngoa ya? 57Yi nga aba aba eri e'yosi. Te Yesu nga 'yo yi tia, Nabi azini eceni inzita isuzᴜ kᴜ, pe lᴜ angᴜ inia azini jo inia ma ovᴜ inzita kokorᴜni. 58'Dale eri 'yeni tali kakaᴜ kᴜ, a'itaako yinisi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\