MATAYO 14

1Ewu 'dasi opi Herode nga e'yo kuza Yesuni eri ra ; 2eri nga 'yo ati'ba ini ma tia, 'Ba 'dari Yohana baputizi fepiri'i, enga 'ba draza eselia 'bo; tali 'diyi yi 'ye erisi ani. 3A'disikᴜ Herode bi ndra Yohanani, ombe eri, 'ba arujoa Herodiasi i adripi Filipo ma okᴜ ma e'yosi; 4te Yohana 'yo ndra eri tia, Azita a'ini mini ovᴜzᴜ eri be kᴜ. 5Eri le eri fu ra, te ovᴜ urisi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma e'yosi, yini a'ile eri ovᴜ nabinirisi. 6Te omu Herodeni osizᴜri ka eca ra, Herodiasi zi nga ongo tᴜ yi eselia, nga ayiko fe Herode dri, 7'dini eri nga e'yo azi eri tia oyo sozasi kini i nga afa dria erini a'ileri fe eri dri. 8Eri'i, andrini eri bile imbaria, nga ‘yora, Mi fe ma dri 'doa koyia alia Yohana baputizi fepiri ma dri'i. 9Opi nga ovᴜ candisi; te oyo erini soleri ma e'yosi, azini 'ba ripi eri be nyaka tia 'diyi ma e'yosi, eri azi yi ma fe eri dri; 10eri nga 'ba ti pe Yohana ma dri lizᴜ jo arunia, 11yi nga drini eji koyia alia fezᴜ zamva dri, eri nga eji andri vᴜ. 12'Ba Yohanani imbale 'diyi nga emu avᴜni 'du sazᴜ; yi nga mu e'yoni olᴜ Yesu tia. 13Yesu ka eri ra, eri nga enga 'daarisi ogurᴜsi, muzᴜ angᴜ 'ba kokorᴜa ndindirᴜ. 'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka eri ra, yi nga eri ma vᴜti bi pasi engazᴜ aku ambo ambo 'diyia. 14Erini fᴜria, eri nga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ ndre, eri nga ovᴜ asi ndrizasi yi vᴜ, eri nga 'ba yini azorᴜ 'diyi ati ra. 15Ka eca ondresi, 'ba erini imbale 'diyi nga emu eri vᴜ, kini, Pari 'dori rokorᴜ, etu 'de vini 'bo; mi pe 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma ti mvizᴜ, yi ma mu aku were were 'diyi vᴜsi nyaka jezᴜ yi dri. 16Te Yesu nga 'yo yi tia, Leni yi ma mvi kᴜ; emi fe nyaka yi dri emi'i. 17Yi nga 'yo eri tia, Ama afa 'doa yo, pe lᴜ mikate towi e'bi iri be a'dule. 18Eri nga ‘yora, Emi eji yi ma vᴜ 'doa. 19Eri nga azi 'ba ongᴜlumᴜrᴜni rizᴜ va ase dria, eri nga mikate towi piyi 'du e'bi iri be, eri nga lu 'bua uru, nga asi ndriza a'i, eri nga mikate nyo ra, fe 'ba erini imbale 'diyi dri, 'ba erini imbale 'diyi nga fe 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri. 20Yi dria nga nya ra, nga tra ra. Yi nga onyole 'diyi ma joloko okᴜ evᴜ mᴜdri drini iri tre tre. 21'Ba nyapi 'diyi alifᴜ towi 'diyi agupini; okᴜ piyi anzi be lani kᴜ. 22Coti eri nga 'ba erini imbale 'diyi omi okposi fizᴜ oguru ma alia, zozᴜ eri ma drilea 'aa'dasi, de erini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ti peria mvizᴜ. 23Ka pe 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma ti 'bo, eri nga tu oni dria a'dulesi Mungu zizᴜ. Ka eca ondresi eri de 'dale a'dule, 24te oguru ovᴜ curu’do miri ma alia adikadi, yi mbᴜzani eri ecandiria; olini engale yi ma drilialerᴜrisi. 25Angᴜ trani ecaria ogogo eri nga eca yi vᴜ, aciria miri dria. 26'Ba erini imbale 'diyi ka ndre erini aciria miri dria, yi asi nga oti tᴜ, kini, Adroni! Yi nga otre urisi. 27Coti Yesu nga e'yo 'yo yi be kini, Emi asi ma te ci, 'do ma'i; emi rᴜ kᴜ. 28Petero nga e'yo omvi, 'yo eri tia kini, Opi, ka adri mi'i, mi azi ma emuzᴜ mi vᴜ yi dria. 29Eri nga ‘yora, Mi emu. Petero nga fᴜ oguru aliarisi, nga aci yi dria muzᴜ Yesu vᴜ; 30te eri ka oli lu ra, eri nga ovᴜ urisi ; eri nga 'ba 'de yi etia, nga tre kini, Opi, mi pa ma! 31Coti Yesu nga i dri ejᴜ, nga eri ebi, nga 'yo tinia kini, Mi a'ita be wereri la, mi mi asi oja oja a'disi ya? 32Yi ka tu ogurua 'bo, oli nga kᴜ liko ja. 33'Ba ovᴜpi ogurᴜ alia 'diyi nga eri inzi kini, Adarᴜ mi Mvi Munguni. 34Yi ka zo 'aa'dasi 'bo, yi eca angᴜ Genesaretinia. 35'Ba pari 'daa 'diyi ka eri ni ra, yi nga 'ba ti pe angᴜ 'dari ma ageiasi dria, yi nga 'ba dria rua onzi be 'diyi eji eri vᴜ, 36yi nga matᴜ 'ba eri vᴜ yi ma elo kiri bongo erini ma ti'i; 'ba dria elopi 'diyi ma rua nga ati ada ada.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\