MATAYO 15

1Vilerisi 'ba Farisaini piyi 'ba waraga sipi 'diyi be nga enga Yerusalemua, emuzᴜ Yesu vᴜ, yi ‘yora, 2'Ba mini imbale 'diyi yi e'yo a'bini idrileri eza a'disi ya? Te yi ojini yi dri nyaka nyaria kᴜ. 3Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Emi azita Munguni eza e'yo a'bi eminini idrilerisi a'disi ya? 4Te Mungu 'yo ndra, Mi inzi mi ati pi mi andri be; azini, 'Ba ka i ati pi o'da andri be, drazarᴜni ma dra ra. 5Te emi 'yo kini, 'Ba ka 'yo i ati pi ma tia i andri be, Afa mani ngazᴜ mi aza kozᴜri, ma fe Mungu dri awa'diforᴜ; 6eri ngani di i atini inzi 'de kᴜ. Emi 'ba de e'yo Munguni toko, e'yo idriza eminisi. 7Emi 'ba lokiri be 'diyi! Isaya ondri ndra e'yo emisi 'yeke, kini: 8Suru 'dori yi ma inzi tisi, te yi ma asi ovᴜ ma be re; 9te yi ma inzi toko, azita 'bani imbazᴜ imbatarᴜ'i. 10Eri nga 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ omve i vᴜ, nga 'yo yi tia, Emi eri, emi va e'yo: 11afa fipi 'ba tiliari ezani 'bani kᴜ, te afa efᴜpi 'ba ma tiliari eri 'ba ezani. 12'Ba erini imbale 'diyi nga di emu eri vᴜ, 'yozᴜ eri tia, Mi ni ra kini 'ba Farisaini yini e'yo 'diri eriria, e'yoni 'de yi asia onzi ya? 13Te eri nga e'yo omvi, ‘yora, Afa saza dria ma Ati 'buarini saleni kᴜri, yi nga oku ra. 14Emi kᴜ nga 'ba 'diyi; yi 'ba dri cepi mile kokorᴜ 'diyi. 'Ba mile kokorᴜ ka i agyi mile kokorᴜ ma dri ceni, yi iritro nga o'de 'bilia. 15Petero nga e'yo omvi, 'yo eri tia, Mi nze ama dri e'yo o'beza ma eti. 16Eri nga ‘yora, Emi'i indi, emi nga kiri e'yo vaza kokorᴜ ya? 17Emi nini kᴜ kini afa fipi 'ba ma tileari, eri aga fi anyajoa, eri nga ovᴜ 'bezarᴜ jo werea ya? 18Te afa efᴜpi 'ba ma tilia 'diyi, yi enga 'ba ma asia; afa 'diyi 'ba ezani. 19A'disikᴜ engazᴜ asia e'yo osuza onzi 'diyi efᴜni, 'ba fuza pi, ali 'baza pi, awu pi, ogu pi, e'yo eti nzeza inzorᴜri pi, a'data pie. 20E'yo 'diyi yi 'ba ezani; te nyazᴜ dri ojikokorᴜ ezani 'bani kᴜ. 21Yesu nga enga 'daarisi, fᴜ mu kala Turo pini Sidoni beria. 22Te mi ndre, okᴜ Kanani ezorᴜri nga efᴜ kalati 'dasi, nga oyᴜ uru kini, Mi ovᴜ yiki be ma vᴜ, Opi, mvi Daudini; ma zini azorᴜ tᴜ orindi onzi be. 23Te eri omvini e'yo eri tia kᴜ. 'Ba erini imbale 'diyi nga eca, nga matᴜ 'ba eri vᴜ kini, Mi pe eri ti mvizᴜ, erini otrele ama vᴜtiarisi. 24Eri nga e'yo omvi ‘yora, Epe ndra ma ti 'ba azini vᴜ kᴜ, te kabilo avipi suru Israelinia 'diyi vᴜ a'dule. 25Te eri nga eca eri vᴜ, nga eri inzi, kini, Opi, mi ko ma aza fo! 26Te eri nga e'yo omvi kini, Ovᴜni onyirᴜ nyaka anzini 'duzᴜ 'bezᴜ oce dri kᴜ. 27Te eri nga ‘yora, Ada, Opi, te oce yi adri anyaka nyiri o'depi va mesa yi ma opini etia 'diyi nya ra. 28Yesu nga di e'yo omvi, 'yo eri tia kini, Okᴜ la, a'ita mini eri amborᴜ! Ma 'ye i mi dri mini lelerile. Te zamva erini nga ati etu 'dasi ra. 29Yesu nga di enga 'dale, nga eca miri Galilini ma tia ogogo. Eri nga tu oni dria uru, nga ri 'dale. 30'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ kakaᴜ nga emu eri vᴜ, yi be 'ba acozarᴜ piyi, 'ba dri ondrizarᴜ pie, 'ba mile drazarᴜ pie, 'ba e'yo 'yopi kᴜri pie, 'ba azini be kakaᴜ; yi nga yi o'ba eri ma palaa, eri nga yi ati ra. 31'Dini 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ nga osu tᴜ, yini ndreria 'ba e'yo 'yopi kᴜ 'diyi yi e'yo 'yo, 'ba dri ondrizarᴜ 'diyi yi ma rua ati ra, 'ba acozarᴜ 'diyi yi aci aci, 'ba mile drazarᴜ 'diyi yi angᴜ ndre; yi nga di Mungu Israelini inzi ra. 32Yesu nga 'ba erini imbale 'diyi omve i vᴜ, nga ‘yora, Ma asi ndri 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'diyi vᴜ, yini tele ma be o'du na nyaka kokorᴜrisi; ma leni yi ti pe mvizᴜ abirisi kᴜ, icimakoro kazᴜ yi o'bezᴜ geria kᴜ. 33'Ba erini imbale 'diyi nga 'yo eri tia, Ama nga mikate isu kakaᴜ 'dipi, angᴜ rokoa 'doa ngoa, 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ 'dopi 'doyini trazᴜ ani ya? 34Yesu nga 'yo yi tia kini, Emi ovᴜ mikate be si ya? Yi nga ‘yora, Aziri, azini e'bi were indi. 35Eri nga azi 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜni rizᴜ va nyakua, 36eri nga mikate aziri 'diyi 'du e'bi be, nga awa'difo fe, nga yi onyo ra fezᴜ 'ba erini imbale 'diyi dri, 'ba erini imbale 'diyi nga fe 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ dri. 37Yi dria nga nya ra, nga tra ra ; yi nga onyole 'diyi ma joloko okᴜ abaka aziri alia tre tre. 38'Ba nyapi 'diyi ma kalafe alifᴜ su, 'di agupini; okᴜ pi anzi be lani kᴜ. 39Eri ka 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ma ti pe mvizᴜ 'bo, eri nga tu ogurua, nga zo 'aa'dasi, cazᴜ angᴜ Magadania.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\