MATAYO 17

1O'du azia ma vᴜtia, Yesu nga Petero pi 'du i be, Yakobo pie, Yohana adripi erini be, nga yi ji uru oni izᴜrᴜ ma dria a'dule. 2Rua erini nga ovᴜ ojazarᴜ yi milia, mile erini nga di ekile etule, afa suza erini nga ovᴜ emvendrindrirᴜ diza etunile. 3Mi ndre, Musa pi Eliya be nga yi e'da yi vᴜ, e'yo 'yozᴜ eri be. 4Petero nga e'yo omvi 'yo Yesu tia, Opi, e'yo amani ovᴜzᴜ 'doari onyirᴜ; mi ka le ra, ma nga boroko si 'doa na, alᴜ mi dri, alᴜ Musa dri, alᴜ Eliya dri. 5Erini nga e'yo 'yoria, mi ndre, iriti dizarᴜ ma endri 'de yi ma dria ci, te mi ndre, o'duko enga iriti ma alia kini, 'Di Mvi mani lele tᴜri'i, ma ovᴜ ayikosi tᴜ erisi; emi eri eri. 6'Ba erini imbale 'diyi ka eri ra, yi nga o'de a'bukurᴜ va, yi ovᴜ urisi tᴜ. 7Te Yesu nga eca, nga yi rua elo, nga 'yo kini, Emi enga, emi rᴜ kᴜ. 8Yi ka yi mile enga 'bo, yi ndreni 'ba azini kᴜ, pe lᴜ Yesu'i a'dule. 9Yini siria oni driarisi va, Yesu nga e'yo azi yi tia kini, Emi olᴜ afa ndreza 'dori ma e'yo 'ba alᴜni ma tia kᴜ, de nga Mvi 'bani engani 'ba draza ma eselia kᴜ. 10'Ba erini imbale 'diyi nga zi eri tia, yi ‘yora, 'Ba waraga sipi 'diyi 'yo kini Eliya ma eca raka, 'dini a'disi ya? 11Eri nga e'yo omvi, nga ‘yora, Eliyani nga eca ada, afa dria edezᴜ; 12te ma 'yo emi tia, Eliya eca di 'bo, azini yi nini eri kᴜ, te yi 'ye eri yini lelerile. Te Mvi 'banini nga candi isu yi dri 'dinile indi. 13'Ba erini imbale 'diyi nga di va eri 'yo yi tia Yohana baputizi fepiri ma e'yo. 14Yi ka eca 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ vᴜ 'bo, 'ba azini nga emu eri vᴜ, kᴜmᴜti osizᴜ tinia, kini, 15Opi, mi ovᴜ yiki be ma mva ma e'yosi, azo ediani fi eri rᴜaani, 'ye eri onzi tᴜ; a'disikᴜ pale kakaᴜ eri o'de acia, azini pale kakaᴜ eri o'de yia. 16Ma eji te eri 'ba mini imbale 'diyi vᴜ 'bo, te econi yini eri atizarᴜ kᴜ. 17Yesu nga e'yo omvi, ‘yora, Emi a'bianzi a'ita kokorᴜ yi ojapi onzi 'diyi, ma nga ovᴜ emi be ewu ngopi ya? Ma nga ovᴜ emi vᴜ asi tezasi ewu ngopi ya? Emi eji eri ma vᴜ 'doa. 18Yesu nga ega eri ma dria; orindi onzi nga efᴜ eri ma aliasi ra, mva ovᴜ di atizarᴜ etu 'darisi. 19'Ba erini imbale 'diyi nga di eca Yesu vᴜ oyokolosi, yi ‘yora, Econi amani eri drozarᴜ kᴜ a'disi ya? 20Eri nga 'yo yi tia, A'ita eminini ovᴜle wererisi. Te ndi ndi ma 'yo emi tia, emi ka ovᴜ a'ita be haradali efile 'dipi, emi nga 'yo oni 'diri ma tia, Mi nga 'doa, mi mu 'dale, eri nga mu ra; azini afa alᴜni ngani ovᴜ ewarᴜ emi ndezᴜ kᴜ. 21Te esele 'doyi econi fᴜzarᴜ kᴜ pe Mungu ziza pisi nyaka 'daza be. 22Yini ovᴜria Galilia, Yesu nga 'yo yi tia, Yi nga Mvi 'bani fe 'ba dria, 23yi nga eri fu ra, o'du nasi eri nga enga ra. Yi ovᴜ candisi tᴜ. 24Yini ecaria Kaperinaumua, 'ba sekeli nusu a'ipi 'diyi nga eca Petero vᴜ, nga ‘yora, 'Ba emi imbapiri 'beni sekeli nusuni kᴜ ya? 25Eri ‘yora, Eri 'be ra. Eri ka efi joa 'bo, Yesu nga 'yo eri tia oko, kini, Simoni, mi osu ngoni ya? Meleki nyakua 'diyi adri musoro pi okᴜ, silingi lile 'ba driari be, a'di vᴜ ya? Anzi yini vᴜ kani anzi jurᴜni vᴜ? 26Erini 'yoria kini, Anzi juruni vᴜ, Yesu nga di 'yo eri tia, Ka'dini anzi melekini ovᴜ di trᴜzarᴜ. 27Te ama kazᴜ kᴜmᴜ 'bazᴜ yi dri kᴜ, mi mu miria, mi 'be ewu, mi e'du e'bi mini epele okori, mi zi tileni, mi nga sekeli isu; mi ji sekeli nderi, mi fe yi dri, mani azini mini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\