MATAYO 22

1Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia dika e'yo o'bezasi, kini, 2Suru 'buari ovᴜ ekile 'ba melekirᴜ omu okᴜ bizaniri 'bapi mva ini drirlie, 3eri pe ati'ba erini ma ti 'ba ndra erini omvele omu okᴜ bizani nyazᴜ 'diyi omvezᴜ; te yi ga emuko si. 4Eri pe ati'ba azini ma ti dika, eri ‘yora, Emi olᴜ 'ba omvele 'bo 'diyi ma tia, Mi ndre, ma a'di nyaka mani 'bo, oli ranya mani piyi anyapa osorᴜ 'diyi be 'bo, afa dria ovᴜ ngonde; emi ma emu omu okᴜ bizaniria. 5Te 'ba 'diyi 'bani asi drinia kᴜ, yi mu ra, 'ba alᴜ amvᴜ inia, aziniri afa oziza inia; 6'ba acepi 'diyi bi ati'ba erini ci, nga drinza fe yi dri, nga yi fu ra. 7Te meleki ovᴜ adrasi; eri pe asikari ini ma ti, ja 'ba 'ba fupi 'dayi ma dri, eve aku yini acisi dria ra. 8Eri nga di 'yo ati'ba ini ma tia, Omu okᴜ bizaniri ovᴜ edezarᴜ, te 'ba ndra omvele 'bo 'diyi ovᴜni onyirᴜ kᴜ. 9Emi mu geri gbokoni yi ecizᴜria, azini 'ba dria emini isule 'diyi, emi ma omve yi emuzᴜ omu okᴜ bizaniria. 10Ati'ba 'dayi nga di fᴜ mu gbokoa, nga 'ba dria yini isule 'diyi okᴜ, 'ba onzi piyi 'ba onyirᴜ 'diyi be; 'dini omu ga tre 'ba ripi 'diyisi. 11Te melekini firia 'ba ripi 'diyi andrizᴜ, eri nga 'ba alᴜ ndre 'daa afa suza omuni kokorᴜ; 12eri nga 'yo eri tia, Ma agyi, mi efi 'doa afa suza omuniri kokorᴜ ngoni ngoni ya? Te eri adri ciri. 13Meleki nga di 'yo 'ba azi ngapi 'diyi ma tia, Emi ombe eri ma pa pi dri be ci, emi 'be eri angᴜ inicicirᴜa amve; 'daa awᴜ pi sikala nyaza be nga ovᴜni. 14Te 'ba kakaᴜ ovᴜ omvezarᴜ, te 'ba opele 'diyi were. 15Vᴜtinia 'ba Farisaini nga emu, ti ecizᴜ tualᴜ e'yo otᴜzᴜ eri mbazᴜ e'yo erini 'yoleri ma alia. 16Yi nga 'ba yini imbale 'diyi pi ma ti pe eri vᴜ 'ba Herodeni be, kini, 'Ba 'ba Imbapiri, ama ni ra mi 'ba adani, mi geri Munguni imba e'yo adarᴜrisi, mi asini 'ba alᴜni ma e'yosi kᴜ ; mini 'ba opele kᴜrisi. 17Mi olᴜ di amani, mi ega ngoni ya? Azita a'i amani musoro 'bezᴜ Kaisari dri, kani 'dini yo? 18Te Yesuni e'yo onzi yini niria, nga ‘yora, Emi ma ole a'disi ya, emi 'ba lokiri be? 19Emi ece ma dri aya musoroniri. Yi nga silingi eji eri dri. 20Eri 'yo yi tia, Wura 'dori e'yo siza driniari be yi a'dini ya? 21Yi ‘yora, Kaisarini. Eri nga di 'yo yi tia, Emi fe afa Kaisarini Kaisari dri, azini afa Munguni emi ma fe Mungu dri. 22Yi ka eri 'dini 'bo, yi osu tᴜ; yi nga eri kᴜ, nga mu ra. 23O'du 'darisi 'ba Sadukayoni, 'yopi kini engata yo 'diyi, nga emu eri vᴜ, nga zi eri tia kini, 24'Ba 'ba Imbapiri, Musa 'yo ndra 'dini, 'Ba azini ka dra anzi kokorᴜ, adripi erini nga okᴜ erini omvi, nga ori ti i adripi dri. 25Adripi aziri ndra ama eselia indi; okori ka okᴜ bi 'bo, dra ra, erini ovᴜle ori kokorᴜrisi kᴜ okᴜ ini adripi dri. 26'Dinile 'ba iriri indi, azini nari, cazᴜ kpere yi aziri dria. 27Yi dria ma vᴜtia okᴜ nde nga dra indi. 28Ka'dini engata ma alia, 'ba aziri 'diyi ma eselia, eri nga ovᴜ okᴜ a'dini ya? yi driani eri bile okᴜrᴜrisi. 29Te Yesu nga e'yo omvi, 'yo yi tia, Emi aba aba emini e'yo siza pi nile okpo Munguni be kᴜrisi. 30A'disikᴜ engata ma alia 'ba ngani okᴜ bi kᴜ, azini 'ba feni okᴜ 'ba dri kᴜ indi, te yi nga ovᴜ ekile malaika 'bua 'diyile. 31Te engata 'ba draza eseliari ma e'yosi, emi lani nga e'yo Munguni 'yole emi tia kini, 32Ma Mungu Iburahimuni, ma Mungu lsakani, ma Mungu Yakoboni-ri kᴜ ya? Mungu ovᴜni Mungu 'ba drazani kᴜ, te 'ba idrirᴜni. 33'Ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ ka eri 'dini, yi osu tᴜ imbata erinisi. 34Te 'ba Farisaini ka eri kini eri o mbe 'ba Sadukayoni ma ti ci, yi nga yi okᴜ tualᴜ. 35'Ba alᴜ yi eselia, 'ba azita nipiri, nga e'yo zi eri tia eri o'bizᴜ. 36'Ba 'ba Imbapiri, e'yo aziza ma eselia, azita ngori amborᴜnini ya? 37Eri nga 'yo eri tia, Mi ma le Opi Mungu mini mi asi driasi, mi orindi driasi, ondᴜa mini driasi. 38'Dori azita amborᴜ okori'i. 39Iriri ovᴜpi erileri 'di'i, Mi ma le mi agyi ekile mini mi ngᴜlᴜpi lelerile. 40E'yo aziza dria pi nabi be oti yi azita iri 'diyi ma rᴜaa. 41'Ba Farisaini yini ti okᴜria tualᴜ, Yesu nga zi yi tia, 42kini, Emi ega e'yo Kristoni ngoni ya? Eri a'di mvi'i ya? Yi 'yo eri tia, Daudi mvi'i. 43Eri 'yo yi tia, Ka adri 'dini, Daudi nga di eri omve Orindisi, Opi'i, ngoni ngoni ya, erini 'yoria kini, 44Opi 'yo Opi mani ma tia, Mi ri ma dri ndiria, de nga ma 'bani ari'ba mini mi pa agelea kᴜ? 45Ka'dini Daudi ka eri omve Opi'i, eri ovᴜ di mva erinirᴜ ngoni ngoni ya? 46'Ba alᴜni econi e'yo omvizarᴜ eri tia alᴜni kᴜ, azini engazᴜ o'du 'dasi 'ba alᴜni asi teza be e'yo zizᴜ eri tia dikani yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\