MATAYO 23

1Vᴜtinia Yesu nga di 'yo 'ba ongᴜlᴜmᴜrᴜ piyi ma tia 'ba erini imbale 'diyi be, 2eri kini, 'Ba waraga sipi 'diyi pi ri ogᴜŋa Musaniri ma dria 'ba Farisaini be; 3e'yo 'disi e'yo dria yini 'yoleri emi 'ye, emi bi, te emi 'ye 'yeta yini 'yelerile kᴜ; a'disikᴜ 'yozarᴜni yi ‘yora, te yi 'yeni kᴜ. 4Te yi ombe teri nzizarᴜ 'bani ecole 'dule kᴜ 'diyi, yi 'ba yi 'ba ma ombetia ; te yi ma ngᴜlᴜpi leni yi mizᴜ drimva yinisi kᴜ. 5Te 'yeta yini 'yeleri dria yi 'ye 'ba ma milia, 'ba ma ndre beni; te yi ombe e'yo siza ma verisi azini walarᴜ, o'i yi drilebarᴜ yi ma ruaa, yi ere yi ma bongo ti amborᴜ, 6omu ma alia yi le kiti okori, azini pari 'bani yi okᴜzᴜria yi le kiti drile 'diyi, 7yi le 'ba ma zi yi ci ci cuua, 'ba ma omve yi Imbapi'i indi. 8Te emi ma ovᴜ omvezarᴜ Imbapi'i kᴜ, te 'ba emi imbapiri eri alᴜ, emi dria adripini. 9Nyakua 'doa emi omve 'ba alᴜni ati eminirᴜ kᴜ, a'disikᴜ 'ba alᴜ eri Ati eminirᴜni, eri 'bua . 10'Ba ma omve vini emi 'ba 'ba dri cepiri'i kᴜ, a'disikᴜ 'ba emi dri cepiri eri alᴜ, Kristo'i. 11Te 'ba emi eselia agapi ambosiri eri 'ba emi aza kopi azisiri'i; 12te 'ba dria i ngᴜlᴜpi enyapi 'bapi ururi yi nga eri omvi ele, te 'ba dria i ngᴜlᴜpi omvipi eleri yi nga eri 'ba uru. 13Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emini suru 'buari ma ti opile 'ba ma milia cirisi ; te emi'i, emi fini kᴜ, emi a'ini vini 'ba 'yepi fipi 'diyini fizᴜ kᴜ. 14Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emi jo awᴜzini nya, emini de Mungu ziria izᴜrᴜ inzosi; e'yo 'disi emi nga ovᴜ e'yo liza be aga ra. 15Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emi aci gorigori miria azini nyaku a'wirᴜ ma dria, 'ba alᴜ ojazᴜ emi vᴜ ; eri ka ofᴜ 'dini 'bo, emi eri oja mva Jehanumanirᴜ aga emi ra pale iri. 16Candi emi dri, emi 'ba 'ba dri cepi mile kokorᴜ, 'yopi kini, 'Ba ka oyo so hekalu rusi, 'di e'yoni yo; te 'ba ka oyo so dahabu hekalu aliari ma rᴜsi, eri mari be, 'diyi. 17Emi 'ba ondᴜa kokorᴜ azini mile odraza be 'diyi! Te ngori agani ya, dahabuni, kani hekalu dahabu nde 'bapi alatararᴜri'i ya? 18Azini emi kini, 'Ba ka oyo so pari edeta edezᴜri ma rᴜsi, 'di e'yoni yo ; te 'ba ka oyo so feta ovupi driniarisi, eri mari be. 19Emi 'ba mile draza be 'diyi! Te ngori agani ya, fetani, kani pari edeta edezᴜ feta nde 'bapi alatararuri'i ya? 20'Dini 'ba ka oyo so pari edeta edezᴜri ma rusi, eri so oyo erisi afa dria ovᴜpi drmia 'diyisi indi; 21'ba oyo sopi hekalu rᴜsiri eri so oyo erisi, azini Eri'i ovᴜpi aleniarisi indi. 22Azini 'ba oyo sopi 'bu rusiri, eri so oyo ogᴜŋa Mungunirisi, azini Eri'i ripi driniarisi indi. 23Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! a'disikᴜ emi adri tibi pi ma esele mᴜdri 'diyi ma azi alᴜri fe ra, afa arikarirᴜri pi, jipa pie, mondrokolo omvele kuminori pie, de emi kᴜ e'yo 'wara azitani 'diyi ja, e'yo lizᴜ kililirᴜri pi, yiki pie, a'ita be ; onyirᴜ 'ba ma 'ye 'diyi ra, te 'ba ma kᴜ azini 'dayi 'yekokorᴜ kᴜ. 24Emi 'ba 'ba dri cepi mile draza be 'diyi! Yiyiarᴜni emi adri ndra ra, te ngamiarᴜni emi mvu pi 'dani! 25Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emini erejea pi ma ngᴜkᴜ ojile otekua be alarᴜrisi, te alialerᴜ yi ga tre afa opaza pisi 'yeta saarᴜri be. 26Mi 'ba Farisaini mile draza beri'i! mi oji erejea pi ma ale otekua be raka, ngᴜkᴜni ma ovᴜ ani alarᴜ indi beni. 27Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emi si emi ekile nyadri 'bani trile ivisi 'diyile, amvelerᴜ yi e'da ndrizarᴜ, te alialerᴜ yi ga tre 'ba ma avᴜ ma fala piyisi afa maza be dria. 28Emi tro tro 'dini indi, amvelerᴜ emi e'da 'ba vᴜ ekile 'ba kililirᴜle, te alialerᴜ emi ga tre lokiri pisi ezata be. 29Candi emi dri, 'ba waraga sipi 'diyi pi 'ba Farisaini be, emi 'ba lokiri be! emini nyadri nabini silerisi, emini nyadri 'ba kililirᴜ 'diyini edele ndrizarᴜrisi indi, 30emi ‘yora, Ama ka ovᴜ ndra ewu ama a'bipini ovᴜzᴜ 'dayisi indi, ama ecini ndra ti yi be nabi ma ari adazᴜ kᴜ. 31'Dini emi ece emi ceni, emi 'ba nabi fupi 'diyi ma anzi. 32Emi ma fe di afa o'biza emi a'bipini ma ga tre! 33Emi uri, boroa ma orirᴜ 'diyi, emi nga apa e'yo liza 'bani dri jazᴜ Jehanumaarisi ngoni ngoni ya? 34Te mi ndre, e'yo 'disi ma nabi piyi ma ti ope emi vᴜ, 'ba ondᴜa be 'diyi pie, 'ba waraga sipi diyi be; emi nga 'ba 'diyi ma azi ofu ra, azini di pati ruaa, yi ma azi emi nga co kalisi pari emini emi okᴜzᴜria, emi nga yi odro aku vᴜsi aku vᴜsi; 35'dini ari dria 'ba kililirᴜni ovᴜpi adazarᴜ nyaku driari nga emvi emi dria, e'dozᴜ ari Habili 'ba kililirᴜrinisi ecazᴜ Zakaria Barakia mvi, emini fule hekalu pi ma eselia pari edeta edezᴜri beri ma ari vᴜ. 36Ma 'yo emi tia ada ada, e'yo 'diyi dria yi nga eca a'bianzi 'doyi ma dria. 37Yerusalemu la! Yerusalemu la! 'ba nabi ofupiri, 'ba ti pele mi vᴜ 'diyi o'bepi onisiri! Ma le ndra anzi mini okᴜ ekile ariani anzi ini okᴜle opile etiarile pale si, te emi ga si! 38Mi ndre, jo emini ovᴜ kᴜzarᴜ emi dri andrᴜrᴜ. 39Te ma 'yo emi tia, Emi ngani ma ndre dika alᴜni kᴜ, engazᴜ curu’do de nga emi 'yoni kini, Asi ndriza ma ovᴜ 'ba emupi Opi ma rᴜsiri ma dria, 'dini kᴜ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\